Spring naar content
Terug naar de kennisbank

'Grappig bedoelde opmerkingen die benadrukken dat ik als homo toch minder ben.' (2020)

sportgedrag en ervaren homo-acceptatie door homo- en biseksuele mannen en vrouwen

Vanuit het lopende beleidsprogramma Alliantie Gelijkspelen 4.0 (2018-2021) is het Mulier Instituut door de John Blankenstein Foundation (JBF) als penvoerder gevraagd om ondersteunend onderzoek te verrichten naar de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgender personen (LHBT) in de sport en ontwikkelingen te monitoren.

Het doel van dit deelonderzoek is het in kaart brengen van het sportgedrag en de ervaren acceptatie van homo-/biseksuele mannen en vrouwen en dit –waar mogelijk -te vergelijken met eerdere metingen (2002, 2008, 2010).

De volgende onderzoeksvraag staat centraal: hoe kenmerkt zich het sportgedrag van homo-/biseksuele mannen en vrouwen, welke ervaringen hebben zij met LHB-acceptatie en homo-negativiteiten in hoeverre hebben zich hierin ontwikkelingen voorgedaan ten opzichte van eerdere metingen?

De data zijn verzameld door middel van het uitzetten van een online vragenlijst onder een representatief online bevolkingspanel van het onderzoeksbureau Motivaction. Na het voorleggen van een screeningsvraag naar seksuele voorkeur, hebben 716 respondenten van 16-70 jaar de vragenlijst ingevuld: 247 homoseksuele en 104 biseksuele mannen en 180 lesbische en 185 biseksuele vrouwen.

Leeswijzer: hoofdstuk 2 gaat in op de mate waarin respondenten open zijn over hun seksuele voorkeur in diverse maatschappelijke sectoren, waaronder de sport en in hoeverre ze zich veilig voelen. In het derde hoofdstuk gaan de auteurs in op het sportgedrag van de respondenten en in het vierde hoofdstuk staat de ervaren acceptatie in de (verenigings)sport centraal. In het slothoofdstuk formuleren we enkele conclusies en aanbevelingen.

Literatuurverwijzing: Elling, A., Cremers, R., & Hoeijmakers, R. (2020). 'Grappig bedoelde opmerkingen die benadrukken dat ik als homo toch minder ben.': sportgedrag en ervaren homo-acceptatie door homo- en biseksuele mannen en vrouwen. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut WNS-TB-0011 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-728 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving