Spring naar content
Naar alle interventies

Beweegkriebels

Met Beweegkriebels worden baby’s, dreumesen en peuters uitgedaagd om minimaal 60 minuten per dag te spelen en te bewegen. De werkwijze van Beweegkriebels kan worden toegepast binnen organisaties waar kinderen van 0 tot en met 4 jaar komen. Groepsleiding, opvangouders of begeleiders van de kinderen moeten toegerust zijn om met de kinderen spelenderwijs te bewegen. Beweegkriebels richt zich op het integreren van spelenderwijs bewegen in de dagelijkse structuur. Bewust bewegen met baby’s, dreumesen en peuters vraagt bijzondere vaardigheden zoals; creativiteit, begeleiding en spelinzicht. Beweegkriebels gaat in op het ontwikkelen van deze vaardigheden.

De uitvoer van Beweegkriebels in de praktijk (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, voorschool)

Kinderen moeten per dag 60 minuten actief bewegen. De Beweegkriebels activiteiten zijn hiervoor geschikt.
Beweegkriebels op de locatie betekent:

 • Elke dag Beweegkriebels activiteiten, in het totaal een uur bewegen
 • Opbouw van het aanbod in leeftijd en moeilijkheid
 • Een Beweegkriebels activiteit kan altijd geïmplementeerd worden in de dagelijkse routine, minimaal vier Beweegkriebels activiteiten per dag
 • Een beweegkriebels activiteit duurt minimaal 15 minuten
 • Alle kinderen kunnen meedoen
 • Professionals doen zelf mee, begeleiden actief de activiteiten
 • Een ouderbijeenkomst om ouders te informeren over bewegen

Doelgroep

Kinderen in Nederland van 0 tot 4 jaar binnen de kinderdagverblijven, voorscholen en peuterspeelzalen en opvang. Intermediaire doelgroep zijn professionals in de kinderopvang, kinderdagopvang, peuterspeelzalen en voorscholen.

Doel

Kinderen van 0 tot en met 4 jaar zijn elke dag in de kinderopvang minimaal 60 minuten in beweging doordat er passend en structureel beweegaanbod is binnen de kinderopvang. Professionals binnen de opvang bieden dagelijks een uur passend beweegaanbod aan, verdeeld over minimaal vier beweeg activiteiten. Professionals binnen de opvang bieden kinderen een omgeving die speels bewegen stimuleert.

Aanpak in het kort

Beweegkriebels is een methode waarin kinderen worden gestimuleerd tot bewegen en beweegactiviteiten krijgen aangeboden passend bij elk kind.

Beweegkriebels wordt verspreid door een training voor professionals* in de opvang bestaande uit 6 bijeenkomsten van 2,5 uur. In de training worden professionals, werkend met de doelgroep 0 tot en met 4-jarigen, geschoold en ondersteund in het ontwikkelen en uitvoeren van passend beweegaanbod bij de doelgroep. Met passend beweegaanbod wordt bedoeld: speelse beweegactiviteiten passend bij het kind, waardoor het gemotiveerd en uitgedaagd wordt om te bewegen.

*Voor een brede verspreiding van de interventie worden trainers in het land getraind (train-the-trainer) door de interventie-eigenaar. Deze trainers scholen vervolgens professionals in de kinderopvang zie hiervoor uitvoering Hoofdstuk 2: Kwaliteitsbewaking.

Professionals die de scholing hebben gevolgd krijgen na de scholing materialen, zodat zij met de interventie kunnen werken en deze kunnen implementeren in hun lokale situatie. De interventie Beweegkriebels bestaat uit de volgende producten:

Trainers Beweegkriebels:

 • train de trainer Beweegkriebels
 • handreiking ‘Beweegkriebels’ (handleiding)
 • 0 en 1-meting Beweegkriebels

Professionals opvang:

 • training Beweegkriebels
 • basisworkshop Beweegkriebels
 • opfriscursus Beweegkriebels
 • BRES Spelenboek

Trainers en Professionals:

 • flyer Beweegkriebels
 • video Beweegkriebels
 • film “Spelenderwijs bewegen met baby, dreumes en peuter”
 • advisering en ondersteuning
 • checklist Beweegkriebels

Trainers, Professionals en ouders:

Er zijn verschillende organisaties die Beweegkriebels kunnen faciliteren, aanbieden, uitvoeren of promoten. Hoe meer verschillende organisaties de visie, methodiek en activiteiten van Beweegkriebels aanbieden en communiceren hoe groter de kans is dat professionals bekend worden met Beweegkriebels en de interventie (kunnen) uitvoeren. Herhaling is hier een belangrijk middel om de methodiek te verspreiden. De organisaties die Beweegkriebels uitvoeren zijn: kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en voorscholen.

Opgeleide professionals voeren de beweegactiviteiten uit met kinderen tussen 0-4 jaar en zorgen voor een kwalitatief en kwantitatief goed beweegaanbod. Professionals moeten toegerust zijn om met de kinderen spelenderwijs te bewegen. Binnen elke organisatie en locatie kan Beweegkriebels worden toegepast ongeacht ruimte, locatie of materiaal.

Meer informatie

Interventie-eigenaar

Contactpersoon

Erkenning

 • Niveau: Goed onderbouwd
 • Datum erkenning: 15 oktober 2020
Dit is een erkende interventie