Spring naar content
Naar alle interventies

FitGaaf!

Met preventieve interventie FitGaaf! versterken kinderen tussen 4-12 jaar kennis, motivatie en zelfvertrouwen met betrekking tot gezond gedrag, op een wijze die uitgaat van didactische principes zoals ervaringsleren, intuïtief leren en reflectie. Na educatieve uitleg op school wordt thuis vier weken stickers geplakt op een kalender, voor dagelijks gezond eten (ontbijt, voldoende groente en fruit), water drinken, (matig intensief en intensief) bewegen en slapen. Zo is er inzicht in huidig (on)gezond gedrag en leren kinderen structuur in dagelijks gezond gedrag aan. De stickers vormen daarbij als kleine beloning steeds een vorm van positieve bekrachtiging om gezonde keuzes te maken. Eén van de ouders/verzorgers kan actief meeplakken en krijgt ondersteunende mailings, met aanvullende tips om kinderen te ondersteunen, faciliteren en stimuleren. Leerkrachten besteden wekelijks in de klas aandacht aan FitGaaf!, aan de hand van een klassenposter. De afsluiting is wederom op school. De preventieve interventie is laagdrempelig en toegankelijk voor kinderen en ouders/verzorgers ongeacht afkomst of sociaaleconomische status.

Doelgroep

Kinderen in Nederland tussen 4-12 jaar, ongeacht of er op het moment van uitvoer sprake is van ongezond gewicht. Intermediaire doelgroepen zijn ouders/verzorgers en groepsleerkrachten.

Doel

Kinderen tussen 4 en 12 jaar zijn zich beter bewust van hun eet-, drink-, beweeg- en slaappatroon en weten hoe ze dit patroon kunnen verbeteren. Het actief betrekken van ouders en groepsleerkrachten vergroot de kans dat kinderen op de langere termijn een gezondere leefstijl ontwikkelen.

Aanpak in het kort

Na een educatieve start op school worden kinderen, door thuis stickers te plakken, gestimuleerd tot gezond gedrag. De stickers bieden kind, ouder/verzorger en groepsleerkracht inzicht in huidig gedrag, versterkt bewustzijn en een actieve leerervaring over ontbijt, fruit en groente eten, water drinken, voldoende matig intensief en intensief bewegen en slapen.

 • kalenderposter (A2-formaat) en stickerboekje met 9 verschillende stickervellen;
 • klassenkalender met stickers voor groepsleerkrachten;
 • handboek voor uitvoerders;
 • webpagina’s met extra onderbouwing en tips; Eén voor in de klas en één voor thuis;
 • 14 ondersteunende e-mails voor ouders/verzorgers;
 • digitale flyer (werving);
 • templates voor effectmeting en evaluatie.

De uitvoer van preventieve interventie FitGaaf! vindt op school en thuis plaats. Op school worden de materialen (kalender en stickers) uitgedeeld en de doelen en werking van de preventieve interventie worden uitgelegd. Afhankelijk van grootte van de school kan dit klassikaal of schoolbreed plaatsvinden en in klaslokaal, aula of gymzaal georganiseerd worden. Het kan via elke soort basisschool worden ingezet, maar sluit specifiek goed aan op scholen in wijken met een lage sociaaleconomische status. Op het moment van schrijven heeft de preventieve interventie FitGaaf! op 72 scholen in Nederland plaatsgevonden.

Organisaties die de uitvoer van de interventie kunnen organiseren zijn basisscholen zelf of regionale organisaties of collectieven van buurtsportcoaches, die FitGaaf! binnen eigen regionale aanbod aan gezondheidsactiviteiten of -projecten inzetten. Bij erkende bredere interventies gericht op gezond gedrag, zoals B-fit van de Gelderse Sport Federatie, staat FitGaaf! als keuzemogelijkheid op een menukaart. Binnen deze interventies biedt FitGaaf! specifieke aanvulling op de onderwerpen motivatie tot gedragsverandering, (self-)monitoring en ouderparticipatie.

Ook zorgprofessionals zoals GGD-medewerkers of zorgverleners zoals diëtisten hebben de preventieve interventie FitGaaf! georganiseerd. Ook kunnen coaches van interventie-eigenaar FitGaaf! ingeschakeld worden om te ondersteunen bij de organisatie van de preventieve interventie of deze volledig te organiseren.

Meer informatie

  over o.a. randvoorwaarden voor een goede uitvoering, de kosten en resultaten van de procesevaluatie.

 • Beschrijving Fitgaaf!

Interventie-eigenaar

 • FitGaaf

Contactpersoon

Erkenning

 • Niveau: Goed onderbouwd
 • Datum erkenning: 21 november 2019
Dit is een erkende interventie