Spring naar content
Terug naar de kennisbank

The football stadium as classroom (2019)

exploring a program for at-risk students in secondary vocational education

Auteur(s): Marieke Fix

Deze studie sluit aan op eerder onderzoek op het gebied van preventie van voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), en wil vanuit de onderwijspraktijk een bijdrage leveren aan de kennisontwikkeling van voortijdig schoolverlaten.

In deze studie werden vier onderwijsprogramma’s onderzocht waarin op het microniveau van het middelbaar beroepsonderwijs interventies zijn ontwikkeld bedoeld om studenten, enerzijds (opnieuw) te motiveren voor hun opleiding, en anderzijds hun betrokkenheid met hun opleiding te vergroten. De programma’s zijn geïnspireerd op het concept Playing for Success en ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk waarbij de sportomgeving werd ingezet om jongeren uit het basisonderwijs te onderwijzen. Het concept Playing for Success als leeromgeving voor basisschoolleerlingen had voldoende potentie om in het mbo toe te passen. Echter het is onbekend hoe deze programma’s door mbo-docenten en -studenten zijn geïmplementeerd en uitgevoerd en wat hun ervaringen en percepties zijn, hoe zij denken en hoe zij zich voelen tijdens de uitvoering en verduurzaming van de programma’s.

In deze studie is ervoor gekozen om te focussen op de kwaliteit van de programma’s, geoperationaliseerd aan de hand van relevantie, consistentie, praktische uitvoerbaarheid, effectiviteit en duurzaam karakter van de programma’s. Tegelijkertijd werd onderzocht waarom studenten van de programma’s profiteren (of niet).

Het onderzoek geeft antwoord op de volgende onderzoeksvraag:

Wat zijn, volgens managers, docenten en studenten, de effectieve karakteristieken van vier programma’s voor risicostudenten, die in vier mbo-instellingen zijn geïmplementeerd voor reductie van het aantal voortijdig schoolverlaters?

Om deze vraag te beantwoorden zijn vier substudies uitgevoerd. De eerste studie is gericht op de programma karakteristieken gebaseerd op de ervaringen en percepties van docenten die in de programma’s werken. In de tweede studie werden percepties en ervaringen van studenten die het programma volgden onderzocht. De derde studie is gericht op de emoties van docenten en in de vierde studie is de duurzaamheid van de programma’s onderzocht.

Literatuurverwijzing: Fix, M. (2019). The football stadium as classroom: exploring a program for at-risk students in secondary vocational education. Geertje Marieke Fix.

Omschrijving