Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Meer zicht op verdrinkingen (2017)

verdrinking in Nederland: aantallen, oorzaken en preventieve maatregelen

Binnen het project NL Zwemveilig wordt gewerkt aan de kennisontwikkeling op het gebied van zwemveiligheid, met als doel de praktijk te ondersteunen om de zwemvaardigheid en zwemveiligheid te verbeteren. Dit deelproject over verdrinking heeft als doel om inzicht te verkrijgen in de beschikbare data over verdrinkingen in Nederland en de bijbehorende risicofactoren en preventie. Op basis van het onderzoek doet het Mulier Instituut enkele aanbevelingen. Ten eerste is het nodig om een completer overzicht te krijgen van verdrinkingen in Nederland. Daartoe is het van belang data van verschillende organisaties te verdiepen en mogelijk te bundelen om analyses van het aantal en oorzaken van verdrinkingen in Nederland uit te voeren. Vanuit de verdiepende analyse is het wellicht mogelijk om meer zicht te krijgen op risicoprofielen van drenkelingen. Ten tweede beveelt het Mulier Instituut aan om meer inzicht te krijgen in verdrinkingen met en zonder dodelijke afloop in zwembaden. Hierdoor wordt bekend hoe groot het probleem van verdrinkingen in zwembaden is en wat de risicofactoren zijn. Op basis daarvan kunnen maatregelen worden genomen om verdrinkingen in de toekomst te voorkomen. Ten derde beveelt het Mulier Instituut aan dat er continu samenwerking en afstemming tussen experts is om de registratie van verdrinkingen te verbeteren en om ervaringen uit te wisselen. Ten slotte is de aanbeveling van het Mulier Instituut om op basis van de kennis die in dit onderzoek en in vervolgonderzoeken wordt verkregen een ‘water safety plan’ op te stellen. De WHO adviseert overheden een dergelijk plan in werking te stellen om verdrinkingen te verminderen. In een dergelijk plan wordt op basis van zeven stappen bepaald waar de problemen zich bevinden, welke partijen betrokken zijn en welke stappen gezet moeten worden om verdrinking te verminderen.

Literatuurverwijzing: Collard, D.C.M., & Floor, C. (2017). Meer zicht op verdrinkingen: verdrinking in Nederland: aantallen, oorzaken en preventieve maatregelen. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut GEZO-TB-0014 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-540 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving