Spring naar content
Naar alle interventies

Lekker Fit! Basisonderwijs

Lekker Fit! Basisonderwijs (BO) is een preventieve interventie van gemiddeld drie jaar waarbij scholen begeleid worden naar een schoolstructuur waar gezonde voeding en beweging voor kinderen in verweven is. De interventie richt zich op het stimuleren van een gezonder voedingspatroon en toename van kwaliteit en duur van lichaamsbeweging bij basisschoolkinderen in groep 3 t/m 8. Lekker Fit! BO werkt met tien verschillende pijlers die elkaar aanvullen maar ook elk een eigen doel dienen:

 1. Extra bewegingsonderwijs tijdens en na schooltijd
 2. Gymleraar Lekker Fit!
 3. Lekker Fit! Lespakket
 4. Schoolsportclinics Lekker Fit!
 5. Schoolsportvereniging (SSV; indien van toepassing)
 6. Monitoring en implementatie Lekker Fit!
 7. Onderzoek
 8. Signalering overgewicht en begeleiding naar zorg
 9. Voeding
 10. Oudervoorlichting

Optioneel kunnen verschillende producten worden ingezet om de implementatie te ondersteunen (bijv. workshops of kick-offs, hier zijn ondersteunende materialen voor beschikbaar).

Doelgroep

Kinderen in groep 3 t/m 8 van de basisschool. De schooldirectie, groepsleerkrachten, ouders en schoolsportverenigingen zijn intermediaire doelgroepen.

Doel

Het realiseren van een gezonder voedingspatroon en een toename van kwaliteit en duur van lichaamsbeweging bij basisschoolkinderen in groep 3 t/m 8. Drie jaar na de start Lekker Fit! BO:

 • heeft 80% van de kinderen een gezonder voedingspatroon op school;
 • beweegt 90% van de kinderen kwalitatief beter en meer op school.

Aanpak in het kort

Lekker Fit! BO wordt op de basisschool uitgevoerd door:

Uitvoerders:

 • gymleraar Lekker Fit! (vakleerkracht Lichamelijke Opvoeding)
 • schooldiëtist
 • sportdocenten van een (school)sportvereniging

Intermediaire doelgroepen:

 • schooldirectie
 • groepsleerkrachten

De interventie werkt met tien verschillende pijlers en richt zich op het vergroten van kennis, attitude, bewustzijn, vaardigheden en/of eigen effectiviteit van ouders en kinderen met betrekking tot een gezonder voedingspatroon en toename van kwaliteit en duur lichaamsbeweging bij kinderen. Daarbij richt de interventie zich op het aanpassen van de fysieke (gezonde uitstraling) en politieke (schoolbeleid) omgeving.

Ten behoeve van de implementatie van Lekker Fit! BO zijn er verschillende materialen beschikbaar voor zowel de einddoelgroep als de intermediaire doelgroepen. Denk aan materiaal rond het proces (handleiding), uitvoering (Lekker Fit! lespakket) en evaluatie (Lekker Fit! scan). Gratis beschikbaar via www.lekkerfit010.nl en/of opvraagbaar bij de beleidsmedewerker Lekker Fit!.

Setting
De interventie wordt uitgevoerd op de basisschool. Ook de activiteiten van de SVV vinden in de vertrouwde schoolomgeving (in of nabijgelegen gymzaal) plaats. Kinderen in groep 3 t/m 8 gaan over het algemeen vier hele (school)dagen en een halve (school)dag naar school. Afhankelijk van de wensen van ouders en het (overblijf)aanbod van de school eten de kinderen tussen de middag thuis of op school. Kinderen die overblijven, nemen doorgaans eten van huis mee. Op sommige scholen wordt de lunch door de school verzorgd, dit is een eigen invulling van de school en geen onderdeel van de interventie.

Organisatie
Lekker Fit! BO kan uitgevoerd worden door de scholen zelf in samenwerking met een (gemeentelijke) organisatie die zich inzet voor overgewichtpreventie of bevordering gezonde leefstijl. GGD’en of gemeentelijke diensten zoals Jeugd, Onderwijs, Sport en Cultuur zijn voorbeelden van zulke organisaties. Om de interventie uit te voeren zijn een beleidsmedewerker Lekker Fit!, Gymleraar Lekker Fit!!, een diëtist (optioneel) en (sport)docenten nodig. De schooldirectie, intern begeleider en de groepsleerkrachten hebben als intermediaire doelgroep een belangrijke rol bij de uitvoering van de interventie op school. Wat de inhoudelijke rol is van de uitvoerders en intermediaire doelgroepen, staat beschreven bij de aanpak van de interventie (paragraaf 1.3) en is terug te vinden in de handleiding van Lekker Fit! Basisonderwijs.

Meer informatie

Interventie-eigenaar

 • Gemeente Rotterdam

Contactpersoon

Erkenning

 • Niveau: Eerste aanwijzingen voor effectiviteit
 • Datum erkenning: 30 september 2021
Dit is een erkende interventie