Spring naar content
Naar alle interventies

Beweeg Wijs, spelen en bewegen voor het jonge kind

Ieder kind heeft behoefte aan speelmomenten, vooral de allerjongste doelgroep. Met de methodiek “Beweeg Wijs, spelen en bewegen voor het jonge kind” zorgen wij voor extra beweegtijd waardoor kinderen beter leren spelen en bewegen.

Door middel van beweegkaarten gaan kinderen aan de slag met leuke en uitdagende activiteiten. Dit zorgt voor meer plezier in spelen en bewegen en het draagt indirect bij aan een verbetering van de motorische vaardigheden en een gezonde basis.

De methode is geschikt voor kinderen van 1,5 – 4 jaar en wordt ingezet bij kinderopvang organisaties.

Met de beweegkaarten kan wekelijks, twee jaar lang, een afwisselend programma worden aangeboden.

Kinderen worden door het gerichte speel- en beweegaanbod motorisch en sociaal-emotioneel sterker doordat er een aanbod is op ieders niveau volgens de gedragskleuren van Beweeg Wijs. Een belangrijk aspect binnen de methodiek is de betrokkenheid van ouders om zo de vertaalslag te kunnen maken naar de thuissituatie.

Doelgroep

De Beweeg Wijs methodiek voor het jonge kind richt zich op kinderen van 1,5 – 4 jaar in de kinderopvang en in het IKC.

Doel

Het doel van de Beweeg Wijs methodiek voor het jonge kind is dat kinderen van 1,5 – 4 jaar op de kinderopvang na twee jaar Beweeg Wijs meer en gevarieerder spelen en bewegen tijdens de speelmomenten op het speelplein. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen.

Aanpak in het kort

Bij de start van de interventie vindt een startscholing plaats over hoe de methodiek werkt. Er worden afspraken gemaakt over de instructies. De kinderopvang ontvangt de materialen en er wordt een startmoment bepaald. De methodiek bevat 12 verschillende beweegthema’s met 8 tot 10 kaarten waar beweegactiviteiten op uitgeschreven staan. In twee jaar tijd worden alle beschikbare thema’s doorlopen. Wekelijks krijgen de peuters instructie van verschillende activiteiten. Elke 6 weken komt de implementatiedeskundige en helpt de pedagogisch medewerkers verder middels train de trainer principe. Na 2 jaar is de methodiek doorlopen, hebben de pedagogisch medewerkers handvatten gekregen wat te doen en hoe ze het speelplein kunnen gebruiken. 

Kinderopvang organisaties die starten met de Beweeg Wijs methodiek voor het jonge kind, ontvangen een methodemap met 12 thema’s. Elk thema wordt aangeboden in een periode van 6 weken en bevat ongeveer 8 à 10 afwisselende beweegkaarten met verschillende manieren waarop de activiteit gespeeld kan worden. Voor elk thema is een materiaalpakket beschikbaar, gericht op de belevingswereld van het jonge kind, waardoor elke activiteit laagdrempelig te organiseren is.

De interventie wordt uitgevoerd bij kinderopvangorganisaties (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal etc.). De activiteiten vinden zoveel mogelijk buiten op het speelplein plaats, waar overigens geen speciale eisen voor gelden. De activiteiten vinden wel in een kleurenstructuur plaats. Deze kan elke keer met stoepkrijt op het plein aangebracht worden.

 

Indien mogelijk wordt de methodiek doorgetrokken naar het basisonderwijs. In de kleutergroepen is er een overgang van de peutermethodiek naar de kleutermethodiek. Indien er sprake is van een IKC, kan deze overgang optimaal worden ingezet, zowel inhoudelijk (methodemappen sluiten op elkaar aan) als omgevingsgericht (het schoolplein is ingericht voor zowel peuters als kleuters).

 

Indien mogelijk en gewenst wordt de methodiek ook doorgetrokken naar de sportvereniging. Dit kan bijvoorbeeld bij verenigingen die bestaand aanbod voor de doelgroep 1,5 – 4 jaar hebben zoals een peutergym en peuterzwemmen. De kinderopvangorganisatie kan een doorverwijzende functie vervullen door ouders te informeren over het aanbod en de kennismakingslessen. Indien een sportvereniging de methodiek Beweeg Wijs daadwerkelijk wil inzetten, volgt er een apart traject waarbij trainers geschoold worden. Deze scholing valt echter buiten deze methodiek.

Meer informatie

Interventie-eigenaar

Contactpersoon

Erkenning

  • Niveau: Goed beschreven
  • Datum erkenning: 17 oktober 2023
Dit is een erkende interventie