Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportaanbiedersmonitor 2015 (2015)

De Sportaanbieders Monitor (voorheen Verenigingsmonitor) is een monitor die tweejaarlijks aan een representatieve groep sportverenigingen in Nederland wordt voorgelegd.

Alle onderwerpen die van belang zijn voor een club of vereniging komen aan bod. Centraal in de rapportages staat de ambitie van de sportclub. Waar wil de sportclub heen, wat wil die uiteindelijk bereiken? Om ambitie(s) te verwezenlijken, zal de club vanuit haar eigen kracht, rekening houdend met haar eigen identiteit, sfeer en cultuur hier richting aan moeten geven. Wanneer de sportclub weet waar die voor staat en waar die voor gaat, kan een club beter en proactief inspelen op kansen en bedreigingen die zich in zijn omgeving voordoen. Het belangrijkste doel is dan ook de clubs zelf optimaal te laten profiteren van de resultaten van de diverse metingen.

Vanuit de algemene landelijke cijfers kunnen sportclubs en –bonden zich vergelijken met anderen. De uitkomsten geven sportbonden, gemeenten, NOC*NSF en het ministerie van VWS een actueel beeld over de stand van zaken bij de Nederlandse sportverenigingen en helpen hen bij het sportbeleid.

De belangrijkste resultaten:

  • 37% van de clubs die hebben deelgenomen aan het onderzoek heeft de afgelopen twee jaar meer leden gekregen, 23% van de clubs had een daling van het ledenaantal;
  • Ledenwerving en –behoud (52%), werving en behoud van vrijwilligers (50%), sporttechnische zaken (46%), financiën (46%) en jeugd (45%) blijven de belangrijkste thema’s bij sportaanbieders;
  • Op financieel gebied, leiden de stijgende kosten, gebrek aan sponsors en de afnemende subsidies tot de grootste zorgen. Ondanks dat ziet twee derde van de sportaanbieders zichzelf als financieel gezond.

Sportclubs die goed in staat zijn leden te werven en te behouden hebben de zaken op het gebied van sportkader, beleid, financiën en diversiteit in het sportaanbod vaak beter op orde dan clubs die moeite hebben met het werven en behouden van leden. Ook werken deze sportclubs vaker samen met andere partijen, zoals sportaanbieders, zorginstellingen, onderwijs, buurtorganisaties, etc. Daar staat tegenover dat ze vaker ruimte te kort komen in hun accommodatie.

Literatuurverwijzing: Hulsebos, L., Knaapen, T., & Jentink, I. (2015). Sportaanbiedersmonitor 2015. Arnhem: NOC*NSF.

Omschrijving