Spring naar content
Naar alle interventies

Balanz4Kidztest

De interventie Balanz4Kidz zorgt ervoor dat kinderen en jongeren met overgewicht of obesitas werken aan een leefstijlverandering, geheel onder professionele begeleiding. De multidisciplinaire aanpak van 24 weken zorgt dat kinderen met overgewicht of obesitas keuzes leren maken, leren omgaan met bewegen en voeding en meer zelfvertrouwen krijgen. Ouders/verzorgers worden eveneens begeleid bij deze leefstijlverandering, zodat het kind gesteund wordt om de veranderingen daadwerkelijk toe te passen in het dagelijkse leven.

De factoren die de energiebalans beïnvloeden, worden middels het programma aangepakt. Hierdoor komt het leven van het kind weer in balans. Daarom de naam van de interventie: Balanz4Kidz.

Balanz4Kidz is een multidisciplinaire groepsinterventie voor kinderen van 7 t/m 12 jaar (primair onderwijs) en jongeren van 13 t/m 17 jaar (middelbaar onderwijs) met overgewicht of obesitas.

Ouders/verzorgers van de deelnemers: om de leefstijl van het kind daadwerkelijk te veranderen is het van belang dat ook de ouders/verzorgers begeleid worden in deze leefstijlverandering. Daarom vinden diverse ouderbijeenkomsten plaats op het gebied van voeding, psychologie en bewegen. Een deel van deze bijeenkomsten is alleen voor ouders/verzorgers, de overige bijeenkomsten zijn voor ouders/verzorgers en kind samen.

Daarnaast zijn alle uitvoerders van de interventie een belangrijke intermediaire doelgroep:

 • Kinderfysiotherapeut
 • Diëtist
 • Psycholoog/orthopedagoog
 • Bewegingsdeskundige
 • Buurtsportcoach
 • Lokale (para)medici (huisarts, jeugdarts op school, kinderarts)

Jeugd met overgewicht en/of obesitas leert een gezonde leefstijl te creëren door het plezier in bewegen en plezier van goede eetgewoontes te ervaren en hen meer zelfvertrouwen te geven. Er wordt een koppeling gemaakt tussen Balanz4Kidz en lokale sportverenigingen zodat kinderen zelfstandig doorgaan met bewegen. Het doel hiervan is recidief beperken.

Ouders vergaren via het programma voldoende kennis om een gezonde leefstijl voor hun kind te faciliteren tijdens en na afloop van Balanz4Kidz.

Opzet van de interventie

Het programma beslaat een periode van 24 weken, waarin de volgende lessen/contactmomenten worden gepland: Zie bijlage 1 voor volledig overzicht.

In de opstartfase wordt het projectteam samengesteld en wordt er draagvlak gecreëerd. De PR wordt opgestart en de financiële zaken worden voorbereid.

Hierna volgt de aanmeldingsfase waarin de diverse intakes staan gepland en de kick off van het programma wordt gedaan.

Het daadwerkelijke programma van 24 weken start, opgedeeld in vier blokken van zes weken. Na elk blok vindt er een evaluatiebijeenkomst plaats (met projectteam).

Er is geen verkorte variant beschikbaar.

Bij deelname worden de kinderen ingedeeld naar leeftijd. We hebben 4 leeftijdscategorieën:

 • 7-9 jaar
 • 10-12 jaar
 • 13-15 jaar
 • 16-17 jaar

Deze groepen worden gemaakt, omdat kinderen gaan bewegen met leeftijdsgenoten. Emotionele, sociale en motorische ontwikkeling is normaliter voor ieder kind in een subdoelgroep vergelijkbaar. Deze indeling is alleen mogelijk indien er voldoende deelnemers zijn in elke groep (minimaal 8). Wanneer er minder deelnemers zijn, worden de kinderen ingedeeld in de leeftijdscategorieën 7-12 jaar en 13-17 jaar.

Locaties en Uitvoering

De fysiofitness lessen worden uitgevoerd door een kinderfysiotherapeut en vinden plaats in de oefenruimte van een fysiotherapiepraktijk.

De voedingslessen worden uitgevoerd door een diëtist en de psychologielessen door een psycholoog/ orthopedagoog. De groepslessen voeding en psychologie vinden plaats in een ‘vergaderruimte’/klaslokaal. De diëtist heeft eveneens individuele gesprekken voor een advies op maat. Deze gesprekken vinden plaats bij de diëtistenpraktijk.

De sport- en spellessen worden gegeven door een bewegingsdeskundige (bij voorkeur een gymdocent) en vinden plaats in een lokale gymzaal. Op het moment dat ouders de sport- en spellessen bezoeken is de buurtsportcoach aanwezig om te vertellen over het lokale sportaanbod en de mogelijkheid om deel te nemen aan proeftrainingen. Indien geweest gaat hij/zij mee naar een eerste training. 

Zie bijlage 2 voor schematische weergave.

 1. Opstartfase

Beoogde mijlpalen

 • Draagvlak en akkoord voor gezamenlijke interventie
 • Duidelijke gezamenlijke doelen
 • Duidelijke kaders voor de samenwerking
 • Projectplan met heldere afspraken over wederzijdse verwachtingen, projectstructuur met taakverdeling, planning en budget geformuleerd
 • Sluitend financieringsplan beschikbaar

Gebruikelijke tijdsduur

De tijdsduur bedraagt vier-twaalf maanden. Dit is afhankelijk van:

 • De reeds bestaande samenwerkingsverbanden tussen betrokken partijen
 • Hoeveel tijd het kost om akkoord en overeenstemming te krijgen bij betrokken partijen
 • Hoeveel tijd het kost om eventuele financiering rond te krijgen
 • Voorbereidingsfase

Beoogde mijlpalen

 • Alle samenwerkingspartners zijn geïnformeerd en gemotiveerd
 • Werkafspraken zijn geformuleerd
 • Definitieve tijdschema’s zijn vastgesteld
 • Enquête is opgesteld
 • Intakegesprekken hebben plaatsgevonden
 • Nulmetingen zijn uitgevoerd

Tijdsduur

Vier-zes maanden

 1. Uitvoeringsfase

Beoogde mijlpalen

 • Alle samenwerkingspartners zijn gemotiveerd en in staat de lessenreeks uit te voeren
 • Lessenserie is uitgevoerd
 • Enquêtes zijn afgenomen
 • Conditie is getest
 • Nazorg en doorverwijzing heeft plaatsgevonden

Tijdsduur

Circa 6 maanden

 1. Evaluatie- en doorstartfase

Beoogde mijlpalen

 • De enquêtes zijn verwerkt en resultaten zijn geanalyseerd en gerapporteerd
 • Conditietest resultaten zijn verwerkt en gerapporteerd
 • Het programma is geëvalueerd door de projectteam
 • Het projectplan is, indien nodig, aangepast naar aanleiding van aanbevelingen

Tijdsduur

Twee maanden

Na evaluatiefase wordt gestart met de voorbereidingsfase voor het nieuwe programma.

Werving

 • Poster
 • Flyer
 • Begeleidende brief voor huisartsen, jeugdartsen, kinderartsen, IB’ers

Uitvoering

 • Testprotocollen fittesten en motorische testen
 • Normwaarden fittesten en motorische testen
 • Scoreformulieren fittesten en motorische testen
 • Handleiding lessen
 • Beschrijving werkzaamheden per professional
 • Mapje voor de deelnemers

Evaluatie

Voor de evaluatie van het programma zijn twee soorten vragenlijsten opgesteld: één voor de tussentijdse evaluatie en één voor de eindevaluatie. Kinderen en ouders ontvangen allemaal een vragenlijst, aangepast naar de doelgroep. De vragenlijst wordt ingevuld na blok 2, blok 4 en een half jaar na afloop van het programma.

Belangrijke documenten

Uitgebreide beschrijving (pdf)

Contactpersonen


Beoordeling / erkenning

 • Goed beschreven
Dit is een erkende interventie