Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Monitor multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in de eerste lijn (2007)

Doel van het onderzoek is om in kaart te brengen in hoeverre binnen de eerstelijnszorg sprake is van multidisciplinaire samenwerking. Gezien het exploratieve karakter van de monitor is vanuit praktische overwegingen ervoor gekozen dat (vooralsnog) alleen die vormen van samenwerking worden onderscheiden waarbij minimaal de functie huisartsgeneeskunde is betrokken. Ook is om dezelfde reden alleen gekeken naar samenwerking binnen de eerste lijn.

Het onderzoek richt zich op vier verschillende deelthema’s, gerelateerd aan multidisciplinaire samenwerking. Daarbij zijn enquêtevragen geformuleerd rond de volgende vier onderwerpen:

  1. Welke disciplines zijn werkzaam of gevestigd op het praktijkadres of in hetzelfde gebouw als de huisartsenpraktijk is, oftewel is men op 1 locatie gevestigd?
  2. Met welke disciplines heeft de huisartsenpraktijk schriftelijke afspraken vastgelegd over samenwerking, oftewel heeft men een samenwerkingscontract?
  3. Met welke disciplines presenteren huisartsenpraktijken zich als samenwerkingsverband naar buiten. Het gaat dan bv. om één aanspreekpunt voor geboden zorg, via website, patiëntenfolder, etc. Oftewel, is er sprake van een geannonceerd samenwerkingsverband?
  4. Als praktijken deel uitmaken van een door de zorgverzekeraar(s) gefinancierd samenwerkingsverband, welke andere disciplines maken daar dan deel van uit? Oftewel, is het samenwerkingsverband gefinancierd door de zorgverzekeraar(s)?
Literatuurverwijzing: Hansen, J., Nuijen, T., & Hingstman, L. (2007). Monitor multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in de eerste lijn. Utrecht: NIVEL.

Omschrijving