Spring naar content
Naar alle interventies

Bewegen Werkt

BW (Bewegen Werkt) is een re-activeringsprogramma waarin bewegen, leefstijl en arbeidsrelevante competenties centraal staan. Voorheen bekend onder de naam ‘Beweging als Warming-up voor Re-integratie’ (BWR). De reactivering bestaat uit het letterlijk in beweging brengen van mensen (meestal) met grote afstand tot arbeidsmarkt en/of (sociale of maatschappelijke) participatie. Gedurende het programma verbetert door de gestructureerde, frequente en groepsgewijze aanpak fysieke – en mentale fitheid en de gezondheid. Daardoor neemt de kans op een succesvol vervolgtraject richting (meer) participatie (werk en/of sociale en maatschappelijke participatie) toe.

Doelgroep

Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt of die nagenoeg niet meer participeren. De grootste groep bestaat uit uitkeringsgerechtigden (WW, WIA, WWB, Wajong) en soms nuggers. Vaak laagopgeleide mensen van diverse nationaliteit. Groepen worden geclusterd: jongeren, volwassenen en ouderen.

Doel

Deelnemers stijgen na deelname aan BW op de participatieladder. Subdoelen: verbeteren van werknemersvaardigheden, fysieke fitheid, sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, leefstijl, kennis/regelmogelijkheden rondom leefstijl/gezondheid.

Aanpak in het kort

Bewegen Werkt  loopt afhankelijk van opdrachtgever 18 weken, 2 dagdelen per week. Deelnemers gaan van voorlichting, intake (vragenlijsten en fysieke testen) naar een individueel plan van aanpak. De BW docent zorgt dat de individuele en groepsopdrachten aansluiten bij de individuele plannen. In de evaluaties wordt aansluiting gezocht met lokale vervolgtrajecten.

Bewegen Werkt heeft materialen voor:

  • Werving/informatie (website, deelnemer en opdrachtgeverfolders).
  • Uitvoering (handboek BW docenten, map deelnemers, scorekaart deelnemer, klantvolgsysteem).
  • Evaluatie (in-outake vragenlijsten individueel en testen en groepsprocesevaluaties, -effectevaluaties).

Bewegen Werkt kan landelijk worden uitgevoerd. Voorwaarde is dat er minimaal 8 deelnemers beschikbaar zijn. Waar mogelijk kan aangesloten worden bij al bestaande projecten. Bewegen Werkt wordt uitgevoerd door Ergo Control. Docenten zijn in dienst van Ergo Control (EC) en worden intern verder opgeleid. EC is een BV binnen de Bewegen Werkt Holding.

Meer informatie

Interventie-eigenaar

Contactpersoon

Erkenning

  • Niveau: Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
  • Datum erkenning: 14 februari 2019
Dit is een erkende interventie