Spring naar content

1.471 publicaties gevonden

 • ambitie en kaders voor het sociaal domein 2018 - 2022

  Deze MAG vervangt alle beleidsnota’s van de afgelopen jaren, van sport tot Wmo, van jeugdbeleid tot veiligheid- en gezondheidsbeleid en vrijwilligersbeleid. Ook legt dit document verbindingen tussen thema’s en opgaven…

  Beleidsnota
 • sportnota gemeente Achtkarspelen 2019 - 2022

  Deze nota beschrijft de beleidsvoornemens voor de komende jaren op zowel stimulerings- topsport-, accommodatie-, en ondersteuningsbeleid.

  Beleidsnota
 • actualisatie beleidskader Sport, Bewegen en Meedoen

  Dit geactualiseerde beleidskader dient als uitgangspunt en referentiekader voor de inzet van de buursportcoaches en de organisatie van sport- en beweegactiviteiten voor de komende periode.

  Beleidsnota
 • beleidsplan sociaal domein

  Het gaat in dit beleidsplan sociaal domein om (het groeien naar) zelf- & samenredzaamheid en om (kunnen) meedoen. Dit is dus niet beperkt tot jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en bijstand &…

  Beleidsnota
 • De hoofddoelstelling voor het beleidsterrein sport en bewegen luidt : ‘Het bevorderen van sport en bewegen voor alle inwoners.’ De gemeente heeft ambities op vier terreinen: bewegen van de jeugd,…

  Beleidsnota
 • plezierig sporten, bewegen en spelen in Waadhoeke

  Dit sport- en beweegbeleid speelt in op de trends en ontwikkelingen en vervangt het vaak verouderde sportbeleid van de vier fusiegemeenten. Het geeft richting aan hoe de gemeente de komende…

  Beleidsnota
 • sportvisie Zwijndrecht 2016 - 2020

  De Zwijndrechtse ambities in deze sportvisie: verhoging van sportparticipatie in de Zwijndrechtse samenleving; sport als instrument inzetten bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van gezondheid, deelname aan…

  Beleidsnota
 • gemeente Meppel

  Met dit beleidsplan voor de komende jaren (2020-2023) is door gemeente Meppel een nieuwe benadering omtrent gezondheid, bewegen en sport gekozen. De elementen van deze nieuwe benadering zijn: Een andere…

  Beleidsnota
 • beleidsnota sport 2020-2024

  In deze beleidsnota wordt beschreven hoe de gemeente IJsselstein samen met sportverenigingen, zorginstellingen, de welzijnsorganisatie en sportaanbieders vorm wil geven aan het IJsselsteinse sportlandschap.

  Beleidsnota