Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Rondje langs de velden I (2020)

een vergelijking van de organisatie en financiering van de sport met andere sectoren

Organisatie(s): NLsportraad

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) heeft de sportbranche vergeleken met de sectoren toerisme en recreatie, cultuur, kinderopvang en primair onderwijs voor wat betreft de organisatie en financiering van deze branches en de relatie tot de overheid. De diversiteit van de vergeleken branches is groot: van een vrije markt (recreatie en toerisme) via een gereguleerde markt (kinderopvang) en een publiekprivaat georganiseerde sector (cultuur) tot een publieke sector (onderwijs). Sport heeft kenmerken van en raakvlakken met alle branches.

In deze verkenning is getracht een antwoord te geven op de vraag hoe andere, met sport vergelijkbare sectoren zijn georganiseerd en gefinancierd en hoe de overheid zich verhoudt tot de sector. Dit alles met als centrale vraag: wat valt hiervan te leren voor de sportbranche? Subvragen zijn onder andere:

  • Wat is het bereik van de sector, hoeveel en welke Nederlanders doen mee en profiteren van de activiteiten van de sector?
  • Hoe is de branche georganiseerd? Vindt er gezamenlijk overleg plaats of is sprake van een overkoepelende brancheorganisatie? Welke rol hebben de landelijke en lokale overheden daarbij?
  • Hoe gaat de branche om met haar medewerkers en eventueel vrijwilligers? Wordt er gestuurd op professionalisering en hoe zijn de arbeidsmarktontwikkelingen?
  • Hoe wordt de branche gefinancierd? Is dat hoofdzakelijk door burgers en/of bedrijven, of is sprake van overheidsinvesteringen?
  • Ziet de overheid het beleidsterrein als doel of als middel? Is er beleid voor de branche en is er specifieke wet- en regelgeving?
Literatuurverwijzing: NLsportraad (2020). Rondje langs de velden I: een vergelijking van de organisatie en financiering van de sport met andere sectoren. NLsportraad.

Omschrijving