Spring naar content
Naar alle interventies

Monkey Moves

Monkey Moves is een lesprogramma waarin jonge kinderen spelenderwijs allerlei vaardigheden leren op basis van 11 verschillende sporten. Het programma omvat wekelijkse lessen gedurende een heel seizoen, met elke drie weken een andere sport en tussendoor enkele themaweken. De multisport lessen hebben als doel het bevorderen van fitte, zelfredzame kinderen met een positief zelfbeeld. Het programma start voor kinderen vanaf 1,5 jaar en de leerlijn loopt door tot de leeftijd van 9 jaar.

Tot de leeftijd van 4 jaar betreft het ouder-kind lessen. De lessen sluiten aan bij de belevingswereld van peuters, met veel spel en fantasie. Rode draad vormt de ‘jungle’ met Apie als centrale figuur: hij neemt je mee op ontdekkingsreis langs verschillende sporten en leert je op een leuke manier uiteenlopende motorische en sociale vaardigheden. Daarbij wordt in iedere les gebruik gemaakt van muziek, uitdagende klim- en klauterparcoursen en veel afwisselende spelvormen.

Bewegen zit in ons DNA en van jongs af aan bewegen is belangrijk voor een blijvende fysieke, sociale en mentale gezondheid (Baily et al., 2013). Echter, in de moderne maatschappij, met steeds meer techno-logische hulpmiddelen, is het voor iedereen een steeds grotere uitdaging om gezond in beweging te komen en te blijven (Carson et al., 2016).

 

Er is momenteel een trend dat er kwantitatief (‘beweegarmoede’) én kwalitatief (‘beweegachterstand’) minder wordt bewogen onder álle lagen en leeftijden van de bevolking (Brian et al., 2019). In Nederland brengen kinderen tot en met 11 jaar gemiddeld 7 uur per dag zittend door (RIVM, 2019). Daarbij komt ook nog eens dat er ongezonder wordt gegeten en er een steeds vluchtigere leefstijl is. Ouders, kinderopvang maar ook de overheid slagen er nog onvoldoende in om jonge kinderen te helpen met gezonde beweeg-oplossingen en een gezondere leefstijl (Balledux, 2017; Aubert et al., 2018; VWS, 2018). Terwijl juist in de vroege levensfase (leeftijd jonger dan 4 jaar) de basis ligt voor een leven lang gezond bewegen.

 

Het multisport programma Monkey Moves is bedoeld voor jonge kinderen in de leeftijd van 1,5 jaar tot 9 jaar. Het programma onderscheidt verschillende leeftijdsgroepen, maar speciale aandacht gaat uit naar kinderen jonger dan vier jaar (peuters), die samen met hun ouders de doelgroep vormen in de ouder-kind lessen.

 

Beweegprogramma’s voor peuters zijn nog maar weinig beschreven, onderbouwd en onderzocht terwijl daar wel behoefte aan is, zeker als het peuters betreft met uitdagingen in hun motorische of sociale ontwikkeling.

 

Het gaat om jongens en meisjes. Er zijn géén selectie criteria (ten aanzien van bv. sociaal economische status, geografische locatie, woonsituatie, etnische/culturele/religieuze achtergrond en lichamelijke / geestelijke beperkingen).

 

Het Monkey Moves programma richt zich op de volgende intermediaire doelgroepen:

 • Ouders: moeders en vaders

 • Kinderopvangorganisaties: kinderdagverblijven (KDVs)

 • Hulpverleners: consultatiebureaus en kinderfysiotherapeuten

Zij zijn degenen die op zoek zijn naar beweegoplossingen en sportactiviteiten voor peuters. Zij zijn dus degenen met wie Monkey Moves samenwerkt om peuters te bereiken. Hierbij gelden geen selectiecriteria.

 

Hoofddoel

Het Monkey Moves multisport programma geeft kinderen een basis voor een leven lang gezond bewegen. Het programma beoogt de gezondheid in brede zin te bevorderen; zowel fysiek (lichamelijk en motorisch) als ook sociaal (mentaal en maatschappelijk).

 

Voor de deelnemende peuters is het hoofddoel van het programma om gedurende een sportseizoen (van ca. 12 maanden) hun gezondheid te bevorderen, op twee aan elkaar verbonden domeinen:

1. Fysiek: ze worden fitter, motorisch vaardiger en fysiek actiever

2. Sociaal: ze worden zelfredzamer, krijgen meer vertrouwen in bewegen en ervaren meer beweegplezier

 

Subdoel

Subdoelen waardoor de hoofddoelen bereikt kunnen worden:

 • Peuters komen binnen één seizoen in aanraking met 11 verschillende sporten (‘sportieve thema’s’)
 • Peuters leren spelenderwijs binnen de 11 sporten allerlei motorische én sociale vaardigheden
 • Peuters hebben minder ernstige val-incidenten (= specifiek t.a.v. motorische ontwikkeling)
 • Peuters kunnen met andere kinderen samen spelen (= specifiek t.a.v. sociale ontwikkeling)

Subdoelen specifiek t.a.v. peuters met grotere en kleinere ontwikkelingsuitdagingen:

 • Eventuele achterstand in motorische vaardigheden t.o.v. andere peuters is minder groot

 • Eventuele achterstand in sociale vaardigheden (bij spel) t.o.v. andere peuters is minder groot

Subdoelen specifiek t.a.v. ouders van peuters:

 • Ouders worden zich bewuster van de beweegmogelijkheden van hun eigen kind
 • Ouders ondernemen meer beweegactiviteiten met hun eigen kind

Opzet van de interventie

Bij het uitvoeren van het Monkey Moves multisport programma voor peuters en hun ouders worden in totaal 7 stappen doorlopen. De eerste 6 stappen betreffen de voorbereiding op de lessen. De 7e stap betreft het daadwerkelijk geven van de ouder-kind lessen.

 1. Sportdocent / sociaal ondernemer meldt interesse in een franchise-onderneming bij Monkey Moves

 2. Sportdocent / sociaal ondernemer volgt Monkey Moves franchise-opleiding en start in eigen regio

 3. Franchisenemer regelt leslocaties (3a) en leidt eventueel extra docenten op (3b) in zijn/haar eigen regio

 4. Franchisenemer zorgt, met mede-docenten, voor werving van leden (o.a. via ouders, consultatiebureaus, kinderdagverblijven en kinderfysiotherapiepraktijken)

 5. Ouders melden zich bij één van de leslocaties aan voor een gratis proefles met hun peuter

 6. Ouders worden met hun peuter betalend lid bij de Monkey Moves club

 7. Peuters en hun ouders nemen deel aan het lesprogramma, in principe een heel seizoen lang en mogelijk meerdere seizoenen achter elkaar, uiteindelijk ook in zelfstandige lessen bij leeftijd vanaf 4 jaar

Het lesprogramma (stap 7) bestaat voor peuters uit wekelijkse ouder-kind lessen van 45 minuten. Het programma kent ca. 44 lessen over een heel seizoen, dat loopt van september tot medio juli. Kinderen kunnen meerdere seizoenen achter elkaar meedoen (1,5 t/m 4 jaar in ouder-kind groepen en 4 t/m 9 jaar in zelfstandige groepen). Zij kunnen op verschillende momenten instappen en uitstappen; zo zijn er kortere en langere trajecten van deelname. Het kortste traject (na een proefles) is i.p. een periode van 10 weken. Het langst mogelijke traject is ca 8 jaar (als een peuter op 1,5 jarige leeftijd begint en als schoolgaand kind op 9-jarige leeftijd stopt). Binnen het lesprogramma is er sprake van een opbouw en fasering: zelfstandigheid en moeilijkheid nemen geleidelijk toe over de lessen heen.

 

Locaties en Uitvoering

Door welke soort organisaties?
Franchisenemers en docenten die de Monkey Moves opleiding hebben gehad – inclusief een stage-periode bij peuterlessen – kunnen het programma uitvoeren. Het behoort ook tot de mogelijkheden dat organisaties (zoals kinderdagverblijven) medewerkers door Monkey Moves laten opleiden en dan ook het programma kunnen uitvoeren, maar dat valt buiten het bestek van dit erkenningstraject.

Op welk soort locaties?
De Monkey Moves peuterlessen worden over het algemeen ‘indoor’ gegeven; in goed toegankelijke gymzalen met standaard afmetingen en een standaard inventaris (matten, banken, kasten, e.d.). Ook zijn er in de zomer outdoor lessen mogelijk, met als vereisten: goed bereikbaar, op grasveld met bomen aanwezig.

Monkey Moves Nederland (MM-NL) is formeel de eigenaar van het Monkey Moves programma. Bij alle zeven stappen in de uitvoering (zie “1.3 Aanpak”) biedt MM-NL ondersteuning zodat de uitvoerder (franchisenemer) het programma zelf kan implementeren in de eigen regio en op de eigen locaties.

 

In zijn algemeenheid geldt voor alle stappen de volgende werkwijze om de implementatie te faciliteren:

– MM-NL heeft voor franchisenemers informatie beschikbaar via de Moves Academy, Online Portal en Trello

– MM-NL denkt mee met individuele franchisenemers over specifieke stappen die gemaakt worden

– MM-NL denkt mee met de groep franchisenemers over algemene zaken in wekelijkse vergaderingen

– De groep franchisenemers denkt ook onderling met elkaar mee in eigen vergaderingen

 

Verder geldt er voor elke stap een afzonderlijk inhoudelijk plan om de implementatie ervan te faciliteren:

 • Stap 1. Kennismaking: plan beschrijft traject van eerste interesse en verdere kennismaking

 • Stap 2. Opleidingstraject: plan beschrijft inhoud, werkvormen en rooster van de opleiding

 • Stap 3a. Nieuwe leslocaties: plan beschrijft keuzeproces over waar en hoe nieuwe leslocaties te starten (dit stimuleert tot nadenken over welke wijken te beginnen en welke strategieën in te zetten)

 • Stap 3b. Docentenwerving en -opleiding: plan beschrijft criteria en competenties van nieuwe docenten; en plan beschrijft deelstappen van kennismaking tot aan contract tekenen

 • Stap 4-5-6. Ledenwerving en -aanmelding: plan beschrijft communicatie met potentiële leden (voor ouder-kind lessen: peuters en hun ouders) vanaf het eerste contact tot en met status als betalend clublid; ook de leden-funnel en de email-automatisering staan erin beschreven

Stap 7. Lesprogramma: beschrijving van het hele lesprogramma (de 11 sporten als thema’s over het hele seizoen heen) is beschikbaar voor de franchisenemer, voor verschillende leeftijdsgroepen en dus ook voor de specifieke ouder-kind lessen (peutergroepen)

Monkey Moves Nederland (hier: MM-NL) heeft verschillende materialen die door franchisenemers (hier: FN) gebruikt dienen te worden voor het programma, in zijn algemeenheid maar ook voor de specifieke peutergroepen (ouder-kind lessen). Daarnaast dienen FN ook zelf materialen aan te schaffen.

 

– Het Monkey Moves franchise-handboek, met o.a. doelen, ambities, materialen, activiteiten en stappenplan voor beginnend franchisnemers (ontwikkeld door MM-NL; gratis verkrijgbaar voor FN via de Online Portal)

– Het Monkey Moves lespakket met beschrijving van de lesstof/spelinhoud per week per leeftijdsgroep en de leerlijn/competentiematrix (ontwikkeld door MM-NL; gratis verkrijgbaar voor FN via de Online Portal)

– De Monkey Moves website, met informatie per regio en locatie (ontwikkeld door MM-NL; betaald door FN)

– Lesmateriaal: inventaris in de gymzalen (= via de gemeentelijke verhuur) en losse spullen zoals ballen, pionnen, hekjes, speedladder, lintjes e.d. (= zelf aan te schaffen door FN, of als startpakket via MM-NL)

– Lesmuziek: via Spotify op telefoon en een speaker (zelf aan te schaffen door FN)

– Wervingsmateriaal: offline promotie (folders, brochures, flyers, posters) en online promotie (bv. FaceBook campagne); ontwikkeld door MM-NL en aan te schaffen door FN, via de promoshop van Monkey Moves

– Marketingmateriaal aan leden: spaarposter, spaarstickers en seizoensverslagen (dit alles met afbeelding van Apie en de jungle in de afgesproken kleuren en lettertype); ontwikkeld door MM-NL en aan te schaffen door FN, via de promoshop van Monkey Moves

– Communicatietools: Email, WhatsApp, Slack en Trello voor communicatie door FN onderling / interne organisatie. En verder ook WhatsApp (groepen) en TraininApp (individueel) voor communicatie tussen FN (en hun docenten) en ouders

– Ledeninschrijving en -administratie: Trainin-app en Trainin-ledenportal, met daarbij een bedrijfsdeel (voor FN aan te schaffen via Monkey Moves) en een klantendeel (voor Monkey Moves leden)

– Startpakket, inclusief Monkey Moves tenue (en DOE-boek ontwikkeld door MM-NL); nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld en ontvangen daarbij het startpakket gratis

– Boekhoudprogramma (Money Bird); aan te schaffen en te betalen door FN

– Diverse filmpjes: informatief en instructief voor FN, docenten, leden (vrij toegankelijk op het YouTube kanaal van Monkey Moves: https://www.youtube.com/channel/UCbutwgzfDRqvKJvZjRCQm7w)

– Monkey Moves Online als digitale clubhuis voor leden: https://monkeymoves.com/

– Social media: FaceBook, Instagram, Twitter en YouTube kanaal

 

Belangrijke documenten

Uitgebreide beschrijving (pdf)

Contactpersonen


Beoordeling / erkenning

 • Goed beschreven
Dit is een erkende interventie