Spring naar content
Naar alle interventies

Lekker Fit! lespakket

De vijf bouwstenen van Lekker Fit! beïnvloeden het voedings- en beweeggedrag van de kinderen vanuit 4 integrale invalshoeken: educatie, beleid, omgeving en signalering.

– Ouders van leerlingen van het primair onderwijs;

– (Vak)leerkrachten van het primair onderwijs;

– Gemeenten, GGD’s en Sportservices.

Hoofddoel

Het doel van Lekker Fit! is het inzetten van gedragsverandering bij leerlingen in het basisonderwijs. Lekker Fit! zorgt hiervoor door leerlingen in het basisonderwijs meer te leren over en positiever te laten aankijken tegen gezonde voeding en voldoende bewegen, zodat zij worden gestimuleerd gezonde keuzes te maken.

Subdoel

Leerlingen hebben meer kennis over gezonde voeding en voldoende bewegen.

  1. Leerlingen zijn zich beter bewust van het eigen eet- en beweeggedrag en van de keuzes die zij hierin maken.
  2. Leerlingen hebben een positieve attitude ten opzichte van gezonde voeding en bewegen.
  3. Leerlingen ervaren dat klasgenoten, leerkrachten en ouders het goed en belangrijk vinden als zij gezond eten en voldoende bewegen (sociale norm)
  4. Leerlingen hebben het gevoel dat zij beter in staat zijn gezonde keuzes te maken (eigen effectiviteit).
  5. Leerlingen hebben de intentie gezond te eten en voldoende te bewegen.

Opzet van de interventie

Lekker Fit! heeft vijf bouwstenen. Deze vijf bouwstenen beïnvloeden het voedings- en beweeggedrag van de kinderen vanuit 4 integrale invalshoeken: educatie, beleid, omgeving en signalering.

Locaties en Uitvoering

De interventie kan worden uitgevoerd door bevoegde groepsleerkrachten en/of gymleerkrachten van het basisonderwijs. De uitvoering vindt plaats in en om de school en gymzaal.

Om ervoor te zorgen dat kinderen op school meer gaan bewegen en gezonder gaan eten, moet de methode Lekker Fit! worden overgebracht op de intermediair (GGD, Sportservice of gemeente). De intermediair zorgt er vervolgens voor dat Lekker Fit! wordt geïmplementeerd op de school.

De route waarlangs Lekker Fit! wordt geïmplementeerd is in onderstaande tabel weergegeven.

Om zorg te dragen voor de implementatie heeft de Hartstichting alle benodigde ondersteunende producten ontwikkeld. De producten worden beschreven in 4.2.

Ondersteunende producten voor de intermediair

Om ervoor te zorgen dat kinderen op school meer gaan bewegen en gezonder gaan eten, moet de Lekker Fit!-methode worden overgebracht op de intermediair (GGD, de Sportservice of de gemeente). De intermediair doorloopt de fases van implementatie: oriëntatie en inzicht; beslissing, implementatie, behoud (Prochaska et al., 1992, Brug et al., 2001). Op basis van deze fases zijn de volgende voorwaardelijke doelen geformuleerd.

  1. De intermediair weet wat Lekker Fit! is, is enthousiast en kiest ervoor om Lekker Fit! regionaal te gaan implementeren. (fase van oriëntatie/inzicht, beslissen)
  2. De intermediair weet hoe hij Lekker Fit! moet gaan implementeren en heeft hiervoor de juiste vaardigheden/tools.
  3. De intermediair heeft kennis en vaardigheden om andere regionale/lokale partijen met elkaar om de tafel te krijgen en hun aanbod af te stemmen.
  4. De intermediair en de andere lokale/regionale partijen blijven enthousiast en kiezen ervoor om Lekker Fit! structureel onderdeel te laten zijn van het regionale/lokale beleid.

De intermediair (GGD, Sportservice of gemeente) ondersteunt de school bij de implementatie van Lekker Fit! Om de intermediair hierbij te ondersteunen zijn door de Hartstichting en Kenmerk Educatief verschillende ondersteunende producten ontwikkeld.

Hieronder staan de ondersteunende producten voor de intermediair per doel beschreven.

Het Lespakket Lekker Fit! is her-erkend voor het niveau Goed onderbouwd. De commissie is positief over de verschillende niveaus waarop wordt geïntervenieerd: educatie, beleid, omgeving en signalering. Door leerlingen meer te leren over en positiever te laten aankijken tegen gezonde voeding en voldoende bewegen worden zij gestimuleerd gezonde keuzes te maken.
Het Lespakket Lekker Fit! is een goed opgezette interventie voor de groepen 1 t/m 8, waarbij ze een mooie doorgaande leerlijn hebben. De interventie wordt reeds op 300 scholen uitgevoerd en heeft daarmee bewezen goed uitvoerbaar te zijn.

Belangrijke documenten

Uitgebreide beschrijving (pdf)

Organisatie

Contactpersonen

Beoordeling / erkenning

  • Goed onderbouwd
Dit is een erkende interventie