Spring naar content
Naar alle interventies

KERNgezond Fris & Fruitig

KERNgezond Fris & Fruitig (verder te noemen KERNgezond F&F) is een integraal concept gericht op gezondheidsbevordering, sportstimulering en normen en waarden. KERNgezond F&F draait om kennismaking, bewustwording en motivatie bij zowel kinderen als hun ouders/opvoeders. Zij worden gewezen op de mogelijkheden rondom gezonde voeding, gezond bewegen en gezond gedrag. Het gaat om een positieve benadering van het probleem; plezier maken en beleving staan centraal binnen KERNgezond F&F. De interventie is uniek door het inzetten van topsporters die als voorbeeldfunctie voor de jeugd fungeren. Daarnaast maakt KERNgezond F&F gebruik van een lokale benadering door samen te werken met gemeenten, GGD, sportverenigingen en lokale ondernemers. Deze lokale benadering is essentieel voor het succes van KERNgezond F&F.

Doelgroep

De bovenbouw van de basisschool (kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar). In overleg met de scholen wordt de precieze doelgroep bepaald (dit kan per school variëren). Onder de intermediaire doelgroep vallen leerkrachten en ouders/opvoeders. Tevens is er draagvlak nodig van lokale ondernemers, sportverenigingen en topsporters in de uitvoering om de interventie tot een succes te maken.

Doel

Om kinderen van de bovenbouw gedurende het schooljaar kennis te laten maken, bewust te maken en te motiveren om vervolgens bij te dragen aan een gezondere leefstijl. Dit wordt bereikt door kinderen van de bovenbouw van basisscholen gedurende het schooljaar belevenissen te laten ervaren op het gebied van gezond bewegen, gezonde voeding en gezond gedrag. Topsporters worden ingezet als rolmodel en motivator.
Kinderen met overgewicht hebben vaak te maken met stigmatisering, lopen meer kans op psychische en psychosociale problemen en hebben vaak een negatief zelfbeeld. Een tweede doel van KERNgezond F&F is het bespreekbaar maken hoe je met elkaar om gaat (sociale vaardigheden) en dat iedereen gelijk is (dik, dun, klein, groot). Dit wordt binnen KERNgezond F&F vertaald als gezond gedrag.

Aanpak in het kort

Het basispakket KERNgezond F&F bestaat uit zes tot acht activiteiten die gedurende het schooljaar worden georganiseerd en die zich per activiteit richten op één of meerdere pijlers van KERNgezond F&F; gezonde voeding, gezond bewegen en gezond gedrag. Sleutelwoorden zijn ‘plezier’ en ‘beleving’. Voorbeelden van activiteiten zijn een gezond ontbijt, kennismaking met (binnen)sporten, smaaklessen op locatie en een gastles van een topsporter over pesten, discriminatie en geweld of een gastles van een topsporter over gezond gedrag in de topsport en in de klas.. In elke (dorps)kern wordt maatwerk toegepast, afhankelijk van de mogelijkheden in de kern. 

Voor de werving, uitvoering en evaluatie van KERNgezond F&F zijn diverse materialen beschikbaar. Zo is er voor de werving van diverse partijen een presentatie beschikbaar, zijn posters beschikbaar voor partners om te laten zien dat zij KERNgezond F&F steunen. Voor de uitvoering van een activiteit zijn diverse materialen beschikbaar, denk hierbij aan de standaard draaiboeken maar ook aan mogelijke invullingen voor diverse activiteiten. Daarnaast zijn er documenten beschikbaar voor een proces- en effectevaluatie.

In tabel 2 is voor de meest voorkomende activiteiten weergegeven waar de interventie wordt uitgevoerd, wat de inhoud is van de activiteit en wie betrokken is bij de uitvoering. Belangrijk om voorafgaand te benoemen is dat voor élke activiteit geldt dat de algehele coördinatie en organisatie in handen is van de organiserende partij. Dit staat niet apart in het schema benoemd.

De interventie kan zowel uitgevoerd worden door profit als non-profit organisaties met affiniteit voor sport en gezondheid en ervaring met het organiseren van activiteiten voor de doelgroep. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan welzijnsorganisaties, overkoepelende onderwijsinstellingen, diëtisten, sportbedrijven of soortgelijke bedrijven en instellingen. Daarbij is het van belang dat de organiserende partij lokale partners kan verbinden met elkaar. Ook een gemeente kan besluiten om KERNgezond F&F uit te voeren.

De organiserende partij is de spin in het web betreffende het KERNgezond F&F. Zij hebben steeds met de verschillende partijen contact. Zij onderhouden contact met de werkgroep (en zo dus de scholen) en benaderen lokale ondernemers. Het is taak van de organiserende partij verbindingen te leggen tussen verschillende partijen. Om aan te geven hoe Sport-Company deze verbindingen heeft gelegd, is figuur 1 toegevoegd. In figuur 1 zijn de verbindingen opgenomen zoals die op dit moment zijn gelegd door Sport-Company in de kernen waar zij KERNgezond F&F uitvoeren. Zie tabel in het werkblad.

Meer informatie

Interventie-eigenaar

Contactpersoon

Erkenning

  • Niveau: Goed beschreven
  • Datum erkenning: 23 december 2021
Dit is een erkende interventie