Spring naar content
Naar alle interventies

Maak werk van bewegen!

Door de interventie wordt de werkgever overtuigd dat investeren in duurzaam sport- en beweeggedrag loont. Tevens wordt het kennisniveau op het gebied van duurzaam sport- en beweeggedrag verhoogd, zowel bij werkgever als werknemers. Het stimuleert werknemers om zelf gemotiveerd te kiezen welk sport- en beweeggedrag bij hen past en werknemers hebben minder redenen (geen tijd, middelen, motivatie) om niet te bewegen.

Volgens de nieuwe beweegrichtlijnen (augustus 2017) zouden volwassenen wekelijks ten minste twee en een half uur matig intensief moeten bewegen. Ook worden spier- en botversterkende activiteiten aanbevolen. Dit alles verlaagt het risico op chronische ziekten als diabetes en, hart- en vaatziekten, en depressieve symptomen en, bij ouderen, botbreuken. De Gezondheidsraad adviseert de minister van VWS om te stimuleren dat mensen blijvend meer bewegen en minder stilzitten (1 Alles over sport, 08 2017).

Bewegen is gezond voor alle leeftijdsgroepen. Het gaat hierbij zowel om activiteiten gericht op uithoudingsvermogen als op kracht (spierversterkend). Bij volwassenen en ouderen verlaagt bewegen het risico op hart- en vaatziekten, diabetes en depressieve symptomen. Verder hangt veel bewegen samen met een lager risico op borst- en darmkanker en vroegtijdig overlijden. Uit onderzoek blijkt dat de gunstige effecten toenemen naarmate de hoeveelheid beweging toeneemt. Relatief wordt de meeste gezondheidswinst geboekt door van lichamelijk inactief actief te worden, ten minste matig intensief. (2 Gezondheidsraad, 08 2018).

Volgens het CBS behoort twee derde van de bevolking van 15 – 75 jaar tot de werkzame beroepsbevolking. Dit komt overeen met 9 miljoen personen in Nederland (2e kwartaal 2017). 48% van de volwassenen van 18 jaar en ouder voldoet niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, aldus TNO (2013). Het lukt een groot deel van de werknemers niet om minstens 5 dagen in de week, een half uur per dag, matig intensief actief te zijn. Dit kan door bijvoorbeeld een gebrek aan tijd of het ontbreken van middelen en motivatie.

Werknemers brengen een belangrijk deel van hun tijd op het werk door. In 2015 brengen Nederlanders gemiddeld 9,5 uur per dag zittend door. Nederlandse werknemers zitten gemiddeld 8,3 uur en op een weekenddag en 10,1 uur op een doordeweekse dag. (3 TNO, 2016) De medische kosten van een aantal ziekten (zoals diabetes en hart- en vaatziekten) als gevolg van onvoldoende beweging worden voor 2014 berekend op 471 miljoen euro per jaar. Inclusief depressie worden de medische kosten als gevolg van onvoldoende beweging berekend op 793 miljoen euro per jaar. (4 TNO, 2015).

Het sport- en beweeggedrag van de werkende bevolking is laag met alle risico’s van dien. In 2016 voldeed 55% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Mannen (57%) voldeden iets vaker dan vrouwen (53%). 53,5% sport wekelijks. Van mensen met overgewicht (BMI >25 en <30) sport 49,6% wekelijks en mensen met ernstig overgewicht (BMI >30) sport slechts 35,8% wekelijks. (5 RIVM, 2017).

Bedrijven zijn een uitstekende plaats om beweegactiviteiten aan te bieden, omdat hier de volwassenen zitten die een daling laten zien in sportparticipatie. Daarnaast komt in bedrijven veel sedentair gedrag voor. De interventie “Maak werk van bewegen!” geeft bedrijven de mogelijkheid om in samenwerking met WellVit, lokale sportverenigingen en sportaanbieders het sport- en beweeggedrag van werknemers te verbeteren door het creëren van op maat sportaanbod dat voldoet aan de wensen en behoeften van de werknemers binnen het bedrijf.

De uiteindelijke doelgroep van de interventie bestaat uit inactieve (volgens NNGB) werknemers in de leeftijd van 18-67 jaar. Het gaat om werknemers die het niet redden om zonder interventie structureel actief te worden. Zij bevinden zich op het werk in eerste instantie niet in een omgeving die hen stimuleert om te gaan bewegen. Zij hebben in de meeste gevallen een zittend beroep.

De interventie “Maak werk van bewegen!” richt zich met name op middelgrote (50-249 werknemers) en grote (250+) bedrijven.

De intermediaire doelgroep van de interventie bestaat uit de opdrachtgever / werkgever (management, directie, Manager Kantine, HR- en Arbo professionals) die de interventie binnen het bedrijf initiëren en zoveel mogelijk werknemers binnen de einddoelgroep stimuleren deel te nemen aan de interventie.

Hoofddoel

Het hoofddoel van de interventie is werknemers structureel meer te laten bewegen. Voor iedere werknemer wordt de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) als doel gesteld. Concreet wordt als hoofddoel gesteld dat 70% van de deelnemende werknemers die bij de start nog niet de NNGB haalt, binnen twee jaar aan deze NNGB voldoet.

Subdoel

Werkgever:

 • De werkgever is overtuigd dat investeren in bewegen loont.
 • De werkgever heeft meer kennis over duurzaam sport- en beweeggedrag en draagt dit uit aan de werknemers.

Werknemers:

 • Werknemers hebben meer kennis op het gebied van duurzaam sport- en beweeggedrag.
 • Werknemers weten sporten en bewegen te integreren in en rond de dagelijkse werkroutine van het bedrijf
 • Werknemers zijn gemotiveerd om zelf te kiezen welk sport- en beweeggedrag bij hen past.
 • Werknemers hebben minder redenen om niet te bewegen (geen tijd, middelen, motivatie).

Opzet van de interventie

 1. Inventarisatie behoefte werkgever ( dagdeel)
 2. Vormen projectgroep (dagdeel)
 3. Start evenement met inventarisatie en nulmeting (dagdeel op locatie)
 4. Maandelijkse actieweek (24 maanden)
 5. Tussentijdse evaluatie, rapportage en bijsturing (maandelijks)
 6. Eind evaluatie & stimulering structurele voortzetting

Locaties en Uitvoering

De interventie “Maak werk van bewegen!” wordt bij voorkeur op de bedrijfslocatie of het bedrijventerrein aangeboden. Hierdoor is het voor iedereen vanuit de werksituatie gemakkelijk te bereiken en laagdrempelig. De uitvoering vindt plaats door ervaren medewerkers van WellVit en geselecteerde lokale partners. Dit zijn sportcentra, sportverenigingen, personal trainers en coaches. De partners worden door WellVit in overleg met de werkgever geselecteerd. Aanvullend kunnen diverse sport- en beweegactiviteiten bij lokale sportcentra en verenigingen ingezet worden. De inzet van lokale partners zorgt ook voor een structurele, duurzame invulling.

WellVit is als interventie eigenaar altijd betrokken bij de uitvoering en procesevaluatie van de interventie. Hierdoor is een systeem van overdracht niet van toepassing. Na de 12 maanden interventie biedt WellVit een online platform voor structurele opvolging en zelfstandige keuze van medewerkers om te blijven werken aan sport en bewegen. Via dit online platform maken medewerkers zelf gemotiveerde keuzes om structureel te blijven sporten en bewegen.

 • Handleiding voor sport- en beweegaanbieders voor de uitvoer van de interventie.
 • Wervingsmaterialen “Maak werk van bewegen!”(leaflet, e-mail format en presentatie allen in te zetten zowel voor werving werkgevers als medewerkers).
 • Format om behoeften van medewerkers in kaart te brengen (enquête, interesseformulieren).
 • Meetapparatuur (Tanita echte leeftijd, Respilex Stresstest, stappenteller, beweegmonitor).
 • Materiaal om te bewegen op locatie (bijvoorbeeld WaterRowers – roeimachines, Ipong tafeltennis, spinning- en deskbikes).
 • Format om een evaluatie per medewerker en organisatie te houden.

Belangrijke documenten

Organisatie

Contactpersonen

Beoordeling / erkenning

 • Goed beschreven
Dit is een erkende interventie