Spring naar content

185 publicaties gevonden

 • de tenniswereld in al haar aspecten geserveerd

  Tennis is na voetbal de tweede sport van Nederland. Ongeveer een miljoen mensen staan regelmatig op de tennisbaan, en meer dan 600.000 mensen zijn lid van één of meer van de…

  Boek
 • een onderzoek naar de relatie tussen betrokken partijen en de invloed van de veranderde omgeving op het bestuur

  In 2008 heeft het Mulier Instituut onderzoek gedaan naar het provinciaal sportbeleid (Lucassen et al., 2008). Hierbij zijn de verschillende thema’s geïnventariseerd en geanalyseerd die aan bod kwamen in het…

  Rapport
 • In dit hoofdstuk van de ‘Rapportage sport 2014 gaan de onderzoekers na welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan op deelterreinen van het thema onderwijs en sport sinds 2008. De gepresenteerde gegevens…

  Hoofdstuk in boek/rapport
 • peilingen KVLO, bij reagerende scholen gaan 2000 formatie-uren per week verloren

  Voor de zomer voerde de KVLO twee peilingen uit naar de mate waarin actueel bezuinigd wordt op scholen en de consequenties daarvan voor het vakonderwijs. De resultaten vind je in…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • Waarom moeten gemeenten in bewegingsonderwijs blijven investeren? Welke opbrengsten mogen we verwachten van sport en bewegen op en rond de school? In het licht van de laatste ontwikkelingen in de…

  Artikel in wetenschappelijk tijdschrift
 • naar een betere kennisbasis voor professionals die zich op en rond scholen bezighouden met goed leren bewegen

  De functie van deze kennisagenda is om de thematische balans op te maken van het recent uitgevoerde en lopende onderzoek naar goed leren bewegen in en rond de school en…

  Verslag
 • voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties

  Deze voorstudie geeft een literatuuroverzicht van wat bekend is over de veronderstelde verbanden tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties. Vaak wordt een positieve associatie tussen sport en bewegen…

  Verslag
 • onderzoek naar de organisatie van lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs

  In dit onderzoek is nagegaan hoe lichamelijke opvoeding op scholen voor voortgezet onderwijs in de huidige dynamische maatschappelijke context is georganiseerd. Daarbij is de aandacht in het bijzonder uitgegaan naar…

  Verslag
 • In deze bijdrage worden enkele inzichten gepresenteerd van de ontwikkeling in de verenigingssport in Nederland op basis van periodiek onderzoek. Kort geschetst wordt hoe zich het periodiek onderzoek naar de…

  Hoofdstuk in boek/rapport