Spring naar content

24 publicaties gevonden

 • een mixed method onderzoek naar individuele-, werk- en organisatiekenmerken die gerelateerd zijn aan het werkvermogen , de invulling van deze factoren in de praktijk en de wensen en ideeën voor toekomstig ouderenbeleid om de haalbaarheid van de verhoogde pensioenleeftijd te vergroten voor docenten lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs

  Het werkvermogen wordt gedefinieerd als het fysiek en mentaal in staat zijn om aan de taakeisen te kunnen voldoen. Volgens verschillende onderzoeken neemt het werkvermogen af met de leeftijd en…

  Scriptie
 • Werkgevers in het onderwijs hebben de mogelijkheid om ten aanzien van werknemers die zich aan een plichtsverzuim schuldig maken een disciplinaire maatregel te nemen. In de CAO-VO zijn de regels…

  Artikel in vaktijdschrift
 • rechten en verplichtingen toegelicht voor werkgever en werknemer

  In het Handboek Arbowet wordt de integrale wettekst per artikel toegelicht. Er worden onderwerpen behandeld als risico inventarisatie en -evaluatie, verzuimbegeleiding, bedrijfshulpverlening en deskundige ondersteuning. 

  Handboek / handleiding
 • rechten en verplichtingen toegelicht voor werkgever en werknemer

  In het Handboek Arbowet wordt de integrale wettekst per artikel toegelicht. Er worden onderwerpen behandeld als risico-inventarisatie en -evaluatie, verzuimbegeleiding, bedrijfshulpverlening en deskundige ondersteuning. 

  Handboek / handleiding
 • een onderzoek naar gezonde leefstijl als factor in het Job Demands-Resources model

  Dit cross-sectionele onderzoek had als doelstelling om meer inzicht te bieden in de rol van een gezonde leefstijl (gemeten aan de hand van de BRAVO leefstijlfactoren: bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning)…

  Scriptie
 • werken onder hoge druk brengt ongeluk, omgaan met werkdruk

  Themadossier Arbo Rendement is een periodiek verschijnend themadossier voor arboprofessionals, preventiemedewerkers en ondernemingsraden. Dit dossier gaat in op de oorzaken en gevolgen van werkdruk. Tevens staan er instrumenten in om…

  Boek
 • op gezonde wijze conflicten beperken, conflicthantering

  Themadossier Arbo Rendement is een periodiek verschijnend themadossier voor arboprofessionals, preventiemedewerkers en ondernemingsraden. Dit dossier gaat in op verschillende soorten conflicten die er kunnen ontstaan op de werkvloer en wat…

  Boek
 • Een schematisch overzicht van de te ondernemen stappen bij langdurig ziekteverlof. Per week, vanaf de eerste ziektedag, is aangegeven wat er gedaan zou moeten worden.

  Brochure
 • participation and effects, gezondheidsbevordering op de werkplek, deelname en effecten

  Dit proefschrift is het resultaat van diverse onderzoeken gericht op: de rol van een ongezonde leefstijl en verminderde gezondheid in productiviteitsverlies op het werk en ziekteverzuim; kenmerken van deelnemers aan…

  Boek