Spring naar content

30 publicaties gevonden

 • Inmiddels is bij een groot deel van de Nederlandse bevolking bekend dat er een streven bestaat om de Olympische Spelen in 2028 (100 jaar na Amsterdam) naar Nederland te halen. 43% van de ondervraagden…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Ondanks het nog sterk levende sentiment dat bewegingsonderwijs een ondergeschoven kindje is in de Nederlandse curricula, weerspiegelen Nederlandse beleidsdoelstellingen een belangrijke taak voor het vak. In dit artikel wordt ingegaan op waar die belangrijke taak…

  Artikel in vaktijdschrift
 • de opbrengsten van één jaar (samen)werken

  In dit artikel wordt teruggeblikt op de oprichting van het platform Sport, Bewegen en Onderwijs waarmee het beleidskader sport, bewegen en onderwijs (VWS en OCW) op een innovatieve, integrale wijze…

  Artikel in vaktijdschrift
 • ondersteuningsconcepten van sportbonden voor schoolactieve verenigingen

  Precies een jaar geleden werden in een publicatie in dit vakblad (LO 4, april 2010) de contouren van het (deel)project ‘Sportaanbod voor het onderwijs’ (uit het beleidskader sport, bewegen en onderwijs) geschetst.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • KNVB ‘beweegt’ voetbalverenigingen schoolactief te worden

  De KNVB heeft zich, samen met achttien andere sportbonden, aangesloten bij het project Sportaanbod voor het onderwijs (één van de deelprojecten uit het Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs) waarbij NOC*NSF de projectbegeleiding uitvoert.…

  Artikel in vaktijdschrift
 • monitoring & evaluatie (intern rapport)

  Het ondersteuningstraject Sport Lokaal Samen maakt onderdeel uit van het programma dat door het Platform Sport, Bewegen en Onderwijs is uitgezet voor de periode 2009-2011. De ministeries van VWS en…

  Boek/rapport
 • een inventarisatie en vergelijking van (buitenlandse) programma's in de schoolsetting op het gebied van talentontwikkeling (intern rapport)

  Het doel van de inventarisatie die in deze rapportage wordt beschreven is om na te gaan welke programma’s er in Nederland en het buitenland gebruikt worden op het gebied van…

  Boek/rapport
 • handreiking bij de inventarisatie en beoordeling van interventies, bundeling van leerervaringen 2009-2012 (intern rapport)

  In deze ‘Handreiking Effectiviteit Interventies’ worden een systematische aanpak beschreven en de daarbij behorende beslissingen, succes- en faalfactoren voor een programma ter bevordering van effectieve interventies op het gebied van…

  Boek/rapport