Spring naar content
Naar alle interventies

Coach2Move

Coach2Move is een geprotocolleerde fysiotherapeutische integrale aanpak voor thuiswonende kwetsbare ouderen waarin enerzijds de lichamelijke functionele belemmeringen om lichamelijk actief te zijn worden getraind, anderzijds worden gedragsbeïnvloedende technieken gebruikt om zelfmanagement en zelfredzaamheid bevorderen, waarbij de omgeving wordt ingezet om het zelfmanagementproces te ondersteunen en te faciliteren.

Geriatrie fysiotherapeuten die werken volgens Coach2Move, richten zich op het vergroten van de lichamelijke activiteit van kwetsbare thuiswonende ouderen met als hoofddoel het verminderen van de kwetsbaarheid en het vergroten van de kwaliteit van leven. Wereldwijd voldoet 31% van de bevolking niet aan de norm voor gezond bewegen (30 minuten matig intensief bewegen op 5 tot 7 dagen per week) [Chodzko-Zajko, 2009]. In het Verenigd Koninkrijk, houdt slechts 9% van de ouderen van 75 jaar en ouder zich aan de beweegnorm [Gobbens,2010b]. In Nederland ligt dit percentage hoger (49% van de ouderen van 65 jaar of ouder) in 2011 voldoet aan de beweegnorm [Hildebrandt, 2013]. Hoewel de naleving van de beweegnorm varieert tussen verschillende landen, is het duidelijk dat in de hele wereld, een aanzienlijk deel van de oudere volwassenen sedentair is en dat toename in inactiviteit samenhangt met oudere leeftijd, mobiliteitsklachten én kwetsbaarheid [Jefferis, 2014; Landi, 2010; Cesari, 2015].

De prevalentie van kwetsbaarheid in de populatie ouderen in de Westerse maatschappij varieert sterk. Percentages tussen de 4 en 59% onder thuiswonende ouderen zijn gerapporteerd tussen wetenschappelijke studies [Collard, 2012]. In Nederland wordt gedacht dat ongeveer 25% van de thuiswonende ouderen (=65 jaar) kwetsbaar is. Onder de ouderen die in een verpleegtehuis wonen is dit percentage 75% [CBS, 2008]. Het totaal aantal kwetsbare ouderen in Nederland werd in 2008 geschat tussen de 600,000 en 700,000. Gezien de vergrijzing zal dit aantal gaan toenemen. Tot slot, blijkt uit een recente systematische review dat er een consistente inverse associatie bestaat tussen kwetsbaarheid en kwaliteit van leven bij thuiswonende ouderen [Kojima 2016].

De doelgroep bestaat uit zeventigplussers die de fysiotherapeut bezoeken vanwege mobiliteitsproblemen met een sedentaire leefstijl of een risico op sedentaire leefstijl als gevolg van een recent trauma, een of meerdere chronische aandoeningen, verminderde spierkracht, coördinatie, uithoudingsvermogen, pijn, angst en/of sociaal emotionele problemen zich uitend in een instabiel, afwijkend gangpatroon of een afgenomen loopsnelheid en loopafstand.

De intermediaire doelgroep bestaat uit fysiotherapeuten die gediplomeerd en werkzaam zijn als geriatrie fysiotherapeut.

Hoofddoel

Het hoofddoel van Coach2Move is het duurzaam vergroten van lichamelijke activiteit en zelfredzaamheid, om kwetsbaarheid en kwaliteit van leven van de zeventigplussers met mobiliteitsproblemen die de fysiotherapeut bezoeken te verbeteren.

Subdoel

Subdoelen van de Coach2Move aanpak:

Uiteindelijke doelgroep:

 • Optimaliseren van de fysieke status, zoals het vergroten van spierkracht, uithoudingsvermogen, coördinatie, gewrichtsmobiliteit (indien sprake van een relevante deficiëntie);
 • Vergroten van de functionele mobiliteit (loopsnelheid, loopafstand, looppatroon, op- of afstappen etc);
 • Vergroten van de zelfredzaamheid, eigen-effectiviteit mbt lichamelijke activiteit en het zelfmanagement
 • Doorverwijzen bij psychosociale problemen, zoals angst, somberheid, eenzaamheid (indien sprake van een relevante belemmerende factor);
 • Realiseren van persoons-gerelateerde doelen;
 • Reduceren van de zorgafhankelijkheid en zorgconsumptie.

Intermediaire doelgroep:

Na de 2-daagse Coach2Move scholing heeft de intermediaire doelgroep

 • de focus op “zorgen dat” in plaats van “zorgen voor”
 • kennis en ervaring met Motivational interviewing als middel om de motiveren en activeren
 • kennis van de hypothese gestuurd denken en evidence based meetinstrumenten en interventies
 • kennis van taak manipulatie (in kaart brengen van de onmogelijkheden en beperkingen ook uitzoeken onder welke condities er wel mogelijkheden zijn.
 • ervaring met het vastleggen van meetbare doelen in de tijd
 • ervaring met het werken met drie interventie profielen.
 • een dossier dat de besluitvorming volgens het hypothese georiënteerd model faciliteert en ondersteunt.

Opzet van de interventie

De opzet van Coach2Move aanpak is gebaseerd op een Hypothese georiënteerd algoritme (Figuur 1). Dit houdt in dat de therapeut stap voor stap de diagnostiek en interventie doorloopt om tot een persoonsgericht interventie plan te komen. Op basis van onderzoek en een analyse van de hulpvraag, conditie en mogelijkheden van de patiënt bepaalt de therapeut samen met de patiënt welke doelen haalbaar zijn in welke tijd en wat daarvoor nodig is om de patiënt weer eigen regie te laten voeren. Fysiotherapie volgens de Coach2Move aanpak kent dezelfde elementen in het behandelplan (bv spierkracht training etc) maar wijkt af van reguliere fysiotherapie in de manier waarop de fysiotherapeut, in samenwerking met de cliënt, komt tot de invulling van de behandelaanpak. De intake bij de Coach2Move aanpak is 1 uur in plaats van de reguliere 30 minuten. Daarnaast is er een vast algoritme om de kernproblemen te detecteren en een opbouw in de aanpak te maken. Er is een sterke focus op het zelf uitvoeren van de oefeningen onder eigen regie of met hulp van naasten, frequent intensief en ingebouwd in het dagelijks handelen. Een set met verplichte evaluatietools zorgt ervoor dat de fysiotherapeut de progressie met de patiënt deelt. De drie behandelprofielen (kort, middel, lang) geven richting aan de concrete en in de tijd afgebakende afspraken over doelen met de patiënt.

Uit onderzoek [van der Sant, Submitted] naar de verschillen tussen Coach2Move fysiotherapie en reguliere fysiotherapie blijkt dat fysiotherapie volgens de Coach2Move strategie verschilt van reguliere fysiotherapie op de volgende items:

 1. De kwaliteit van het klinisch redeneerproces (hoger bij Coach2Move);
 2. De behandelrelatie (gestoeld patient-centredness en patient empowerment bij Coach2Move);
 3. De primaire behandeldoelstelling (gericht op self-management en lichamelijke activiteit bij Coach2Move);
 4. Het stellen van patiëntdoelen (gericht op inspirerende doelen bij Coach2Move);
 5. Het structureel navolgen en evalueren van de therapiedoelen (primair uitgangspunt bij Coach2Move).

Uit onze evaluatie blijkt verder dat binnen de reguliere fysiotherapie meer behandelsessies worden ingezet met een minder groot therapie-effect, behandelingen niet of nauwelijks worden gemonitord, de primaire focus ligt op het wegnemen van een aandoening, geen motivational interviewing wordt ingezet en de therapeut optreedt als behandelaar in plaats van coach.

Locaties en Uitvoering

De interventie wordt uitgevoerd in de eerstelijns fysiotherapiepraktijk en/of gezondheidscentra.

Er loopt implementatieonderzoek naar de effecten van de Coach2Move aanpak binnen derdelijns centra.

Er loopt een onderzoek naar de implementeerbaarheid van Coach2Move in de dagelijkse fysiotherapiepraktijk (gefinancierd door ZonMw VIMP en zorgverzekeraar DSW). Daarnaast start in januari 2017 een groot onderzoek naar het effect van het implementeren van Coach2Move in de dagelijkse fysiotherapiepraktijk, gefinancierd door ZonMw Doelmatigheid.

Naast deze studie loopt een procesevaluatie. Binnen deze studie wordt de Coach2Move aanpak in 15 praktijken uitgerold. Om de Coach2Move aanpak te laten beklijven bij de deelnemende fysiotherapeuten, wordt de 2 daagse cursus aangevuld met 3 peer-assessment bijeenkomsten. Deze studie loopt over een periode van 4 jaar.

In samenwerking met het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en het Nederlands Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG) zoeken we naar een structurele vergoedingsstructuur voor deze kosteneffectieve interventie. Dit is de grootste horde voor structurele implementatie van de aanpak.

Materialen voor de uitvoering, werving en evaluatie:

 • Voorlichtingsmateriaal voor verwijzers
 • Elektronisch cliëntendossier dat het klinisch redeneren faciliteert; uitgerold via bestaande aanbieders (zoals Fysiomanager en Fysiologic)
 • Meetinstrumenten en instructies. De EFIP lijst is specifiek ontwikkeld voor de Coach2Move interventie om fysiotherapeuten handvatten te bieden binnen de operationalisering en evaluatie van kwetsbaarheid bij ouderen [de Vries 2013].

Materialen beschikbaar voor de cursus:

 • Presentaties in powerpointvorm over de Coach2Move aanpak, motivational interviewing en casus besprekingen;
 • Videomateriaal met patiëntencasussen en therapeut-patiënt interactie;
 • Handleiding voor de cursisten grotendeels bestaand uit geannoteerde presentaties.
 • Handleidingen voor de HOAC en meetinstrumenten
 • Handleiding voor de peer-assessment bijeenkomsten

Materiaal in ontwikkeling:

 • Website: www.coach2move.com; (online gepland eind 2016)
 • E-learning course ter voorbereiding op de twee cursusdagen (ter activering van kennis).
 • Scriptconcordance test om het ingangsniveau van therapeuten vastt te stellen

Materiaal beschikbaar voor de evaluatie:

 • Er is een set indicatoren aanwezig die het mogelijk maakt het proces op kwaliteit te toetsen door de dossiervoering te scoren.
 • Daarnaast kan de uitkomst van zorg getoetst worden met de meetuitkomsten die gestandaardiseerd onderdeel uit maken van de interventie

Belangrijke documenten

Uitgebreide beschrijving (pdf)

Organisatie

Contactpersonen


Beoordeling / erkenning

 • Goede aanwijzingen voor effectiviteit
Dit is een erkende interventie