Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Opgroeien in een kwetsbare wijk (2021)

over buurteffecten en persoonlijke ervaringen van jongens en jonge mannen

In dit rapport worden de inzichten op een rij gezet uit het vele onderzoek naar wat wonen in een kwetsbare wijk betekent voor de bewoners, en meer in het bijzonder voor de kansen en risico’s voor opgroeiende jeugd. Daarna wordt middels een casestudie in één zo’n wijk, ingebed in literatuur over andere wijken, dieper ingegaan op mechanismen die de vastgestelde effecten van de wijk op jeugd lijken te veroorzaken en hoe de beleidspraktijk op die sociale processen ingrijpt.

Uit het onderzoek wordt duidelijk welke beleidsinterventies op grond van de sociale mechanismen vermoedelijk effectief zijn. Ook is de respondenten in de casestudie gevraagd naar ervaren veranderingen en verbeteringen en ook daaruit komen beleidsaanbevelingen naar voren.

Literatuurverwijzing: Kullberg, J., Mouktadibillah, R., & Vries, J. de (2021). Opgroeien in een kwetsbare wijk: over buurteffecten en persoonlijke ervaringen van jongens en jonge mannen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Omschrijving