Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportimpuls (2013)

de eerste ronde, verdiepingsonderzoek naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de sportimpulsprojecten uit de eerste ronde

Begin 2012 is het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) gestart. Via de Sportimpuls (onderdeel van het programma SBB), kunnen lokale sport- en beweegaanbieders tot en met 2016 startsubsidies krijgen om met behulp van kansrijke interventies meer mensen in beweging te krijgen. Bij een deel van de Sportimpulsprojecten zullen buurtsportcoaches betrokken zijn. Ondersteund door VWS hebben het Mulier Instituut en Kennispraktijk onderzoek gedaan naar de bevindingen van lokale projecteigenaren en samenwerkingspartners van Sportimpulsprojecten. Het voornaamste doel van het onderzoek, waarvan deze rapportage verslag doet, was om inzicht te krijgen in het verloop van de Sportimpulsprojecten uit de eerste aanvraagronde in 2012 en in de ervaringen van de projecteigenaren en een aantal samenwerkingspartners. Er is stilgestaan bij de uitvoering van de lokale projecten. Daarnaast is teruggeblikt op de ervaringen met de aanvraagprocedure en de Menukaart Sportimpuls. Ook de verwachtingen van de projecteigenaren over de continuering van de projecten maakten onderdeel uit van dit kwalitatieve onderzoek. De uitkomsten bieden aanknopingspunten voor aanpassing van de regeling (onder andere voor het format van de subsidieaanvraag) en de ondersteuning van de sport- en beweegaanbieders en hun samenwerkingspartners, zodat de sport- en beweegactiviteiten in de toekomst (nog meer) positieve effecten kunnen sorteren op buurt- en wijkniveau.

Literatuurverwijzing: Cevaal, A., & Sluis, A. van der (2013). Sportimpuls: de eerste ronde, verdiepingsonderzoek naar de lokale uitvoering en opbrengsten van de sportimpulsprojecten uit de eerste ronde. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPBELE-TB-0004 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-303 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving