Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Investeren in duurzame inzetbaarheid door fysiek in beweging te blijven! (2015)

Als term is duurzame inzetbaarheid al een aantal jaren in zwang. Iedereen heeft er ook al wel een eigen definitie aan gegeven, ofwel het is een nieuw containerbegrip. Op initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en onder leiding van De ArgumentenFabriek heeft een denktank uit de Nederlandse (werkende) samenleving zich gebogen over wat duurzame inzetbaarheid nu is en wat aandachtspunten zijn om deze te bevorderen. Op 14 juli schreef minister Asscher hierover een brief aan de Tweede Kamer.

Om duurzame inzetbaarheid in te kaderen, koppelt de denktank het aan het menselijk kapitaal. Menselijk kapitaal is het geheel van niet-materieel bezit dat economische waarde heeft op de arbeidsmarkt. Dit niet-materiële bezit bestaat uit drie componenten: 1) kennis en vaardigheden, 2) persoonlijkheid en 3) gezondheid. Werknemers hebben hun kapitaal in aanbod en werkgevers hebben een vraag naar menselijk kapitaal. Je bent inzetbaar wanneer jouw kapitaal aansluit op een vraag/ behoefte van een werkgever naar bepaalde arbeid. De denktank definieert duurzame inzetbaarheid dan ook als: de uitkomst dat het menselijk kapitaal van een werkende blijvend aansluit bij de vraag op de arbeidsmarkt.

Weinig inzicht in eigen inzetbaarheid

Opvallend en misschien wel verontrustend is dat werkenden weinig inzicht en informatie lijken te hebben over hun eigen inzetbaarheid en dat werkgevers vooral gericht zijn op het ontwikkelen van specifieke kennis en vaardigheden voor de huidige functie, minder gericht op de toekomst. Ga maar na hoe lastig en confronterend zelfreflectie is en hoeveel tijd het kost om zowel je kennis, vaardigheden, persoonlijkheid als gezondheid in kaart te brengen en dat ook nog eens te koppelen aan een inschatting van de (toekomstige) vraag naar kennis, vaardigheden en persoonlijkheid op de arbeidsmarkt… Als mens ben je bovendien geneigd om te willen houden wat je hebt en mede daardoor een te optimistische inschatting te maken over (het tempo van) de veranderingen in de wereld en in hoeverre jij daar met jouw kennis etc. nog bij aansluit. Dit wordt ook wel de ‘optimisme bias’ genoemd.

Waarom zou je je eigen kapitaal willen blijven ontwikkelen?

De denktank stelt dat dit in je eigen belang is (denk aan: gemotiveerd passend, relevant en gezond werk doen waarmee je genoeg verdient), maar ook in het belang van werkgevers die menselijk kapitaal willen inzetten (denk aan: productieve en betrokken medewerkers), de overheid (denk aan: duurzame participatie aan het arbeidsproces, minder druk op sociale voorzieningen) en de maatschappij (denk aan: meedoen in de samenleving). Elke dag ontwikkel je jezelf, gewoon in je dagelijkse leven. Kapitaal dat je hebt maar niet gebruikt, veroudert. Kapitaal waarvoor je op jonge leeftijd de basis niet hebt gelegd of kunnen leggen, blijkt lastig, maar niet onmogelijk, op latere leeftijd nog te ontwikkelen. Het verouderingsproces is tegen te houden door te investeren in scholing, maar ook door fysiek in beweging te blijven! En ja, dit kan ook op het werk! Hier vindt u allerlei tips voor een gezonde werkplek en bijvoorbeeld antwoord op veelgestelde vragen over het belang van beweegmomentjes gedurende de werkdag.

Hulp om als organisatie met duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan

Dit najaar komt er 22 miljoen euro beschikbaar vanuit het Europees Sociaal Fonds om duurzame inzetbaarheid op de Nederlandse werkvloer te bevorderen. Van 19 oktober tot 13 november 2015 kunnen bedrijven hiervoor een aanvraag indienen bij het Agentschap SZW. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 10.000 per bedrijf, waarbij de voorwaarde is dat het bedrijf eenzelfde bedrag zelf inlegt en dat het subsidiegeld besteed wordt aan een externe adviseur. Alle informatie vindt u op de website Duurzame inzetbaarheid (ESF 2014-2020).

Jenny Kossen en Betül Albayrak. Duurzaam aan de slag. Helder denken over de duurzame inzetbaarheid van werkenden in Nederland. De ArgumentenFabriek, april 2015.

Over de auteur: Karen Hitters was adviseur op het gebied van bewegen op de werkvloer en expert gedragsverandering bij  Kenniscentrum Sport.

Vragen over dit artikel? Neem contact op met Peter-Jan Mol, adviseur bij Kenniscentrum Sport.

Literatuurverwijzing: Hitters, K., & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2015). Investeren in duurzame inzetbaarheid door fysiek in beweging te blijven!. Sportexpert.

Omschrijving