Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samenvatting monitor impuls brede scholen, sport en cultuur over 2011 (2012)

rapportage, 4-meting 1e tranchegemeenten, 3-meting 2e tranchegemeenten, 2-meting 3e tranchegemeenten en 1-meting 4e tranchegemeenten

In de bestuurlijke afspraken over combinatiefuncties is afgesproken dat de VNG zorg draagt voor het monitoren van de hoeveelheid gerealiseerde combinatiefuncties ten gevolge van de impuls. Hiertoe wordt jaarlijks een landelijk beeld opgesteld, waarbij de verdeling van de combinatiefuncties over de sectoren onderwijs, sport en cultuur wordt gevolgd. De VNG heeft BMC Onderzoek de opdracht verleend deze monitor uit te voeren. Alle tranches zijn gestart met een nulmeting om de startsituatie voor deelname aan de impuls vast te stellen. Onder de eerste tranchegemeenten zijn inmiddels vijf metingen gehouden in de periode 2008 tot en met begin 2012. De tweede tranchegemeenten hebben aan vier metingen meegedaan in de periode oktober 2009 tot en met begin 2012. De derde tranchegemeenten hebben drie metingen ingevuld in de periode tot en met begin 2012. Tot slot zijn de vierde tranchegemeenten begonnen met de uitvoering van de impuls in 2011 en hebben tot nu toe de nulmeting (oktober 2011) en 1-meting ingevuld.

Literatuurverwijzing: Heuvel, A. van den, Heijkoop, C., & Jong, M. de (2012). Samenvatting monitor impuls brede scholen, sport en cultuur over 2011: rapportage, 4-meting 1e tranchegemeenten, 3-meting 2e tranchegemeenten, 2-meting 3e tranchegemeenten en 1-meting 4e tranchegemeenten. Amersfoort: BMC Onderzoek.

Omschrijving