Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samenvatting monitor impuls brede school, sport en cultuur 2010 (2010)

rapportage 2-meting 1e tranchegemeenten en 1-meting 2e tranchegemeenten

Het kabinet heeft samen met de VNG, de gezamenlijke bestuurlijke onderwijsorganisaties, het NOC*NSF en de Cultuurformatie zich ten doel gesteld in 2012 tenminste 2.500 combinatiefuncties te hebben gerealiseerd. Dit gezamenlijk streven van genoemde partijen is vastgelegd in de bestuurlijke afspraken Impuls brede scholen, sport en cultuur. In deze bestuurlijke afspraken is eveneens opgenomen dat VNG zorg draagt voor het monitoren van de hoeveelheid gerealiseerde combinatiefuncties ten gevolge van de impuls. Hiertoe wordt jaarlijks een landelijk beeld opgesteld, waarbij de verdeling van de combinatiefuncties over de sectoren onderwijs, sport en cultuur wordt gevolgd. De VNG heeft SGBO, vanaf begin 2009 BMC onderzoek genaamd, de opdracht verleend deze monitor uit te voeren. De monitor is gestart met een nulmeting voor de G30, de eerste tranchegemeenten, in juni 2008. In 2009 heeft de 1-meting onder deze tranche plaatsgevonden. In november 2009 is de nulmeting van de 97 tweede tranchegemeenten uitgevoerd. In deze rapportage worden de resultaten van de metingen in 2009 gepresenteerd.

Literatuurverwijzing: Heuvel, A. van den, Heijkoop, C., & Jong, M. de (2010). Samenvatting monitor impuls brede school, sport en cultuur 2010: rapportage 2-meting 1e tranchegemeenten en 1-meting 2e tranchegemeenten. Amersfoort: BMC.

Omschrijving