Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Participatie in Vlaanderen 2 (2015)

eerste analyses van de participatiesurvey 2014

Tussen januari en november 2014 werd een representatieve steekproef van 3.965 Vlamingen tussen 15 en 86 jaar uitgebreid bevraagd over hun participatiegedrag. Op basis van deze enquête kwam via een samenwerking tussen vier Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek van de Vlaamse overheid (de Steunpunten Cultuur, Sport, Media en het Jeugdonderzoeksplatform) deze publicatie tot stand. Dit boek bevat de eerste analyses van de Participatiesurvey 2014. Voor kunsten en erfgoed, het lokale cultuuraanbod, media, sport en het verenigingsleven schetst de publicatie algemene participatiecijfers. De studie gaat de ontwikkelingen over een periode van tien jaar na en zoomt in op het begrijpen van verschillen in participatiegedrag. De analyses tonen hoe het staat met participatie en hoe verschillen begrepen kunnen worden. Ze geven eveneens zicht op de mogelijke hefbomen voor een verhoogde participatie. Daarnaast behandelen afzonderlijke hoofdstukken thema’s zoals de drempels voor cultuur- en sportdeelname, online cultuurparticipatie, mediagebruik, consumentenuitgaven aan sport, ouderlijke opvattingen over de vrijetijdsbesteding van hun kinderen en de invloed van ouders op het participatiegedrag van hun kinderen. Het boek richt zich tot beleidsmakers, onderzoekers, actoren in het brede veld van cultuur, sociaal-cultureel werk, media, jeugd en sport, en anderen die inzicht willen verwerven in tendensen en ontwikkelingen op het vlak van participatie. De basisgegevens en cijfers van de survey kunnen geraadpleegd worden in ‘Participatie in Vlaanderen. Basisgegevens van de Participatiesurvey 2014’ (Acco, 2015).

Literatuurverwijzing: Lievens, J., Siongers, J., & Waege, H. (2015). Participatie in Vlaanderen 2: eerste analyses van de participatiesurvey 2014. Leuven: Uitgeverij Acco.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut PART-0044 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving