Spring naar content

124 publicaties gevonden

 • literatuuronderzoek en casestudy resulterend in de ontwikkeling van een instrument, de implementatiematrix

  Dit is het verslag van het onderzoek naar implementatie van initiatieven op het gebied van sport- en bewegingsstimulering. Het onderzoek is een zogenaamde oefenproject, dat tot doel had medewerkers in…

  Rapport
 • perspectieven van aanbieders op deelname van allochtonen aan gezondheidsbevordering in Nederland, empirische analyse I, interviews aanbieders, Nederlandse samenvatting

  De gezondheidssituatie van leden van etnische minderheidsgroepen is slechter dan die van autochtone Nederlanders, maar gezondheidsvoorzieningen weten hen minder goed te bereiken. Het Verwey-Jonker Instituut voert in Europees verband het…

  Rapport
 • bevindingen uit de literatuur en uit recent cijfermateriaal

  Enerzijds lijkt sport voor kinderen met gedragsproblemen daadwerkelijk iets te kunnen betekenen, anderzijds bestaat het vermoeden dat deze groep kinderen juist door hun problemen minder participeren in sport. Voor de…

  Rapport
 • de invloed van de gebouwde omgeving op ons beweeggedrag

  Het aantal mensen met overgewicht of obesitas is aanzienlijk. Dat komt doordat velen verhoudingsgewijs te veel eten en te weinig bewegen. Vast staat dat, ook los daarvan, het tekort aan…

  Rapport
 • Surinaamse en Antilliaanse vrouwen over eten, bewegen en overgewicht

  In dit onderzoek is op basis van literatuurstudie en kwalitatief onderzoek meer inzicht verkregen in verklaringen voor het meer vóórkomen van overgewicht en obesitas bij vrouwen met een Surinaamse en…

  Boek
 • communicatiestrategie

  In opdracht van het ministerie van LNV is over de relatie groen en gezondheid een literatuuronderzoek, een inventarisatie van praktijkvoorbeelden gedaan en een actorenanalyse gezondheidswereld en groene wereld ontwikkeld. Op…

  Rapport