Spring naar content
forum voor democratie
pvv logo
meer democratie
nieuw sociaal contract
50 plus logo
piratenpartij - de groenen
vanderegio partij logo

GroenLinks / PvdA

GroenLinks / Partij van de Arbeid

“Openbaar vervoer, deelvervoer, fietsen en lopen krijgen voorrang in het Europese mobiliteitsbeleid.”

A. ONZE VISIE

Hoofdstuk 1: Een zeker bestaan, nu en in de toekomst

1.5 Natuurherstel en eerlijk en gezond voedsel voor iedereen (pagina 13)

Wij herstellen de natuur in Europa en breiden haar uit.

(…) Tegelijkertijd beperkt gezonde natuur de klimaatverandering en de gevolgen daarvan. En door te genieten van de natuur verrijken we ons leven.

Hoofdstuk 2: Opkomen voor onze rechten en democratie

Klimaatbeleid werkt en is van levensbelang. (pagina 9)

De aantasting van ecosystemen veroorzaakt een uitstervingsgolf van dieren en planten en de klimaatcrisis bedreigt ook onze volksgezondheid op allerlei manieren.

2.6 Onderwijs en cultuur (pagina 17)

Europa moet zich actief inzetten voor ons onderwijs en onze cultuur. Het budget voor kunst en cultuur in Europa moet dan ook fors omhoog. (…)

Daarvoor is een inclusief Erasmus+-programma nodig dat niet alleen voor universiteiten of HBO geldt, maar ook voor het MBO.

We bevorderen kennisuitwisseling tussen onderwijsinstellingen(…). Ook zorgen we ervoor dat nieuws, kunst en cultuur toegankelijk zijn voor iedereen. We stoppen dus met geoblocking van films, series en sport (…).

B. ONZE BELEIDSVOORSTELLEN

Hoofdstuk 1: Een zeker bestaan, nu en in de toekomst

1.1.10 Gezond werk. (pagina 25)

Mentale problemen zijn de voornaamste ziekmaker op de werkplek. Daarom is er meer aandacht nodig voor mentale gezondheid bij regels rond werkomstandigheden (…). We werken aan fatsoenlijke werktijden en doorbetaalde pauzes. We voegen burn-out toe aan de lijst van beroepsziekten.

1.2.14 Minder ongezonde reclame. (pagina 29)

Een verbod op fossiele reclames en ongezonde zaken als (online) gokken, alcohol en fastfood. (…) Aanpak van influencers die bewust producten aanprijzen die de gezondheid van kinderen schaden.

1.6 Betaalbaar en groen vervoer

1.6.1 Groen en sociaal mobiliteitsbeleid. (pagina 43)

Openbaar vervoer, deelvervoer, fietsen en lopen krijgen voorrang in het Europese mobiliteitsbeleid. De vergroening van onze mobiliteit moet hand in hand gaan met de verwezenlijking van betaalbare en toegankelijke mobiliteit voor iedereen.

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma.

VVD

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

“Op bestaande en nieuwe potjes, (subsidie)structuren en fondsen wordt een periodiek toetsingsmoment toegevoegd. Als het doel al (bijna) bereikt is, wordt de geldstroom voortvarend afgebouwd.”

(pagina 8)

Wij zijn dan ook niet voor of tegen ‘Europa’ of de EU. Wij hebben ook geen grotere voor- of afkeur voor de ene boven de andere overheidslaag. De gemeente is ons net zo lief als de EU.

Wij beoordelen plannen, voorstellen en regels uit de EU dan ook met een hele simpele formule: maken die ons veiliger, vrijer en welvarender, dan steunen we deze. Is er twijfel over of het onze veiligheid, vrijheid of welvaart verbetert, dan steunen we deze niet.

H3: EU en de economie

Natuur (pagina 29)

In een dichtbevolkt land als Nederland is maatwerk en slim gebruik van ruimte cruciaal voor toekomstbestendig natuurbeleid. De draagkracht van bodem, water en lucht is daarbij bepalend.

Mobiliteit en vervoer (pagina 32)

De VVD wil mobiliteit niet verminderen, maar wel schoner maken.

H6: EU en instituties

Een slagvaardige EU (pagina 44, 45)

 • De VVD vindt dat de Europese Commissie zich moet blijven focussen op de kerntaken die leiden tot een veilig, vrij en welvarend Europa. (…)
 • Om de focus van de Unie op haar kerntaken zo goed mogelijk te borgen, dienen taken en beleid zo dicht mogelijk bij de burger belegd te worden. (…)
 • In plaats van alsmaar nieuwe voorstellen te doen, moet het Europees Parlement haar taak als controleur van de Europese Commissie steviger invullen. Om het wetgevingsproces efficiënter te maken, moeten verschillende parlementaire commissies worden samengevoegd.

Een toekomstgerichte EU (pagina 46)

Daarom worden er wat de VVD betreft geen nieuwe Europese potjes opgetuigd met nieuw geld. Hervorming van bestaande (subsidie)structuren en fondsen is eerst nodig. Op bestaande en nieuwe potjes, (subsidie)structuren en fondsen wordt een periodiek toetsingsmoment toegevoegd. Als het doel al (bijna) bereikt is, wordt de geldstroom voortvarend afgebouwd.

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma.

CDA

Christen-Democratisch Appèl

“Verenigingen moeten hun activiteiten in binnen- en buitenland kunnen ontplooien zonder onnodige regeldruk.”

2.4. Energie & klimaat.

2.4.13. (pagina 28)

We vereenvoudigen de procedures voor duurzaamheidsubsidies die op Europees niveau aangevraagd moeten worden, zodat het voor meer bedrijven en instellingen interessant wordt om een aanvraag te doen.

3.1. Regio’s versterken.

3.1.4. (pagina 42)

Europese fondsen helpen lidstaten in het overeind houden van lokale voorzieningen als de dorpswinkel, buurthuizen en de bibliotheek op het platteland. Het CDA wil deze specifieke geldstromen, waaronder het Europese LEADER-programma, gebruiken voor een gemeenschapsfonds. 

3.3. Gemeenschapszin & verbondenheid.

Verenigingen moeten hun activiteiten in binnen- en buitenland kunnen ontplooien zonder onnodige regeldruk. 

3.3.2. (pagina 44)

We maken het Europese Erasmus+-programma toegankelijker voor jongeren die een mbo- of hbo-opleiding volgen. Internationale uitwisseling voor studenten stimuleert kennisontwikkeling en draagt bij aan meer verbondenheid in Europa. 

3.3.3. (pagina 44)

De EU beschermt de Europese voetbalcultuur met nationale competities tegen de komst van een Super League, waarin de grote clubs alleen nog voor het grote geld tegen elkaar voetballen. 

3.3.5. (pagina 44)

Het CDA verwelkomt de introductie van de Europese grensoverschrijdende vereniging (ECBA) voor zover het verenigingen helpt bij buitenlandse activiteiten en het niet leidt tot meer regeldruk en rapportageverplichtingen.

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma.

forum voor democratie

FVD

Forum voor Democratie

“Volksgezondheid: ook dit hoort een nationale zaak te zijn zonder drang of dwang van buiten. Iedere poging vanuit de EU, de VN of de WHO om zeggenschap hierover te verwerven is uit den boze.”

10.Volksgezondheid. (pagina 2)

Volksgezondheid: ook dit hoort een nationale zaak te zijn zonder drang of dwang van buiten. Iedere poging vanuit de EU, de VN of de WHO om zeggenschap hierover te verwerven is uit den boze. Lockdowns, (semi-) verplichte vaccinaties of QR-codes op grond van medische gegevens zijn onbespreekbaar.

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma.

D66

Democraten 66

“D66 ziet dat Europese samenwerking onze gezondheid kan verbeteren. De Europese Gezondheidsunie vormt daarvan de basis. Want we staan voor veel gezamenlijke opgaves, zoals grote gezondheidsverschillen tussen mensen, overgewicht en ongezonde leefomgevingen en obstakels in de toegang tot zorg.”

Hoofdstuk 1

Fundamenten voor een vrij, rechtvaardig en democratisch Europa.

Jongeren (pagina 15)

Jongeren zijn cruciaal voor Europa. Daarom krijgen jongeren meer stem bij besluiten en zorgen we voor meer betrokkenheid. (…) Het oprichten van een Jongerenraad waar jonge vertegenwoordigers uit alle lidstaten samenkomen, is daarbij cruciaal.

Deze raad zal niet alleen advies geven aan belangrijke besluitvormers in Europa, maar zal ook kritisch kijken naar nieuwe regels. Het verzekert dat nieuwe plannen in lijn zijn met de belangen van toekomstige generaties. Ook moet iedere jongere vóór hun twintigste de kans krijgen om een ander Europees land te ervaren. Dit maken wij mogelijk door het Erasmus+ programma toegankelijker te maken voor middelbare scholieren, ongeacht hun opleiding. 

Financiële hervormingen voor een rechtvaardig Europa

Ondernemers (pagina 25)

We willen dat bedrijven, overheden en wetenschappers samenwerken om nieuwe technologieën te ontwikkelen die de Europese economie en de wereld een stukje beter maakt. (…) Onze plannen zijn er om Europa groener en beter te maken voor ons allemaal. 

Hoofdstuk 3

Een sociaal Europa als motor voor brede welvaart

Sterke regio’s, sterk Europa (pagina 68)

 • Studenten uit landen en gebieden overzee moedigen we aan deel te nemen aan uitwisselingen via Erasmus+.

Kunst, cultuur en media als basis voor een waardenvol Europa (pagina 69)

De Europese Unie kent een enorme rijkdom aan culturen, van lokale dialecten en regionale gerechten tot nationale feestdagen en Europese sportcompetities. (…) De waarden van vrijheid, gelijkheid en democratie verbinden ons, net als ons streven naar een beter leven voor iedereen. Kunst en cultuur versterken onze onderlinge verbondenheid. (…) Ook leveren kunst en cultuur een bijdrage aan maatschappelijke doelstellingen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en verdraagzaamheid.

Europa als kenniscontinent (pagina 71)

Erasmus+ draagt succesvol bij aan de waardevolle uitwisseling van studenten, docenten en onderzoekers door heel Europa. D66 wil dat elke student die daar recht op heeft, gebruik kan maken van een Erasmusbeurs. Vooral onder mbo-studenten moedigen we het gebruik van Erasmus+ aan.

Een gezond Europa voor een sterke toekomst (pagina 72)Goede gezondheid en goede toegang tot zorg zijn van fundamenteel belang voor ons allemaal. D66 ziet dat Europese samenwerking onze gezondheid kan verbeteren. De Europese Gezondheidsunie vormt daarvan de basis. Want we staan voor veel gezamenlijke opgaves, zoals grote gezondheidsverschillen tussen mensen, overgewicht en ongezonde leefomgevingen en obstakels in de toegang tot zorg. Een verenigd Europa staat sterker dan individuele lidstaten – dat heeft ook de gezamenlijke inkoop van vaccins tijdens de pandemie laten zien. We leren van ervaring en van elkaar om voor elke Europeaan goed te kunnen zorgen.

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma.

Partij voor de Dieren

“Wedstrijden en sporten waarbij dieren worden gebruikt of gedood, zoals kamelenraces, duivensport en hengelen, worden verboden. Het gebruik van schadelijke trainingsmethoden en -middelen, zoals in de paardensport, wordt verboden.”

Inleiding (pagina 3)

We geloven in een gezonde en rijke planeet, voor ál haar bewoners. We strijden ervoor dat er weer schone rivieren door ons land stromen; dat we kunnen genieten van meer groen in de stad; dat we schone lucht kunnen ademen en een duik in zee kunnen nemen zonder zorgen over vervuiling;

1. Een leefbare Aarde 

De klimaat- en natuurcrisis eerlijk en in samenhang oplossen

Een diepgroen Europa (pagina 7)

We willen ecosystemen beschermen en verbeteren, de instandhouding ervan waarborgen en de gezondheid en het welzijn van mensen beschermen.

Méér natuur (pagina 13)

Iedereen heeft recht op een groene en gezonde leefomgeving. De EU-landen zorgen voor meer groen in de stad. De EU ziet erop toe dat de kersverse Natuurherstelwet op dit punt wordt nageleefd en neemt waar nodig extra maatregelen.

Fietsen en wandelen (pagina 15, 16)

Fietsers en voetgangers verplaatsen zich op de duurzaamste manier. Daarom wordt de Europese fietsstrategie uitgebreid en komt er meer aandacht voor wandelaars en voetgangers.

 • De EU investeert in veilige en groene fiets- en voetpaden en in verkeersluwe stadskernen, toeristische centra en school- en werkomgevingen.
 • De Europese fietsnetwerken (zoals Eurovelo) worden fors uitgebreid. Zo wordt reizen duurzaam, betaalbaar en gezond.
 • Om het fietstoerisme in Europa te faciliteren, zorgt de EU ervoor dat het mogelijk en betaalbaar wordt om de fiets mee te nemen in het ov, over de grenzen heen. 

2. Dierenrechten

Dieren hebben het recht om te leven naar hun aard

Dierenleed is geen vermaak (pagina 27)

 • Er komt een einde aan (het gokken op) wedstrijden met dieren, zoals hondenrennen en paardenrennen. Ook andere wedstrijden en sporten waarbij dieren worden gebruikt of gedood, zoals kamelenraces, duivensport en hengelen, worden verboden.
 • Het gebruik van schadelijke trainingsmethoden en -middelen, zoals in de paardensport, wordt verboden. (…) Paardenstaarten worden niet geamputeerd.
 • Het wordt verboden om dieren prestatieverhogende middelen zoals drugs en medicijnen toe te dienen, zodat ze beter presteren in wedstrijden (…)

3. Een vruchtbare aarde

Gezond voedsel voor lijf en omgeving

De toekomst is plantaardig (pagina 41)

 • Scholen starten met het aanbieden van gezonde maaltijden, met honderd procent biologische en plantaardige inkoop. De Europese schoolmelkregelingen worden gestopt. 

4. Genoeg voor iedereen

Een welzijnseconomie binnen de grenzen van de planeet

(pagina 45)

Echte rijkdom is gezonde lucht, een vruchtbare bodem, schoon drinkwater, in vrede samenleven met elkaar en met andere dieren en meer tijd om met je dierbaren door te brengen en van de natuur te genieten. Het is de zekerheid dat je niet in armoede hoeft te leven. Echte rijkdom is het vermogen een prachtig land en een leefbare planeet door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen.

Zorg voor iedereen (pagina 53)

De Partij voor de Dieren wil dat de volksgezondheid op één wordt gezet. Voorkomen is beter dan genezen. Preventie moet het uitgangspunt worden van volksgezondheidsbeleid. Het recht op een gezonde leefomgeving gaat boven financiële bedrijfsbelangen. Gezondheid moet de hoeksteen worden van al het Europees beleid.

 • Preventief werken aan gezondheid betekent ook dat de EU een gezonde levensstijl promoot en zich niet langer voor de kar laat spannen van de voedingsindustrie en de tabaks- en alcohollobby.

5. Groen, transparant en democratisch

De kracht van burgers centraal

(pagina 61)

Daarom regelen we dicht bij huis wat kan en in de EU wat nodig is. Het oplossen van grensoverschrijdende problemen zoals de klimaat- en biodiversiteitscrisis vraagt om Europese inzet. (…) Op andere vlakken heeft maatwerk op nationaal niveau, dicht bij de burger, onze voorkeur. (…) De Partij voor de Dieren stelt zich constructief op als Europese plannen daadwerkelijk zorgen voor sociale, ecologische of diervriendelijke vooruitgang.

Gelijke kansen en keuzevrijheid voor iedereen (pagina 66)

Discriminatie is onacceptabel, op welke grond dan ook. De rol van de EU is om deze rechten te beschermen en te faciliteren. We spreken ons in de Europese Unie uit tegen elke vorm van racisme en discriminatie.

 • De EU stimuleert gelijke kansen voor alle genders op de arbeidsmarkt, in openbare besturen, in de politiek en in de sportwereld.
 • Gelijke rechten van ouderen en mensen met een beperking worden bevorderd. Toegang tot publieke voorzieningen en openbare instellingen en vervoer horen vanzelfsprekend te zijn, ook voor deze groepen.

Onderwijs, kennis en cultuur (pagina 69)

 • De EU biedt lidstaten hulp bij de bescherming van hun cultureel erfgoed. Tot cultureel erfgoed behoren geen zaken die het welzijn van dieren, natuur of milieu aantasten.


Bekijk het volledige verkiezingsprogramma.

pvv logo

PVV

Partij voor de Vrijheid

“Samenwerken met andere landen is prima, maar met behoud van onze nationale soevereiniteit en identiteit.”

Samenwerken met andere landen is prima, maar met behoud van onze nationale soevereiniteit en identiteit. (…) We willen onze financiële bijdrage aan de EU fors beperken. Kortom: minder EU en meer Nederland.

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma.

JA21

“Steun voor studie- en onderzoeksprogramma’s, zoals Erasmus+ en Horizon”

3. Migratie: Voor wie komt brengen, niet alleen halen

3.3 Studie en onderzoek: uitwisseling van excellentie (pagina 14)

De Europese gemeenschappelijke markt is gebaat bij uitwisseling van kennis en onderzoek.

JA21 wil:

– Steun voor studie- en onderzoeksprogramma’s, zoals Erasmus+ en Horizon

5. Energie, Klimaat en Milieu

5.1 Green Deal en Net-Zero: Terug naar realisme (pagina 17)

Er is een nieuwe manier van denken omtrent Europees klimaatbeleid nodig. De Green Deal leunt te veel op rigide doelstellingen, gedetailleerde regelgeving en bureaucratie die prijzen onnodig doen stijgen. Dit is slecht voor burgers en bedrijven. 

5.2 Natuur, landbouw en visserij (pagina 18)

JA21 wil:

 • Een sterke lobby in de EU om op te komen voor het Nederlands belang. Pulsvisserij, een herziening van de vogel- en habitatrichtlijn en de desastreuze effecten van de Natuurherstelwet moeten weer op de agenda komen.


Bekijk het volledige verkiezingsprogramma.

NL PLAN EU

“Door praktijklessen, zoals vitaliteits- en weerbaarheidprogramma’s, gericht op overtuigen van fysieke en mentale kracht kan theorie, praktijk, sport en ontspanning geïntegreerd worden voor een gezondere leefstijl.”

STANDPUNTEN VOOR EUROPA

13. NL PLAN EU wil duurzame zorg voor een gezonde samenleving (pagina 8)

Uiteraard dient de overheid in te zetten op preventie, om te voorkomen dat mensen zorg nodig hebben. Daarbij moet de regeldruk omlaag en technologie worden bevorderd.

ZORG EN WELZIJN

Gezondheidsleer (pagina 27)

Voorkomen is beter dan genezen. De stijging van de levensverwachting is allereerst het gevolg van betere eet- en leefgewoonten en in mindere mate van een technologisch geavanceerde geneeskunst. Gezond voedsel en gezondheidsleer krijgen meer aandacht en steun, voornamelijk in het middelbaar onderwijs.

Sport en bewegen (pagina 28)

Sporten verkleint het risico op aandoeningen als hart- en vaatziekten, obesitas, osteoporose, beroertes. Dat scheelt zorgkosten in de toekomst. De huidige totale kostenpost van overgewicht en obesitas bij volwassenen in Nederland is ruim 79 miljard euro per jaar.

Door praktijklessen, zoals vitaliteits- en weerbaarheidprogramma’s, gericht op overtuigen van fysieke en mentale kracht kan theorie, praktijk, sport en ontspanning geïntegreerd worden voor een gezondere leefstijl.

Om persoonlijke en/of teamspirit tot ontplooiing te laten komen kunnen burgers bij verenigingen of op scholen werken aan zelfrespect, respect voor de ander, zelfbeheersing, (zelf)vertrouwen, discipline en het scherpen van een sterke wil. In een individuele en/of teamervaring worden reflectie, samenwerkings- en teamontwikkeling, vertrouwen, integriteit en passie als waarden verankerd en bewustwording gekweekt van eigen fysieke en mentale mogelijkheden.

De fundamentele waarden en karaktereigenschappen die leiden naar het goed in je vel zitten zijn: fysieke hoedanigheid, intelligentie, groeistrategie, humor, tolerantie, interesse, normen en waarden, geluk en gezondheid. Op naar een mentaal gezonde leer- en leefomgeving waar je je veilig en geaccepteerd voelt.

VERKEER EN VERVOER

Fiets (pagina 42)

De fiets is het nationaal vervoerssymbool in Nederland

Leve de fiets! Stimuleer fietsen met fietspaden (CROW-richtlijnen), creatieve en innovatieve fietszones en gratis stallingen. Fietsen is goed voor de gezondheid en het is van belang dit op een veilige manier te stimuleren. Meer fietspaden worden waar mogelijk aangelegd en in veilig evenwicht met het gemotoriseerd verkeer.

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma.

ChristenUnie

“Preventie. Hoewel lidstaten over hun eigen zorgstelsel gaan, is de EU door het stellen van standaarden en het aanjagen van onderzoek van grote meerwaarde voor preventiebeleid.”

Economisch Europa 

Interne markt, regelgeving en aanbesteden (pagina 38)

 • Speelruimte voor lokale overheden. Voor de ChristenUnie gaat maatschappelijk welzijn en leefbaarheid boven de onbelemmerde vestiging van dienstverleners onder de Dienstenrichtlijn. (…) Het lokale bestuur krijgt de mogelijkheid om economische activiteiten te reguleren, wanneer dit de leefbaarheid van woonwijken en de diversiteit van winkelstraten ten goede komt.  (…) Lokale activiteiten concurreren meestal niet op de interne markt. De Europese wetgeving dient daarom eenvoudiger, doeltreffender en proportioneel te worden.
 • Minder bureaucratie. Daar waar regeldruk bedrijven belemmert, nationaal, maar ook als ze buiten de landsgrenzen zakendoen, pleit de ChristenUnie voor verdere vereenvoudiging van Europese regelgeving, vermindering van administratieve lasten en ‘nalevingskosten’ voor het bedrijfsleven.

Innovatie (pagina 40)

Digitaal onderwijs en onderzoek. Europa zet in op investeringen in een EU-brede publieke state-of-the-art digitale infrastructuur voor onderwijs en onderzoek voor Europese en internationale samenwerking. Dit kan het beste via de bestaande Europese organisaties waarin de nationale organisaties samenwerken.

Sociaal Europa

Volksgezondheid (pagina 23)

 • Preventie. Hoewel lidstaten over hun eigen zorgstelsel gaan, is de EU door het stellen van standaarden en het aanjagen van onderzoek van grote meerwaarde voor preventiebeleid.

Onderwijs en onderzoek (pagina 24)

 • Erasmus+. Internationale ervaringen kunnen een waardevolle rol spelen in de vorming van leerlingen en studenten. De ChristenUnie blijft daarom een voorstander van uitwisselingsprogramma’s in het kader van Erasmus+.

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma.

SGP

Staatkundig Gereformeerde Partij

“Beleid over sport, kunst, media en recreatie moet in lijn met het subsidiariteitsbeginsel bij de lidstaten blijven. De SGP ziet geen meerwaarde of noodzaak deze zaken op Europees niveau te regelen.”

12. Een gezonde cultuur

Onderwijs, sociaal beleid, cultuur en volksgezondheid

Cultuur (pagina 81)

Beleid over sport, kunst, media en recreatie moet in lijn met het subsidiariteitsbeginsel bij de lidstaten blijven. De SGP ziet geen meerwaarde of noodzaak deze zaken op Europees niveau te regelen. Daarom moet er ook een einde komen aan subsidies voor films, dans en andere cultuuruitingen via het Creative Europe-programma.

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma.

BBB

BoerBurgerBeweging

“Als het aan de BBB ligt, bouwen we de komende jaren aan een Europa waar de realiteit van dorpen, plattelandsgemeenten en wijken centraal staat.”

Als het aan de BBB ligt, bouwen we de komende jaren aan een Europa waar de realiteit van dorpen, plattelandsgemeenten en wijken centraal staat.

De verantwoordelijkheden die wat BBB betreft, rekening houdend met het subsidiariteitsbeginsel, bij de Europese Unie moeten liggen zijn de interne markt, handelsverdragen (mits met bekrachtiging nationale parlementen), grensoverschrijdende veiligheidsvraagstukken, het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het versterken van (grens) regio’s. In andere zaken moet de Europese Unie zich terughoudender opstellen en moet ook Nederland vaker op de rem trappen.

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma.

meer democratie

Meer Directe Democratie

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma.

SP

Socialistische Partij

“In de herziening van de geoblocking wetgeving voegen we audiovisuele diensten toe. Hierdoor heb je in de hele EU toegang tot films, sportbeelden of series die je in Nederland ook legaal kunt zien.”

1. DE SP en Europa

ZELF OF SAMEN? (pagina 8)

De SP staat voor internationale samenwerking, maar is tegen de vorming van een federaal Europa. Besluitvorming zou zo lokaal mogelijk moeten zijn, waardoor mensen meer zeggenschap hebben en we beter kunnen inspelen op de specifieke omstandigheden. Veel zaken kunnen we dus goed regelen zonder Europese bemoeienis. (…)

Er is echter een aantal belangrijke uitdagingen die grensoverstijgend zijn en vragen om internationale samenwerking, zoals migratie, uitbuiting, werknemersrechten, klimaatverandering, milieuvervuiling en belastingontwijking. Met de oprichting van de EU is het aantal grensoverstijgende uitdagingen toegenomen, aangezien we nu een gezamenlijke interne markt en een gedeelde munt hebben. Bij elk Europees voorstel stelt de SP altijd de vraag: komt dit voorstel de werkende klasse ten goede of niet?

2. Democratisering

MACHT: KIEZERS VERSUS LOBBYISTEN EN AMBTENAREN (pagina 10)

Het is belangrijk dat mensen invloed kunnen uitoefenen op de besluitvorming. (…) We zien dat er door gemeenten, regio’s en provincies veel geld wordt besteed om in Brussel potjes met geld te zoeken en vooral gezellige uitstapjes te maken. Dit zien wij ook terug in het ondemocratische schaduwparlement bestaande uit lokale en regionale bestuurders: het Comité van de Regio’s (CoR), dat wat ons betreft kan worden opgeheven. In plaats daarvan willen wij dat vaker de mensen om wie het gaat erbij worden betrokken, bijvoorbeeld via volksraadplegingen. 

We willen geen beleid opgelegd krijgen door ongekozen ambtenaren, zij horen zich te richten op het invullen en uitvoeren van democratisch gevormd beleid. Daarom wordt de Europese Commissie vooral een uitvoerende organisatie en krijgt het Europees Parlement een sterkere rol in het vormen van Europees beleid.

3. Niet de markt maar de mensen

BESCHERMEN VAN WERKNEMERS (pagina 12, 13)

Wij moeten af van verplichte aanbestedingen van diensten die van sociaal belang zijn.

8. Digitalisering

BESCHERMING VAN DIGITALE RECHTEN (pagina 24)

In de herziening van de geoblocking wetgeving voegen we audiovisuele diensten toe. Hierdoor heb je in de hele EU toegang tot films, sportbeelden of series die je in Nederland ook legaal kunt zien.

10. Landbouw, visserij en natuur

NATUUR (pagina 28)

De belangrijkste natuurgebieden in Europa, Natura 2000, worden versterkt, zo veel mogelijk met elkaar verbonden en eventueel uitgebreid. Behoud van natuur en biodiversiteit wordt een prioriteit.

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma.

VOLT

“een Europees Agentschap voor Beperkingen oprichten om een volledige uitvoering te garanderen van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking.”

Een rechtvaardige samenleving (pagina 10)

 • We bestrijden discriminatie zodat iedereen dezelfde rechten en kansen krijgt door: 
 • te zorgen dat alle EU-instellingen rekening houden met verschillen tussen genders bij beleidsvorming; 
 • het recht op abortus, anticonceptie en uitgebreide voorlichting over seksuele en reproductieve rechten, het recht op een gelijk huwelijk en het recht op wettelijke gendererkenning in de wet vast te leggen; 
 • een Europees Agentschap voor Beperkingen oprichten om een volledige uitvoering te garanderen van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking.

  Bekijk het volledige verkiezingsprogramma.

BVNL

Belang van Nederland

“Gezondheidszorg is een nationale aangelegenheid.”

Economie

BVNL vindt dat de Europese Unie terug moet naar hoe het ooit bedoeld was: een constructief economisch samenwerkingsverband van soevereine landen. 

(…) BVNL ziet investeringen in de EU als een bilaterale, of private aangelegenheid en wil stoppen met de ideologisch gedreven en oneconomische transfer van projecten uit de EU.

Soevereiniteit

BVNL wil dat Nederland weer soeverein wordt. Wij moeten ons beleid zelf kunnen bepalen, in plaats van Brussel die de dienst uitmaakt en Nederland als een soort Europese provincie beschouwt. Supranationale organisaties zoals de VN, de EU, de WHO en het particuliere WEF vormen een gevaar voor de soevereiniteit. 

Gezondheidszorg

Gezondheidszorg is een nationale aangelegenheid. Er wordt niet vanuit Brussel bepaald hoe Nederland moet omgaan met gezondheidscrises, behandelprotocollen en methoden, medicatie en vaccinaties. Wij gaan zelf over ons gezondheidsbeleid.

 • De WHO heeft geen zeggenschap over ons nationale gezondheidsbeleid, Nederland maakt werk van het verlaten van de WHO.
 • De EU legt geen beleid en/of maatregelen op ten tijde van een (nationale en internationale) gezondheidscrisis.

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma.

nieuw sociaal contract

Nieuw Sociaal Contract

“De EU dient geen subsidies te verstrekken voor cultuur, taal en sport, tenzij het hier gaat om landoverstijgende verbindingen. De Super League voor het Europese clubvoetbal komt er niet. De nationale voetbalfederaties houden regie over de Europese competities via de UEFA.”

2 Migratie en Asielbeleid

2.3 Studiemigratie (pagina 19)

2.3.1 We zien Erasmus+ als een goed programma voor onder andere de uitwisseling van studenten en het verlenen van subsidies voor samenwerking tussen onderwijsinstellingen en onderzoek. We bevorderen uitwisseling van studenten op het mbo, hbo en de universiteiten. 

6 Cultuur, Taal en Onderwijs

6.1 Versterk lokale tradities, cultuur en gemeenschapszin (pagina 38)

6.1.5 Waar Europese regelgeving inbreuk maakt op nationale en lokale gebruiken, gewoonten, tradities, feesten en folklore van culturele, sportieve of religieuze aard, kan het bevoegde nationale of lokale gezag afwijken van de Europese norm.

6.2 Leefbaarheid, taal en sport (pagina 38)

6.2.1 Bij het verdelen van Europese (cultuur)gelden moet meer oog komen voor de landelijke gebieden en is leefbaarheid belangrijker dan rendement. Er moet actief geïnvesteerd worden in gebieden waar de bevolkingsdichtheid lager is en het voorzieningenniveau afneemt. Juist in die gebieden is de noodzaak het grootst. De EU dient geen subsidies te verstrekken voor cultuur, taal en sport, tenzij het hier gaat om landoverstijgende verbindingen.
6.2.2 De Super League voor het Europese clubvoetbal komt er niet. De nationale voetbalfederaties houden regie over de Europese competities via de UEFA. Er komen mogelijkheden om een minimumaantal ‘home grown’-spelers op te stellen in nationale en Europese competities, met ten minste 6 in Nederland geboren of getogen spelers plus maximaal 5 buitenlandse spelers, zoals ooit voorgesteld door Johan Cruyff.

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma.

50 plus logo

50PLUS

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma.

piratenpartij - de groenen

Piratenpartij – De Groenen

Aan onze Europese speerpunten wordt gewerkt https://degroenen-piraten.nl/index.html

vanderegio partij logo

vandeRegio

Bekijk het volledige verkiezingsprogramma.