Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportbeleid in Gennep – financiën (2015)

rekenkameronderzoek naar de relatie tussen het sportbeleid en de financiële inspanningen van de gemeente Gennep

In opdracht van de Rekenkamercommissie Gennep heeft het Mulier Instituut een rekenkameronderzoek uitgevoerd naar de financiële component van het sportbeleid van de gemeente Gennep met uitzondering van subsidies bedoeld voor sportstimulering. Deze zijn aan de orde gesteld in het Rekenkameronderzoek ‘Sportbeleid in Gennep’ (Hoekman & Verhoofstad, 2015) waar het huidige rekenkameronderzoek een vervolg op is. De volgende drie onderzoeksvragen staan centraal in dit onderzoek: (1). In hoeverre is er inzicht in tariefstelling en dekkingspercentages van gemeentelijke sportaccommodaties en wat zijn de verschillen hierin tussen typen sportaccommodaties en hoe verhoudt dit zich tot de geprivatiseerde sportaccommodaties?; (2). In hoeverre sluiten de waargenomen verschillen in tariefstelling en dekkingspercentages van sportaccommodaties aan bij de doelen uit het sportbeleid?; (3). In welke mate vormen tarieven een sturingsinstrument voor het realiseren van de doelstellingen uit de sportnota? Op basis van documentanalyse, financiële analyses en interviews wordt in deze rapportage antwoord gegeven op deze onderzoeksvragen.

Literatuurverwijzing: Romijn, D., & Hoekman, R. (2015). Sportbeleid in Gennep – financiën: rekenkameronderzoek naar de relatie tussen het sportbeleid en de financiële inspanningen van de gemeente Gennep. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPBELE-TB-0020 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-391 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving