Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Van richtlijn tot fit zijn: 65+ (2018)

een kwalitatief onderzoek naar de communicatie van de Nederlandse beweegrichtlijnen richting senioren

Auteur(s): Elianne Dummer

Masterscriptie in het kader van studie Communicatie & Organisatie Universiteit Utrecht en uitgevoerd in opdracht van Kenniscentrum Sport.

Het doel van dit onderzoek is te achterhalen welke invulling van de communicatie van de nieuwe beweegrichtlijnen geschikt is om het deel van de senioren te bereiken dat relatief het minst contact met zorgverleners heeft.

Hierbij is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Hoe kunnen de nieuwe beweegrichtlijnen optimaal worden gecommuniceerd richting thuiswonende ouderen zonder langdurige thuiszorg?

De keuze voor segmentatie op basis van zorggebruik is gemaakt om het onderzoek af te bakenen en omdat thuiswonende senioren zonder langdurige thuiszorg relatief weinig contact met zorgverleners hebben. Daardoor moet de communicatie voornamelijk via andere informatiekanalen plaatsvinden.

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is een triangulair kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Met een literatuuronderzoek is onderzocht welke invulling van beweegnormcommunicatie theoretisch gezien het effectiefst is. Dit beeld is aangevuld met informatie uit twee expertinterviews en informatie uit (externe) expertmeeting.

Vervolgens is op enkele voorbeelden van beweegnormcommunicatie een functionele analyse toegepast om meer inzicht te krijgen in de werking van de losse tekstelementen. Op basis van alle verkregen kennis is een prototype infographic opgesteld. Die is bevraagd in een verkennend lezersonderzoek onder de doelgroep. Bovendien is in enkele diepte-interviews met deze deelnemers meer informatie over kanaal- en middelenvoorkeuren verkregen. Deze studie heeft tot verschillende conclusies geleid, waaronder:

  • Een infographic als basiscommunicatie lijkt geschikt, met name indien deze op verschillende manieren wordt doorvertaald naar andere middelen en via verschillende kanalen wordt verspreid.
  • Het benaderen van senioren via (klein)kinderen heeft potentie.
  • Zorgprofessionals vormen een belangrijke schakel om de doelgroep te bereiken en nemen idealiter een proactieve benadering aan bij het informeren en activeren van deze groep.
  • Een positieve benadering met een focus op te behalen winst en op wat wél mag lijkt kansrijk.
  • Extra aandacht voor begrip (wat) en beweeginstructies (hoe) lijkt van belang bij de inhoudelijke invulling van de communicatie.
Literatuurverwijzing: Dummer, E. (2018). Van richtlijn tot fit zijn: 65+: een kwalitatief onderzoek naar de communicatie van de Nederlandse beweegrichtlijnen richting senioren.

Omschrijving