Spring naar content
Naar alle interventies

LEFF

LEFF (Lifestyle, Energy, Fun & Friends) is een gecombineerde leefstijlinterventie[1] (GLI) waarbij gezinnen in groepsverband gedurende 10 (tot 20) weken aan de slag gaan met gezond eten en bewegen. LEFF is voor kinderen van 7 t/m 12 jaar met overgewicht of obesitas en hun ouders. LEFF heeft een landelijk format, maar is lokaal flexibel wat betreft uitvoerders, locatie, tijden, culturele gebruiken en follow-up. Voor coördinatoren, uitvoerders en deelnemers zijn speciaal ontwikkelde materialen beschikbaar. De interventie richt zich op het verbeteren van kennis, attitude, sociale steun en eigen effectiviteit. Dit gebeurt middels interactieve educatie, zelf oefenen, plezier, bespreken voor- en nadelen van bepaald gedrag, gezamenlijke en individuele doelen en beloningen, het groepsproces, een gezinsaanpak met positieve opvoedstijl en positieve toon van communicatie.Een uitgebreide (proces)evaluatie laat zien dat ouders en kinderen de onderdelen van het programma positief beoordeelden en ook de eerste resultaten op kwaliteit van leven en BMI zijn veelbelovend.

Doelgroep

LEFF is voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar met overgewicht of obesitas, en hun ouders. Eén van de ouders neemt ook deel aan de bijeenkomsten.

Doel

Een gezonder voedings- en beweegpatroon bij de kinderen om te komen tot een verbetering van de generieke en gewichtsgerelateerde kwaliteit van leven en afname van geslacht- en leeftijdsspecifieke SDS-BMI.

Aanpak in het kort

De interventie wordt landelijk gecoördineerd en uitgevoerd binnen gemeentes door een lokale coördinator en een getraind team (coach, beweegcoach en assistent). LEFF heeft een landelijk format (vaste structuur, bijeenkomsten en kerninhoud), maar is lokaal flexibel (uitvoerders, locatie, tijden, culturele gebruiken en follow-up). In totaal worden 20 bijeenkomsten gehouden, in 10 (tot 20) weken, welke bestaan uit groepsbijeenkomsten, groepsgesprekken en beweegactiviteiten.

Voor de lokale coördinatoren zijn wervingsmaterialen en ondersteunende materialen zoals een handleiding met implementatiestappen voor de opzet van het programma beschikbaar. Voor de uitvoerders zijn onder meer handleidingen en posters aanwezig. De deelnemers ontvangen handboeken ter ondersteuning van de bijeenkomsten en praktische materialen zoals een rugzak en placemat.

Organisatie

De interventie wordt op landelijk niveau gecoördineerd. Het landelijk coördinatieteam bestaat uit twee coördinatoren die contact leggen en onderhouden met gemeenten en lokale LEFF-teams, trainingen en intervisie inplannen, monitoring, zorgen voor het samenstellen en afleveren van kits met materialen en het up-to-date houden van de interventiebeschrijving. Er is een flexibele schil van trainers die kunnen worden ingezet. Er is contact met de VU (C4O) over doorontwikkeling van de interventie, materialen en evaluatie. Samenstellen van kits gebeurt met hulp van vrijwilligers.

De lokale coördinatie vindt plaats door een persoon werkzaam binnen de gemeente of vanuit bijvoorbeeld welzijnsorganisaties, sportorganisaties en GGD-en. De coördinator zorgt voor een goede samenwerking met degenen die de toeleiding verzorgen, de centrale zorgverlener en/of de JGZ in de betreffende gemeente. De coördinator verstrekt informatie over de inhoud van LEFF en de manier van verwijzing naar LEFF. Voor de werving van deelnemers wordt ook contact gelegd met andere organisaties die een rol kunnen spelen, zoals eerstelijnszorginstellingen en scholen. De verwijzers (JGZ verpleegkundige of jeugdarts) beoordelen of een gezin aan de in- en exclusiecriteria van LEFF voldoet.

Locatie

De gemeente bepaalt in welke wijk LEFF ingezet gaat worden. Dit zijn altijd wijken waarbinnen de gemeente een gezond gewicht van de bewoners wil bevorderen. De uitvoering van de interventie zelf vindt plaats op een locatie in de wijk die goed bereikbaar en prettig is voor de deelnemers, zoals wijkcentra of (brede) basisscholen.

Meer informatie

    over o.a. randvoorwaarden voor een goede uitvoering, de kosten en resultaten van de procesevaluatie.

  • beschrijving LEFF

Interventie-eigenaar

Contactpersoon

Erkenning

  • Niveau: Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
  • Datum erkenning: 15 juni 2023
Dit is een erkende interventie