Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Explorerend onderzoek naar de perceptie van ouders op het sportaanbod voor kinderen onder de zes jaar (2016)

Deze kwalitatieve studie had als doel om inzicht te verkrijgen in de perceptie van ouders op het sportaanbod voor kinderen onder de zes jaar. Dit is gedaan aan de hand van deelvragen over het sportaanbod, inspraak en lessen. In dit onderzoek is gebruikgemaakt van semigestructureerde interview-afnames bij tien moeders met kinderen jonger dan zes jaar. Hun kinderen maakten gebruik van het sportaanbod binnen de agglomeratie Utrecht. De data zijn door middel van analytische inductie verwerkt. Ouders zien diverse beweegredenen om hun kind te laten sporten. Ze vinden dat sporten passend moet zijn. Daarenboven is inspraak van de kinderen bij de sportkeuze mogelijk. Ook in de lessen is er sprake van een kindgerichte aanpak. Volgens ouders sluiten de lessen van het bestaande sportaanbod voor kinderen onder de zes jaar aan op de belevingswereld. Hierdoor worden benodigde vaardigheden, om te kunnen functioneren in de samenleving, spelenderwijs opgepikt. 

Literatuurverwijzing: Straten, M. van (2016). Explorerend onderzoek naar de perceptie van ouders op het sportaanbod voor kinderen onder de zes jaar. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving