Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De buurtsportcoach in al zijn facetten (2018)

bundeling van factsheets van verschillende typen buurtsportcoaches en hun werkwijze en bevinding

In 2016 en 2017 heeft een evaluatieonderzoek naar de lokale implementatie en opbrengsten van de Brede impuls combinatiefuncties plaatsgevonden, uitgevoerd door het Mulier Instituut en de hbo-opleidingen Sportkunde met subsidie van het ministerie van VWS.

Als onderdeel van dat evaluatieonderzoek zijn 291 buurtsportcoaches geïnterviewd door vierdejaarsstudenten van Sportkunde en stagiaires en medewerkers van het Mulier Instituut. Tijdens de interviews is gevraagd naar o.a. de dagelijkse werkzaamheden, de doelen van de werkzaamheden, de aanpak daartoe en welke resultaten worden bereikt. Ook is gevraagd naar wat goed gaat en waar verbeterpunten liggen.

Deze factsheets geven beknopt de bevindingen per type buurtsportcoach weer. Hierbij is een onderscheid gemaakt naar het type doelgroep waarvoor de buurtsportcoach werkzaam is.

De volgende typen buurtsportcoaches zijn onderscheiden voor: 

  • kinderen van 4 tot 12 jaar; 
  • kinderen van 12 tot 18 jaar; 
  • kwetsbare burgers;
  • wijk- en buurtbewoners;
  • mensen met een beperking;
  • ouderen;
  • sportverenigingen.

De uitgebreide resultaten zijn te vinden in het Bijlagenrapport werkwijze naar type buurtsportcoach onder redactie van Lindert, C. van & Brandsema, A. (2017). 

Literatuurverwijzing: Hoogendam, A., Dijk, B., Sluis, A. van der, Heijden-Brinkman, A. von, Puyt, E., Ven, A. van de, ... Schrijvers, L. (2018). De buurtsportcoach in al zijn facetten: bundeling van factsheets van verschillende typen buurtsportcoaches en hun werkwijze en bevinding. Eindhoven: Fontys Sporthogeschool.

Omschrijving