Spring naar content

Samenwerkingen

Je komt ons tegen in een groot aantal samenwerkingsverbanden en netwerken. We zijn regelmatig valorisatiepartner in onderzoekstrajecten of zorgen voor verbinding tussen verschillende domeinen, bijvoorbeeld tussen professionals en beleidsmakers uit sport en zorg.

Samenwerkingsverbanden

We dragen bij aan de activiteiten van het Centrum Gezond Leven (CGL) en het Landelijke Overleg Thema-instituten. We verzorgen scholingen voor Gezonde School coördinatoren en beoordelen de themacertificaten Sport en Bewegen van de Gezonde School.

Landelijk Overleg Thema instituten (LOT)

Zeven kennisinstituten met elk hun eigen specifieke expertise op het gebied van gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving werken samen in het Landelijk Overleg Thema instituten (LOT). Deze kennisinstituten bieden onderbouwde oplossingen voor problemen op het gebied van gezondheid. Ze zijn schakels tussen beleid, wetenschap en de praktijk.

Deelnemers aan het LOT

Met haar specifieke adviserende positie als onderdeel van de Rijksoverheid neemt het RIVM als achtste partner deel aan het LOT.

De Kleine Beweegagenda

Met het Ministerie van VWS en Mulier Instituut hebben we het initiatief genomen voor ‘De Kleine Beweegagenda’: een uitwerking van het deelakkoord Vaardig in bewegen uit het Sportakkoord. Samen met tientallen partijen gaan we de komende jaren aan de slag om kennis over bewegen voor nul- tot vierjarigen te vergroten en professionals te helpen en te stimuleren meer in te zetten op bewegen voor de allerjongsten. Betrokken partijen, onder andere: NCJ, Jantje Beton, JOGG, NOC*NSF en GGD Ghor Nederland.

De kleine beweegagenda

De kleine Beweegagenda bestaat uit drie pijlers:

 • Ontwikkeling van een beweegadvies voor 0-4 jarigen. Oproep geïnitieerd vanuit KCS/MI/VWS en door in totaal 27 partijen ondertekend. Deze oproep is opgenomen in werkplanning Gezondheidsraad 2020.
 • Implementatie en doorontwikkeling van best practices.
  Rol Kenniscentrum Sport. 
 • Opstellen van een kennisagenda: twee onderzoeken.
  Rol Mulier Instituut

Meer weten? Neem contact op via: kleinebeweegagenda@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Kennisagenda Nederland voor de Sport

Tevens vervullen we een actieve rol binnen het overleg Kennisagenda Nederland voor de Sport (K.A.N.S.). We duiden kennis en verbinden ervaringen en vragen vanuit de praktijk aan wetenschappelijke ontwikkelingen.

Internationaal

Kenniscentrum Sport & Bewegen kent de internationale kennisorganisaties en netwerken en ontsluit kennis die relevant is voor de Nederlandse praktijk. Dankzij deze internationale contacten weten we wat er in de landen om ons heen speelt, wat in het buitenland goede voorbeelden zijn, en waar wij samen kunnen werken met andere landen.

Kenniscentrum Sport & Bewegen is lid van het HEPA Europe netwerk (Health Enhancing Physical Activities) en actief lid van een aantal werkgroepen van HEPA (Jeugd, Ouderen, Werknemers). In TAFISA (The associaton for international sport for all) is Kenniscentrum Sport & Bewegen vertegenwoordigd in het bestuur.

Het erkenningstraject interventies

Een erkende interventie is beoordeeld en erkend volgens de landelijke afgesproken beoordelingssystematiek. Het erkenningstraject is een samenwerking tussen RIVM Centrum Gezond Leven (CGL), Kenniscentrum Sport & Bewegen, Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), MOVISIE, Trimbos en Vilans. Door samen te werken aan het beoordelen van interventies volgens eenduidige criteria streven zij naar kwaliteitsverbetering in de diverse werkvelden. De werkvelden zijn:

 • Sport en bewegen (Kenniscentrum Sport)
 • Gezondheidsbevordering (CGL)
 • Jeugdgezondheidszorg (NCJ)
 • Jeugdwelzijn, ontwikkelingsstimulering, jeugdzorg (NJi)
 • De sociale sector (MOVISIE)
 • Langdurige GGZ (Trimbos)
 • Langdurende ouderen- en gehandicaptenzorg (Vilans).

Interventie

Special Heroes

Voorbeeld van erkende interventie. Special Heroes: iedereen telt. Iedereen is een held. Sport Heroes laat leerlingen in het speciaal onderwijs kennismaken met verschillende sport- en beweegactiviteiten via een stapsgewijze aanpak.

Gerelateerde items

Public affairs

Politici en hun beleidsmedewerkers kunnen bij ons terecht voor achtergrondinformatie over sport en bewegen en concrete kennisproducten. Voor buitenlandse organisaties of Nederlandse diplomatieke contacten bieden we Engelstalige informatie over sport en bewegen in Nederland.

Organisatie

Met ruim 50 collega’s werken wij elke dag aan het toepasbaar maken van kennis over sport en bewegen. Dit doen we samen met beleidsmakers, praktijkprofessionals en wetenschappers.

Evenementen

Regelmatig organiseert Kenniscentrum Sport & Bewegen workshops en kenniscafé’s. Houd deze pagina in de gaten voor de aankomende bijeenkomsten.