Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Evaluatie pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012 (2013)

resultaten procesevaluatie en monitorstudie

Met het programma Sport en Bewegen in de Buurt 2012-2016 investeert het huidige kabinet in meer mogelijkheden voor mensen om te kiezen voor sport en bewegen in de buurt. Sportbonden en sportverenigingen kunnen een belangrijke rol spelen bij het toegankelijker maken van sport en bewegen voor iedereen.
Binnen Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012 hebben zeven sportbonden van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) financiering gekregen om laagdrempelige sportconcepten te ontwikkelen, met als doel doorstroom en verdere uitrol binnen het brede Sport en Bewegen in de Buurt programma. In totaal zijn acht sportconcepten ontwikkeld specifiek gericht op doelgroepen die nu nog onvoldoende worden bereikt door sport, namelijk: Schoolgaande jeugd in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (MBO), ouders van jonge kinderen en 45-plussers. De sportconcepten zijn uitgevoerd in een pilotfase. In de huidige studie is deze pilotfase geëvalueerd, waarbij de hoofdvraag was: “Hoe zijn de sportconcepten Sport en Bewegen in de Buurt verlopen en wat zijn hun sterke en zwakke kanten?” Specifiek werd hierbij gekeken naar de bijdrage van de sportconcepten aan de algemene doelstellingen van de pilotfase, namelijk het vergroten van de beschikbaarheid van sport en bewegen in de buurt, sport- en bewegingsstimulering en ledenwerving voor sportverenigingen.

Literatuurverwijzing: Ooms, L., & Veenhof, C. (2013). Evaluatie pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012: resultaten procesevaluatie en monitorstudie. Utrecht: NIVEL.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut PART-TB-0001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving