Spring naar content
Terug naar de kennisbank

White paper sport en cultuur (2018)

in (lokale) samenwerking creëer je waarde

Auteur(s): Marian ter Haar

De wereld van sport en die van kunst en cultuur hebben veel raakvlakken. Sport en cultuur zijn voor veel mensen een waardevolle vrijetijdsbesteding en in toenemende mate worden beide in lokaal beleid benut om hun maatschappelijke waarde. Lokale sport en cultuurverenigingen helpen elkaar geregeld bij de organisatie van evenementen, het werven van vrijwilligers, het delen van accommodaties en trekken samen op om met de gemeente te spreken over hun rol voor de directe omgeving.

Het kabinet wil met het sportakkoord de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig maken. In het akkoord is er onder meer aandacht voor inclusie, (open) clubs in wijken en buurten met laagdrempelige toegang voor kinderen. In cultuurparticipatie is diezelfde aandacht nodig.

Een groot aantal partners in de cultuursector, waaronder het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), heeft bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) daarom gepleit voor een vergelijkbare programmatische overeenkomst.

In dit whitepaper:

  • schetsen we eerst de overeenkomsten en verschillen tussen sport en cultuur, daarna gaan we in op de rol van het beleid;
  • illustreren we de tekst met het doel dat de stuurgroep Sport en Cultuur voor ogen heeft: samenwerken om sport en cultuur als middel voor talentontwikkeling, actieve leefstijl en duurzame lokale samenhang mogelijk te maken.

Een uitdaging voor het Rijk, lokale beleidsmakers en sport en cultuur aanbieders.

Literatuurverwijzing: Haar, M. ter (2018). White paper sport en cultuur: in (lokale) samenwerking creëer je waarde. Ede: Kenniscentrum Sport.

Omschrijving