Spring naar content
Naar alle interventies

B.Slim beweeg meer.eet gezond (BSlim)

‘B.Slim Beweeg meer. Eet gezond’ is een integraal en wijkgericht leefstijlprogramma. Met een integrale en wijkgerichte aanpak is B.Slim gericht op de preventie van overgewicht onder kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Daarnaast is het vergroten van de bewustwording rond het belang van een gezonde leefstijl een belangrijk doel. Aanleiding voor het project waren in 2005 cijfers van de GGD regio Utrecht. Daarin was te zien dat in een aantal wijken van de gemeente Amersfoort het percentage kinderen met overgewicht fors hoger lag dan gemiddeld in Amersfoort.

B.Slim is een project van de gemeente Amersfoort waar samen met de GGD regio Utrecht en partners in de wijken en de inwoners uitvoering aan wordt gegeven.

Doelgroep

Kinderen van 0-18 jaar en hun ouders/verzorgers, woonachtig in wijken met lage SES en/of een niet-westerse migratie achtergrond. De doelgroep 12 tot 18 jaar wordt tevens stadsbreed benaderd via de scholen, omdat deze doelgroep veelal buiten bovengenoemde wijken naar het voortgezet onderwijs gaan.

Doel

Het verder ontwikkelen, uitvoeren en implementeren van het preventieprogramma via de vijf pijlers van integrale aanpak voor deze projectperiode (2018-2021), om uiteindelijk het aantal kinderen met overgewicht verder te verminderen. Hiermee wordt voortgebouwd op de behaalde doelen van voorgaande projectjaren.

Aanpak in het kort

De aanpak van is gericht op preventie van overgewicht en alle activiteiten zijn gericht op de determinanten van overgewicht: voeding, bewegen of een combinatie hiervan. Hierbij wordt gewerkt vanuit de vijf pijlers van de integrale aanpak. Om de doelgroep beter te bereiken wordt tevens wijkgericht gewerkt, vanwege de laagdrempeligheid, participatie en een intersectorale samenwerking met professionals.

Voor de overdracht van B.Slim naar andere gemeenten kan gebruik gemaakt worden van de aanwezige documenten als plan van aanpak, activiteitenplannen, jaarverslagen etc. Zie hiervoor de website van B.Slim: www.bslim.nu of neem contact op met de projectleider. De strategieën en activiteiten kunnen per gemeente verschillen afhankelijk van de lokale cijfers, -analyses en netwerken van professionals.

Waar: B.Slim is een integrale wijkgerichte aanpak in de gemeente Amersfoort, waarbij per wijk gekeken wordt naar de signalen, cijfers en aandachtspunten met betrekking tot de doelgroep, cohesie en het netwerk. Per wijk wordt dan een plan van aanpak op maat gemaakt met de ketenpartners en inwoners uit de wijk. Door deze manier van werken wordt aangesloten bij de bestaande structuren en initiatieven in de wijk en wordt de participatie van de doelgroep vergroot. Afhankelijk van de lokale gezondheidscijfers, -analyses en netwerken van professionals in de wijken, kunnen de strategieën en activiteiten in andere gemeenten natuurlijk verschillen van die van B.Slim Amersfoort.

Door wie: De gemeente is opdrachtgever voor de wijkgerichte en integrale aanpak. De projectcoördinatie kan belegd worden bij een externe organisatie zoals de GGD, een sportorganisatie of bureau op het gebied van projectmanagent. Als wordt gekozen voor het uitbesteden van de project coördinatie heeft het wel de voorkeur nauw samen te blijven werken met de gemeente als duo in de coördinatie. Waarbij de betrokken ambtenaar kan sturen op bestuurlijk draagvlak, interne betrokkenheid binnen de gemeente en de integraliteit van het programma. De externe projectcoördinator kan zich dan vooral richten op de ontwikkeling van het programma in de wijk. Door nauw samen te werken kunnen deze twee elkaar versterken.

Meer informatie

Interventie-eigenaar

Contactpersoon

Erkenning

  • Niveau: Goed onderbouwd
  • Datum erkenning: 11 april 2019
Dit is een erkende interventie