Spring naar content
Naar alle interventies

Actief Plus

Actief Plus is een computergegenereerde (schriftelijke of online) advies-op-maat interventie om 50-plussers te stimuleren meer te bewegen. Op basis van door de deelnemers ingevulde vragenlijsten krijgen zij binnen 4 maanden 3 keer een schriftelijk of online advies-op-maat. Het eerste advies-op-maat heeft tot doel de deelnemers bewust te maken van de eigen fysieke activiteit en te motiveren om actiever te worden. In het 2e advies (na 2 maanden) krijgt de deelnemer diverse tips om voldoende fysiek actief te zijn/blijven, afgestemd op zijn/haar kenmerken. Drie maanden na het invullen van de eerste vragenlijst vult de deelnemer nogmaals een vragenlijst in. Aan de hand van deze tweede vragenlijst (waarvan de antwoorden gekoppeld worden aan de eerste vragenlijst) ontvangt de deelnemer een derde (en laatste) advies-op-maat. Hierin wordt feedback gegeven over de veranderingen in het beweeggedrag en de determinantscores sinds de basismeting: vooruitgang wordt aangemoedigd, bij terugval wordt ingegaan op mogelijkheden om de hoeveelheid fysieke activiteit alsnog te verhogen.

Doelgroep

Nederlands sprekende volwassenen van 50 jaar en ouder die over goede leesvaardigheden beschikken. De interventie kan ook worden aangeboden aan een subgroep van kwetsbare ouderen binnen deze doelgroep (bijvoorbeeld 65-plussers met een chronische aandoening of alleenstaanden).

Doel

Voor de relatief vitale 50-plusser is: Deelnemers zijn 6 maanden na aanvang van de interventie minimaal 150 minuten per week matig tot intensief fysiek actief. Deelnemers zijn op lange termijn (12 maanden na aanvang, en daarna) minstens net zo actief als bij aanvang. Voor de meer kwetsbare ouderen, met een beperkter beweegpotentieel, is: Deelnemers bewegen na 6 maanden (en daarna) minstens evenveel als bij aanvang. Terugval wordt voorkomen, vooruitgang in beweeggedrag wordt aangemoedigd, waarbij iedere 10 minuten vooruitgang winst is voor de doelgroep. 

Aanpak in het kort

Als een organisatie besluit de Actief Plus interventie in te zetten, kan deze kiezen uit de schriftelijke of de online variant of een combinatie hiervan. De uitvoerende organisatie nodigt mensen uit voor deelname aan de interventie en voorziet de deelnemers van een schriftelijke vragenlijst of een inlogcode om een online vragenlijst mee in te vullen. Middels het online Actief Plus advies-op-maat programma worden de antwoorden op de vragen omgezet in een advies-op-maat. Bij online deelname gebeurt dit automatisch, bij schriftelijke deelname dient de uitvoerder de vragenlijst te in te voeren en vervolgens het advies-op-maat te downloaden en per post versturen naar de deelnemer.

Deelnemers ontvangen binnen 4 maanden 3 keer een online of schriftelijk advies-op-maat. De uitvoerende organisatie ontvangt voor de uitvoering van de interventie toegang tot het online advies-op-maat programma, een handleiding voor het gebruik hiervan en een USB stick met bestanden die gebruikt kunnen worden voor de schriftelijke deelnemer. Via een online dashboard kan de uitvoerende organisatie het aantal deelnemers en de verandering in beweeggedrag monitoren.

Soort organisatie
De uitvoering van de interventie kan bij één organisatie worden belegd, of er kan gekozen worden voor één coördinerend uitvoerende organisatie (ofwel kwaliteitsbewaker) binnen een bepaalde regio welke bepaalde taken uitbesteedt aan andere uitvoerende organisaties of partijen. De coördinatie van de interventie (d.w.z. het aansturen van personen of organisaties die zorg dragen voor de werving van deelnemers, het toevoegen van lokale sportinformatie en het verstrekken van vragenlijsten en adviezen op-maat) en de uitvoering van de interventie (d.w.z. verstrekking van vragenlijsten en adviezen-op-maat indien men voor de schriftelijke variant kiest, of verstrekking van inlogcodes wanneer men voor de online variant kiest) kan plaats vinden bij diverse organisaties die hier de capaciteit voor hebben, bijvoorbeeld GGD-en, Sportservice organisaties, gemeenten, zorgverzekeraars of andere maatschappelijke organisaties.

Locatie
Deelnemers krijgen een inlognaam en wachtwoord waarmee zij online de vragenlijsten kunnen invullen en adviezen kunnen ontvangen. Deelnemers kunnen dit thuis doen, of op iedere andere gewenste locatie waar zij toegang hebben tot een computer of tablet met internetverbinding, bijvoorbeeld in een wijkcentrum of bibliotheek. Ook kunnen deelnemers de vragenlijsten en adviezen per post thuis ontvangen. De eigenlijke interventie vindt dus plaats bij de deelnemer thuis. De deelnemers krijgen concrete tips voor fysieke activiteiten die zij in hun eigen huis kunnen uitvoeren (beweegoefeningen, huishoudelijke taken, werkzaamheden in de tuin) of in hun directe omgeving (zoals wandelroutes, fietsroutes of sportlocaties en sportverenigingen). De tips die de deelnemer ontvangt zijn afgestemd op hun eigen behoefte (bijv. wil de deelnemer binnen of buiten bewegen, met of zonder anderen).

Meer informatie

Interventie-eigenaar

Contactpersoon

Erkenning

  • Niveau: Goede aanwijzingen voor effectiviteit
  • Datum erkenning: 18 november 2021
Dit is een erkende interventie