Spring naar content
Naar alle interventies

Fitalo

Fitalo wordt uitgevoerd door een beweegcoach, samen met een netwerk van lokale zorg- en welzijnsorganisaties. Deze intermediaire organisaties verwijzen potentiële deelnemers naar Fitalo. Doel is om door individuele counseling, deelnemers in 12 maanden tijd structureel meer te laten bewegen in hun (dagelijks) leven. In de vorm van georganiseerde beweging, maar ook door meer bewegen in het dagelijks leven, zoals wandelen of fietsen. Hierbij wordt aangesloten bij de wensen van de deelnemer en lokale mogelijkheden, om duurzame gedragsverandering te waarborgen. Deelnemers hebben een intake met de beweegcoach en een gezondheidscheck bij een fysiotherapeut. Gedurende een jaar vinden 3 counseling sessies (o.b.v. motivational interviewing) plaats met de beweegcoach. Tussentijds is regelmatig kort telefonisch contact. Deelnemers krijgen een activiteitenmonitor in bruikleen en krijgen daarbij coaching van de beweegcoach. Driemaal per jaar wordt een monitoringsdagdeel gepland in de regio waarbij de voortgang van deelnemers wordt gemonitord via fysieke tests (gezondheid, fysieke fitheid).

Doelgroep

Mensen vanaf 18 jaar met een motorische beperking en/of chronische ziekte die niet voldoen aan de beweegrichtlijnen. Fitalo is specifiek gericht op mensen die zelfstandig wonen.

Doel

Na 12 maanden bewegen deelnemers meer en hebben zij dit structureel ingebed in hun dagelijks leven, waardoor zoveel mogelijk deelnemers voldoen aan de beweegrichtlijnen.

Aanpak in het kort

Voorbereidingsfase (maand 1-3): in kaart brengen van lokale intermediaire organisaties en beweegaanbod. Deelnemers werven via intermediaire organisaties.

Uitvoeringsfase (maand 4-15): per individuele deelnemer: intake met beweegcoach en gezondheidscheck bij fysiotherapeut. Begeleiding naar (on)georganiseerd beweegaanbod. Counselingsgesprekken met beweegcoach, en monitoring van gezondheidsverbetering.

Evaluatiefase: evaluatiegesprek met individuele deelnemer en eindrapportage naar opdrachtgever.

  • Handboek, met voorbeeldmaterialen: o.a. contract fysiotherapeut, rapportage counseling sessies, eindrapportage gemeente (bijlage).
  • Scholing beweegcoaches: 2 dagdelen scholing over de interventie, ziektebeelden en bewegen met een beperking, training motivational interviewing (bijlage).
  • Templates voor markering- en communicatiemiddelen: flyer, map voor deelnemers (bijlage).
  • Benodigdheden voor monitoring: o.a. handknijpkrachtmeter, activiteitenmonitors.

UMCG Centrum voor Revalidatie is eigenaar van het gedachtengoed achter Fitalo. Huis voor de Sport Groningen is als praktische organisatie verantwoordelijk voor de landelijke uitrol, en ondersteunt bij de lokale inzet van Fitalo alle landelijke gemeenten die Fitalo afnemen.

De opdrachtgever voor Fitalo is een gemeente. Zij kunnen er eventueel voor kiezen om Fitalo in een deel van hun werkgebied uit te voeren, wanneer het gebied erg groot is. De interventie wordt uitgevoerd door een beweegcoach. De beweegcoach kan in dienst zijn bij de gemeente, maar ook gedetacheerd zijn vanuit een sportorganisatie, zichzelf verhuren als zelfstandige zonder personeel (ZZP-er) of ingehuurd worden bij bijvoorbeeld een welzijnsorganisatie. De lichamelijke tests bij aanvang van de interventie worden uitgevoerd door een (BIG-geregistreerde) fysiotherapeut.

Voor de veiligheid van de beweegcoach vindt in ieder geval het eerste gesprek plaats op een openbare locatie, bijvoorbeeld een buurthuis, en niet bij de deelnemer thuis. Dit omdat vaak sprake is van multi-problematiek, en er situaties zijn waarin de beweegcoach zich niet veilig kan voelen. Wanneer de beweegcoach het daarna veilig acht om bij de deelnemer thuis te komen wordt dit aanbevolen, omdat dan de sociale context meegenomen kan worden in de verdere begeleiding.

Meer informatie

Contactpersoon

Erkenning

  • Niveau: Goed onderbouwd
  • Datum erkenning: 19 december 2022
Dit is een erkende interventie