Spring naar content

359 publicaties gevonden

 • effect van een naschools sportaanbod bij kansarme jongeren in de lagere school

  Het Be Active After School (BAAS) project is een initiatief waarbij sportverenigingen uitgenodigd worden om naschoolse sport te organiseren op de school. BAAS wordt reeds enkele jaren uitgevoerd op lagere…

  Artikel in vaktijdschrift
 • ervaringen van betrokken professionals en migrantenvrouwen met het sport- en beweegaanbod van GoldenSports

  GoldenSports biedt sport en bewegen aan voor 55-plussers. Om de fysieke- en de sociaalemotionele gezondheid bij migrantenvrouwen te verbeteren, heeft GoldenSports met ondersteuning van Fonds NutsOhra op vier locaties in…

  Rapport
 • kwalitatief onderzoek naar motieven en belemmeringen om te sporten en bewegen

  DSP heeft in opdracht van de gemeente Utrecht een onderzoek uitgevoerd naar de motieven, belemmeringen en behoeften op het gebied van sporten en bewegen van kwetsbare Utrechters. De onderzoeksvragen die…

  Rapport
 • wat kunt u als gemeente doen?

  Deze handreiking is bedoeld voor gemeenteambtenaren die zich bezighouden met statushouders en bevat informatie, adviezen en tips gericht op het vergroten van de zwemveiligheid van nieuwkomers binnen de Nederlandse gemeenten.…

  Handboek / handleiding
 • Er is grote diversiteit tussen etnische groepen in recreatief gedrag, blijkt uit het vorig jaar verschenen promotieonderzoek ‘Colourful green’ van Marjolein Kloek, waarvan de resultaten in het Vakblad van september…

  Artikel in vaktijdschrift
 • Natuurorganisaties vermoeden dat allochtone Nederlanders minder in de natuur komen dan autochtone Nederlanders. Er waren tot nu toe echter weinig harde cijfers over het natuurbezoek van allochtonen. Is een wandeling…

  Artikel in vaktijdschrift
 • een onderzoek in opdracht van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen

  Dit onderzoek beoogt informatie en adviezen van deskundigen bijeen te brengen, zodat het bestuur van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen besluiten kan nemen over een eventuele voorlichtingscampagne voor allochtonen.…

  Rapport
 • module 3 - opleiding zwemonderwijzer

  Deze opleidingsmap bevat module 3 voor de opleiding zwemonderwijzer van (Opleidingscentrum) Landelijke Contactraad. Deze map bevat de hoofdstukken: doelgroepen, allochtonen in het zwembad, zwemmen met (zeer) jonge kinderen, zwemmen met…

  Werkboek / instrument