Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Verkenning haalbaarheid internationale wielerronde in Friesland (2018)

De provincie Fryslân heeft het Mulier Instituut gevraagd om een verkennend onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de organisatie van de start van een grote wielerronde in Friesland. De kernvraag voor dit onderzoek luidt: in hoeverre is het reëel te veronderstellen dat Friesland in aanmerking komt voor het gastheerschap van één van de grote wielerrondes en op deze manier sportieve eer weet te koppelen aan sfeer en beleving? Hiervoor is een literatuurstudie uitgevoerd en zijn interviews afgenomen. Dit onderzoek wijst uit dat in de provincie Friesland de voorwaarden ruimschoots aanwezig zijn om een internationale wielerronde te organiseren met een positieve economische en maatschappelijke spin-off. Onder de geraadpleegde experts is er een stevig draagvlak en genoeg reden om de ambitie verder uit te werken. Bij een goede businesscase is een internationale wielerronde een aanjager voor het realiseren van doelen die in de provinciale uitvoeringsagenda 2015-2019 zijn opgetekend. Bij het doorzetten van de concretisering van de ambitie is het zaak te investeren in een lobbytraject. 

Literatuurverwijzing: Hover, P., & Slot-Heijs, J.J. (2018). Verkenning haalbaarheid internationale wielerronde in Friesland. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPEVE-TB-0005 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-521 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving