Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ervaren rol van ouders inzake gezonde voeding kinderen (2015)

explorerend onderzoek naar de ervaren rol van ouders inzake gezonde voeding van hun kinderen in de basisschoolleeftijd

Het doel van deze kwalitatieve studie was om meer inzicht te verkrijgen in de ervaren rol van ouders inzake gezond eetgedrag van hun kind. 24 respondenten zijn geïnterviewd. De respondenten bestonden uit Nederlandse ouders, waarvan hun kind op de basisschool zat. Voor deze studie is gebruikgemaakt van een gedragsdeterminantenonderzoek. Deze determinanten zijn afkomstig van het ASE-model. Gekeken is naar de ervaren attitude, ervaren eigen effectiviteit en ervaren sociale invloed van ouders inzake gezond eetgedrag van hun kind. Daarnaast is ook gekeken naar de barrières en protectieve factoren. Er is gebruikgemaakt van een semigestructureerd interview. De interviews zijn middels analytische inductie geanalyseerd. Wat betreft attitude blijkt dat ouders van mening zijn voldoende kennis te hebben over gezond eetgedrag. Deze kennis komt ook tot uiting in het concrete gedrag van ouders. Hoe ouders de sociale invloed ervaren loopt uiteen. Bovendien kan over het algemeen worden gesteld dat ouders hun eigen effectiviteit met betrekking tot gezond eetgedrag van hun kind als positief ervaren.

Literatuurverwijzing: Straten, M. van, Tousain, S., Tjoelker, K., & Haring, J. (2015). Ervaren rol van ouders inzake gezonde voeding kinderen: explorerend onderzoek naar de ervaren rol van ouders inzake gezonde voeding van hun kinderen in de basisschoolleeftijd. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving