Spring naar content

Samenwerkingen

Je komt ons tegen in een groot aantal samenwerkingsverbanden en netwerken. We zijn regelmatig valorisatiepartner in onderzoekstrajecten of zorgen voor verbinding tussen verschillende domeinen, bijvoorbeeld tussen professionals en beleidsmakers uit sport en zorg.

Samenwerkingsverbanden

We dragen bij aan de activiteiten van het Centrum Gezond Leven (CGL) en het Landelijke Overleg Thema-instituten. We verzorgen scholingen voor Gezonde School coördinatoren en beoordelen de themacertificaten Sport en Bewegen van de Gezonde School.

Landelijk Overleg Thema instituten (LOT)

Zeven kennisinstituten met elk hun eigen specifieke expertise op het gebied van gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving werken samen in het Landelijk Overleg Thema instituten (LOT). Deze kennisinstituten bieden onderbouwde oplossingen voor problemen op het gebied van gezondheid. Ze zijn schakels tussen beleid, wetenschap en de praktijk.

Deelnemers aan het LOT

Met haar specifieke adviserende positie als onderdeel van de Rijksoverheid neemt het RIVM als achtste partner deel aan het LOT.

Kennisagenda Nederland voor de Sport

Tevens vervullen we een actieve rol binnen het overleg Kennisagenda Nederland voor de Sport (K.A.N.S.). We duiden kennis en verbinden ervaringen en vragen vanuit de praktijk aan wetenschappelijke ontwikkelingen.

Internationaal

Kenniscentrum Sport & Bewegen kent de internationale kennisorganisaties en netwerken en ontsluit kennis die relevant is voor de Nederlandse praktijk. Dankzij deze internationale contacten weten we wat er in de landen om ons heen speelt, wat in het buitenland goede voorbeelden zijn, en waar wij samen kunnen werken met andere landen.

Kenniscentrum Sport & Bewegen is lid van het HEPA Europe netwerk (Health Enhancing Physical Activities) en actief lid van een aantal werkgroepen van HEPA (Jeugd, Ouderen, Werknemers). In TAFISA (The associaton for international sport for all) is Kenniscentrum Sport & Bewegen vertegenwoordigd in het bestuur.

Daarnaast maakt Kenniscentrum Sport & Bewegen deel uit van de stuurgroep van SportsNL. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland coördineert dit publiek-private initiatief dat partijen uit de Nederlandse sportsector met elkaar verbindt. Met SportsNL wil Nederland zich laten zien als internationale partner voor inclusieve, duurzame en innovatieve (top)sportbeleving.

Het erkenningstraject interventies

Een erkende interventie is beoordeeld en erkend volgens de landelijke afgesproken beoordelingssystematiek. Het erkenningstraject is een samenwerking tussen RIVM Centrum Gezond Leven (CGL), Kenniscentrum Sport & Bewegen, Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Movisie, Trimbos-instituut en Vilans. Door samen te werken aan het beoordelen van interventies volgens eenduidige criteria streven zij naar kwaliteitsverbetering in de diverse werkvelden.

De werkvelden zijn: bewegen & sport, gezondheidsbevordering, jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg/brede jeugdhulp, ontwikkelingsstimulering, forensische zorg, langdurende geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en het sociaal domein.

Interventie

Special Heroes

Voorbeeld van erkende interventie. Special Heroes: iedereen telt. Iedereen is een held. Sport Heroes laat leerlingen in het speciaal onderwijs kennismaken met verschillende sport- en beweegactiviteiten via een stapsgewijze aanpak.

Gerelateerde items

Public affairs

Politici en hun beleidsmedewerkers kunnen bij ons terecht voor achtergrondinformatie over sport en bewegen en concrete kennisproducten. Voor buitenlandse organisaties of Nederlandse diplomatieke contacten bieden we Engelstalige informatie over sport en bewegen in Nederland.

Organisatie

Met ruim 50 collega’s werken wij elke dag aan het toepasbaar maken van kennis over sport en bewegen. Dit doen we samen met beleidsmakers, praktijkprofessionals en wetenschappers.

Evenementen

Regelmatig organiseert Kenniscentrum Sport & Bewegen workshops en kenniscafé’s. Houd deze pagina in de gaten voor de aankomende bijeenkomsten.