Spring naar content

Integraal werken

Veel van de thema’s uit de diverse regelingen en akkoorden hebben met elkaar te maken. Op landelijk, provinciaal én lokaal niveau. Integraal of domeinoverstijgend werken vormt daarom de basis voor ieder beleidsplan. 

Gezonde generatie

Het is voor het eerst dat gezonde leefstijl, zorg, sport en bewegen, cultuur en leefomgeving zo met elkaar zijn verbonden. Daarmee kunnen we meer resultaten behalen en daadwerkelijk bijdragen aan de ambitie van een gezonde generatie in 2040.

Kennisinstituten

De opgaven in het GALA en Sportakkoord II zijn complex en leiden lokaal en regionaal tot een toenemende kennis- en innovatiebehoefte. Kennisinstituten, zoals RIVM, Pharos, Movisie, Trimbos Instituut, LKCA, hebben naast kennis, veel data en stimuleren kennisuitwisseling. Kenniscentrum Sport & Bewegen reikt kennis aan om sport en bewegen integraal in te zetten binnen de Brede SPUK.

Aan de slag met de brede SPUK-regeling

De veelheid aan thema’s, Brede SPUK kent er inhoudelijk maar liefst 13, maakt dat het steeds lastiger wordt om te bepalen waar en bij wie je terecht kunt. In de Brede SPUK sport- en beweegwijzer vind je de belangrijkste kennisproducten, praktijkvoorbeelden en interventies voor sport en bewegen op een rij. We hopen hiermee jouw gemeente op weg te helpen om effectief aan de slag te gaan met een gezonde -fysiek en mentaal- leefstijl, het terugdringen van gezondheidsverschillen en het inrichten van een leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten. 

voorbeeldweergave van de de Brede SPUK sport- en beweegwijzer

Gezonde leefstijl, zorg, sport, cultuur en leefomgeving verbonden:

Het Sportakkoord II en de BRC regeling zijn opgenomen in de Brede SPUK waarmee per gemeente integraal gewerkt wordt aan de doelstellingen vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Brede Spuk sport- en beweegwijzer

In deze Brede Spuk sport- en beweegwijzer vind je per Brede SPUK-thema kennisproducten, praktijkvoorbeelden en interventies van sport en bewegen.

Hoofdlijnen Sportakkoord II

In het Hoofdlijnen Sportakkoord II staat onder andere lokale samenwerking tussen gemeenten, sportaanbieders (clubs en ondernemers in de sport) en maatschappelijke partners centraal. Het kent drie ambities om de sport in Nederland te versterken: het fundament op orde, een groter bereik en meer (zichtbare) betekenis en bouwt voort op de thema’s vanuit Sportakkoord I

BRC regeling

De Brede Regeling Combinatiefuncties maakt het voor gemeenten mogelijk om functionarissen, bijvoorbeeld buurtsportcoaches, aan te stellen. Met als doel mensen te kunnen laten sporten en bewegen in de buurt, het tot stand brengen van verbindingen tussen andere sectoren (denk aan zorg en onderwijs) en het versterken van sport-, beweeg- en cultuuraanbieders.

GALA

Met het Gezond en Actief leven Akkoord (GALA) bouwen gemeenten en GGD’en, zorgverzekeraars en VWS aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid, sport en bewegen en sociale basis.

IZA

Het Integraal Zorgakkoord is geen onderdeel van de Brede SPUK, maar wel nauw integraal verbonden. IZA heeft als doel de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden en zet onder meer in op een gezonde leefstijl en mentale gezondheidsvaardigheden in een gezonde leefomgeving. Daarnaast ook op het versterken van de sociale omgeving en zelfredzaamheid van mensen.

WOZO

Met het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) wordt ingezet op ondersteuning en zorg zodat zware, complexe zorgvragen zo lang mogelijk worden uitgesteld of zelfs worden voorkomen. Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen zijn, regie kunnen houden op hun eigen leven en wonen op een plek waar ze zich thuis voelen.

Ook aan de slag met sport en bewegen in je integraal plan van aanpak? We helpen je graag.

Michel Vierwind

Specialist

Vanuit de overheid wordt er steeds meer gevraagd om lokaal integraal te gaan samenwerken tussen diverse domeinen, zoals tussen sport & bewegen en het sociaal domein. Deze zijn omschreven in de Brede SPUK regeling en GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord). Als specialist integraal lokaal beleid bied ik ondersteuning aan zowel beleidsmedewerkers, lokale sportaanbieders en sportverenigingen. Dit doe ik vanuit mijn kennis en ervaring vanuit zowel de ondernemende sport en ook als gemeenteraadslid. 

Ook interessant

SROI van Sport en Bewegen

Wat is het maatschappelijk rendement van investeren in sport en bewegen?

Human Capital Model

Ken je de 80 effecten van sport- en beweegactiviteiten al?