Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Living labs in Nederland (2017)

van open testfaciliteit tot levend lab

Willen beleidsmakers en besluitvormers living labs effectief kunnen inzetten, dan is het belangrijk dat zij er een realistisch beeld van hebben. En dat ze begrijpen dat onder het label living labs een bonte verzameling initiatieven schuilgaat. Daarom geven we in deze studie antwoord op de volgende vragen:

  1. Wat zijn living labs als concept? Wat onderscheidt ze van andere vormen van (publiekprivate) samenwerking in onderzoek en innovatie?
  2. Wat zijn living labs in de praktijk? Welke verscheidenheid aan initiatieven zien we, en welke basistypen kunnen we daarin onderscheiden?
  3. Welke meerwaarde hebben living labs (in potentie) als middel om maatschappelijke doelen en transities te helpen realiseren?
  4. Wat is nodig om living labs effectief in te zetten voor die doelen en transities?
Literatuurverwijzing: Maas, T., Broek, J. van den, & Deuten, J. (2017). Living labs in Nederland: van open testfaciliteit tot levend lab. Den Haag: Rathenau Instituut.

Omschrijving