Spring naar content
Naar alle interventies

Masters Trendweken

Masters Trendweken is een beweeg- en sport aanbod voor Masters (45 plussers) van acht tot twaalf weken. Een “Masters Trendweken” bestaat uit een serie van twaalf lessen. Elke lessenserie heeft een bepaald thema. De Trendweken duren minimaal acht en maximaal twaalf weken. De gymnastiekvereniging kiest dus uit de lessenserie minimaal acht lessen. Afhankelijk van de hoeveelheid lessen die binnen een serie wordt aangeboden kunnen er twee tot vier lessenseries (thema’s) in één seizoen worden gepland.

Sport voor 45 plussers zonder verplichtingen

Door deel te nemen aan de Trendweken zijn de Masters gedurende de aangeboden weken klant van de vereniging zonder direct definitief lid te worden. Voor de vereniging dus dé uitdaging om elke serie van Trendweken zo attractief mogelijk te maken dat de Masters ook de volgende lessenserie gaan volgen. De lessenseries kunnen worden afgesloten met een lifestyle activiteit. De lessenseries worden jaarlijks aangevuld met nieuwe series die de Masters aanspreken. Hierdoor zijn de Trendweken altijd actueel en sluiten zij aan bij wat de Masters willen. De aan te bieden thema’s worden door een vereniging zelf gekozen en kunnen eventueel in overleg met de deelnemers worden aangevuld of aangepast.

Inmiddels volledig uitgewerkte thema’s zijn:

Sport en Spel

Allerlei sport en spelspelen zoals slagbal, volleybal, ringhockey.

Bewegen op muziek

Oefenvormen op muziek zoals aerobics, steps, met verschillende materialen.

Buitenactiviteiten

Sportief wandelen, nordic walking, discgolf, klootschieten.

Winterlessen

Als voorbereiding op de wintersport of fit de winter in te gaan

SeniorenPlus (70+)

Speciaal voor deze doelgroep: opa en oma kleinkindles, stoelgym.

Lentefris & Zomerstrak

Diverse oefenvormen om lichaam in vorm te brengen.

Yoga en Pilates

Is in ontwikkeling

De deelnemers krijgen les van gediplomeerde trainers die kennis hebben van het aanbod maar ook oog hebben voor de individuele mogelijkheden van de deelnemer.

Sport kan een antwoord geven op nieuwe uitdagingen. Uitdagingen om bijvoorbeeld een gezondere samenleving te bewerkstelligen. Sport bevordert immers een gezonde leefstijl, voorkomt ziektes, verhoogt de arbeidsproductiviteit en leerprestaties. Maar sport is meer dan dat alleen. Het draagt ook bij aan integratie van specifieke groepen of individuen en draagt bij aan de sociale cohesie. Sport is niet alleen een zinvolle vrijetijdsbesteding om te beoefenen, ook vele vrijwilligers zijn in en voor de sport actief (VWS, 2005).

Door de vergrijzing zijn er steeds meer ouderen in de maatschappij, die langer zelfstandig blijven. Nederland telde in 2014 ruim 6,3 miljoen 50-plussers (38% van de totale bevolking). Dit aantal zal de komende jaren blijven stijgen. In 2019 is de helft van de volwassenen 50-plusser, dat zijn 6,9 miljoen mensen (CBS, 2016). Voor een goede fysieke en mentale gezondheid van ouderen zijn een actieve leefstijl en betrokkenheid bij de samenleving van belang. In 2013 voldeed 69% van de 55-64-jarigen, 62% van de 65-74-jarigen en 52% van de 75-plussers aan de Combinorm en bewoog dus voldoende. Drie procent van de 55-64-jarigen was inactief ten opzichte van 15% van de 75-plussers (TNO, 2013). Vanaf 50-jarige leeftijd voelt meer dan 40% van de Nederlanders zich (zeer) eenzaam. Na de leeftijd van 75 jaar is de kans op (extreme) eenzaamheid nog groter door een opeenstapeling van verschillende gebeurtenissen, zoals het overlijden van de partner en van andere leeftijdsgenoten en het verlies van mobiliteit en zelfstandigheid door afnemend fysiek, cognitief en sensorisch functioneren (Volksgezondheidenzorg.info, 2016).

Zelf actief blijven, bijvoorbeeld door deelname aan (laagdrempelige) activiteiten vermindert eenzaamheid en de kans op sociaal isolement (prof. Jenny Gierveld, VU Amsterdam op www.ouderenfonds.nl).

Samenwerking… het woord zegt het al. “Samen”…“met elkaar”, “niet alleen” “één voor allen, allen voor één”. En “werken” is een werkwoord hetgeen iets zegt over “iets doen”, “iets ondernemen”, “actie”, “aan de slag”,

Ouderen vanaf 45 jaar, te verdelen in:

 • 45 tot 60 jarigen 
 • 60 tot 70 jarigen 
 • 70+

Deze driedeling heeft te maken met verschillen in wijze van benaderen en intensiteit van het aangebodene. Uitgangspunt is de levensfase waarin de deelnemer zit, de beweegactiviteiten die daarbij horen en bijbehorende focus van Masters Trendweken. De eerste groep kent een nog stevige aanpak omdat er nog genoeg conditioneel te verbeteren is. Bij de 60-70 jarigen ligt de nadruk veel meer op het onderhouden van fitheid en de nodige sociale contacten. Bij 70-plussers richt het aanbod zich op sociale contacten en onderhoud van dagelijkse bewegingen.

De intermediaire doelgroep van de Master Trendweken zijn de trainers van de gymnastiekverenigingen. Landelijk worden nieuwe trainers geworven en geschoold. Deze opleiding doen wij ook samen met de CIOS-sen onder de naam seniorensport opleiding. Trainers die al een diploma hebben stimuleren we door het aanbieden van bijscholingen Trendweken. Hier leren de lesgevers werken met de kant en klare lessenseries. Tevens wordt hierdoor de kwaliteit gewaarborgd die de KNGU wil geven aan de inhoud van de Masters Trendweken.

Hoofddoel

Het hoofddoel van Masters Trendweken is om de vereenzaming van ouderen tegen te gaan, hen vitaal te houden en daardoor langer zelfstandig te laten functioneren.

Het tegengaan van vereenzaming geldt met name voor de oudere oudere (70+). Voor de oudere van 45 tot 70 jaar biedt het Trendweken programma veel beweging en daardoor een langer zelfstandig functioneren. Het vitaal houden van de leeftijdsgroep 45-70 jaar is ook met het oog op de steeds verder oplopende ziektekosten van groot belang.

Subdoel

 • Ouderen bouwen door deelname aan Masters Trendweken een sociaal netwerk op of breiden dit uit.
 • Ouderen gaan door deelname aan Masters Trendweken duurzaam meer bewegen.

Opzet van de interventie

Een serie van de Masters Trendweken kent een minimum van 8 weken. Het maximum is niet vastgelegd en is een vrije keus van de gymclub. De KNGU adviseert de verenigingen om twee blokken van 15 weken aan te bieden. De doelgroep sport gemiddeld 30 weken zodat het seizoen met 15 weken voor 31 december en 15 weken na 1 januari goed is verdeeld. Een Masters Trendweken serie duurt dus minimaal 8 en maximaal 15 weken. De deelnemer sport dan 60 minuten per week gedurende de serie. Uitzondering zijn de Masters Trendweken ‘Moving in open air’ (sportief wandelen en nordic walking), die buiten plaatsvinden. Deze kennen meestal een les duur van 1 ½ uur. Deze aanpassing is gedaan op verzoek van de deelnemers die deze serie hebben gevolgd.

De interventie bestaat uit de volgende stappen:

1. Voorbereiding.

2. Werving doelgroep

3. Uitvoering programma

Locaties en Uitvoering

Locatie:

De Masters Trendweken worden binnen de gymclub uitgevoerd. Afhankelijk van het gekozen thema kunnen de lessen in een gymzaal, maar ook heel goed buiten worden uitgevoerd. De medewerking van de gymclub is noodzakelijk omdat daar het technisch kader aanwezig is om de Masters Trendweken verantwoord aan te kunnen bieden. Tevens worden de deelnemers gestimuleerd om na de Masters Trendweken blijvend te komen bewegen binnen de vereniging.

Type organisatie:

De gymnastiekvereniging is de uitvoerder van de interventie. Samenwerking zal gezocht worden met de gemeente als het gaat om het organiseren van de Masters Trendweken. De gemeente kan worden geholpen, door een gymclub, bij het verminderen van de vereenzaming van ouderen in de wijk. De gemeente is vaak ook de verhuurder van de accommodatie en daarom noodzakelijk bij de toewijzing hiervan.

Verder kan samenwerking met een zorgaanbieder in de wijk handig zijn, bijvoorbeeld bij het organiseren van Masters Trendweken voor de 70-plusser.

Binnen de club is samenwerking nodig met het technisch kader, omdat dit kader de Masters Trendweken gaat aanbieden. Als een club kiest voor een bepaald thema (bijvoorbeeld Nordic walking), maar niet de trainer daarvoor in dienst heeft dan moet het technisch kader van buiten de club komen.

In de handleiding staat goed beschreven wat er nodig is om met de Trendweken te starten en welke acties nodig zijn om de Trendweken structureel in de vereniging in te bedden. Voorbeelden voor een begroting en het maken van promotie worden gegeven. Er worden ook adviezen gegeven voor een inventarisatie van de randvoorwaarden van betreffende omgeving: aantal ouderen, mannen, vrouwen, ander sportaanbod voor ouderen etc.

Een club die wil beginnen kan binnen het district of landelijk contact leggen met de consulent die alle nodige informatie bij de club komt afleveren met daarbij een ondersteuningsaanbod. Dit aanbod bestaat uit het 2 of 3 avonden samen met de club oppakken van de Masters Trendweken.

Actuele informatie omtrent de Masters Trendweken wordt bijgehouden en voor de clubs en andere ondersteuners toegankelijk op de website van de KNGU geplaatst. De KNGU organiseert jaarlijks meerdere bijscholingen voor trainers die lesgeven aan de Masters. De lesgevers worden hierdoor bekendgemaakt met de lessen uit de lessenseries. Zij leren werken met de thema’s om zodoende de lessen verantwoord te laten verlopen.

 • Handleiding
 • Projectbeschrijving
 • Voorbeeldartikelen voor krant, website
 • Marketing materialen (flyers, posters, etc.)
 • Les-/cursusmateriaal
 • Website www.kngu.nl
 • Inzicht in kosten

Belangrijke documenten

Organisatie

 • Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (kngu)
 • 055-5058731

Contactpersonen

Beoordeling / erkenning

 • Goed beschreven
Dit is een erkende interventie