Spring naar content
Naar alle interventies

NEW.ROADS

NEW.ROADS is gericht op het bevorderen van wandelgedrag van ouderen (55+) die in lage SES-buurten wonen. De NEW.ROADS-interventies doen dat door de fysieke en sociale omgeving beweegvriendelijker te maken. Om de fysieke omgeving aan te passen worden wandelroutes aangelegd, om de sociale omgeving aan te passen worden wandelgroepen opgestart. Dit hele proces wordt geleid door een coalitie van beleidsmedewerkers uit verschillende domeinen.

De wandelroutes worden bepaald door gebruik te maken van geografische databases en in gesprek te gaan met ouderen. Ze worden gemarkeerd door stoeptegels die door kinderen uit de buurt zijn ontworpen. De wandelgroepen worden in eerste instantie opgestart door een professional (buurtsportcoach), die later de leiding overdraagt aan een deelnemer van de wandelgroepen. De interventies zijn a priori op basis van theorie en bewijs ontwikkeld.

In 2012 publiceerde de Lancet een speciale editie over de gevolgen van het wereldwijde te kort aan bewegen. In dit tijdschrift wordt gesproken van een probleem van pandemische proporties , met gevolgen voor de maatschappij, volksgezondheid en economie. Een recente update van het bewijs laat zien dat het tij binnenkort niet gekeerd wordt, als er niet extra ingezet wordt op populatiebrede bevordering van beweeggedrag . Op individueel niveau is een tekort aan beweging geassocieerd met een groot aantal fysieke en mentale aandoeningen, zoals diabetes mellitus type 2, hart- en vaataandoeningen en depressies . Zeker voor ouderen is voldoende beweging belangrijk, omdat het bijdraagt aan gezond ouder worden . Zo werkt bewegen bij ouderen preventief op vallen, osteoporose, zorgt voor verbeterde kwaliteit van leven

Toch bewegen veel ouderen in Nederland te weinig. Ouderen zijn relatief minder actief dan de rest van de bevolking en hebben ook meer kans op lichamelijke beperkingen . Minder dan de helft van de ouderen voldoet op dit moment aan de beweegrichtlijn . Objectieve metingen onder ouderen uit Spijkenisse laten zien dat géén van de ouderen voldeed aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen . Het te kort aan bewegen is niet evenredig verdeeld over de samenleving. Mensen van lagere sociaaleconomische status bewegen minder dan mensen van een hogere sociaaleconomische status en ouderen die in lage sociaaleconomische status buurten wonen bewegen minder dan ouderen die in hogere sociaaleconomische status buurten wonen

De NEW.ROADS-interventies zijn gericht op ouderen (55+) die in wijken met een lage sociaal-economische status wonen.

Een van de mechanismen achter de NEW.ROADS-interventies is dat ouderen meer gaan wandelen als ze ouderen zien wandelen. De wandelgroepen hebben ook niet als doel om de ouderen in de wandelgroepen meer tot bewegen aan te zetten, maar juist om meer mensen op straat te krijgen. Daarom zijn ouderen die in lage SES-buurten wonen zowel de primaire als de intermediaire doelgroep van de NEW.ROADS-interventies.

Hoofddoel

Ouderen van 55 jaar en ouder wonende in lage SES wijken gaan, bovenop hun bestaande beweegpatroon, meer wandelen. Dat kan zijn door meer recreatief te wandelen, of door meer te voet naar bestemmingen (zoals vrienden, de winkel, de soos) te reizen.

Subdoel

 1. ouderen van 55 jaar en ouder zien hun wijk als “wandelbaar” (waargenomen omgeving);
 2. ouderen van 55 jaar en ouder ontwikkelen een positieve houding ten aanzien van wandelen, en dan specifiek in wandelen in de eigen wijk (attitude);
 3. ouderen van 55 jaar en ouder hebben het gevoel dat ze meer kunnen wandelen (eigen effectiviteit);
 4. ouderen van 55 jaar en ouder vinden dat wandelen de norm is (subjectieve norm);
 5. ouderen van 55 jaar en ouder hebben de intentie om meer te wandelen, en dan specifiek in de eigen wijk (intentie);
 6. ouderen van 55 jaar en ouder vertalen positieve intenties om te wandelen vaker naar daadwerkelijk wandelgedrag, doordat omgevingsbarrières in de fysieke en sociale omgeving deels worden weggenomen.

Opzet van de interventie

NEW.ROADS bestaat uit twee interventies, die gezamenlijk ingezet worden:

 1. aanleg van wandelroutes
 2. opstarten van wandelgroepen

Vormen coalitie

NEW.ROADS-interventies vergen in de beginfase inzet van een te vormen coalitie. De initiator van de interventie (vaak een beleidsmedewerker van een gemeente) zal in het vormen van een coalitie een coördinerende rol vervullen en brengt vertegenwoordigers van verschillende beleidsterreinen uit het fysieke domein (openbare ruimte) en sociale domein (bijv. sport en welzijn) samen. De coalitie komt gedurende het traject, afhankelijk van de noodzaak, 3 tot 5 keer samen.

Zes stappen naar wandelroutes

Vier stappen naar wandelgroepen

Locaties en Uitvoering

NEW.ROADS is erop gericht om lage SES-buurten beweegvriendelijker voor ouderen te maken. Daarmee beperkt de interventie tot lage SES-buurten. De interventie is in eerste instantie ontwikkeld en geëvalueerd in een stedelijke setting, maar zou ook toepasbaar moeten zijn in een minder stedelijke setting.

Aangezien voor de wandelroutes structurele wijzigingen in de inrichting van de buurt moeten plaatsvinden, is medewerking van de gemeente en haar beleidsmakers essentieel. Daarom moet er een coalitie gevormd worden met in ieder geval:

 • beleidsmedewerkers uit het sociale domein (of medewerkers van welzijnsorganisaties);
 • beleidsmedewerkers van de GGD;
 • beleidsmedewerkers uit het fysieke domein;
 • beleidsmedewerkers sport en bewegen (of medewerkers van een sportbedrijf).

Het is daarnaast aan te bevelen om zo snel mogelijk professionals die werkzaam zijn in de wijk aan te laten haken bij de coalitie, zoals leden van een wijkteam, een wijkcoördinator of een buurtsportcoach. In veel gevallen zal de gemeente een belangrijke rol spelen in de coördinatie van de aanleg van NEW.ROADS-routes, zeker ook omdat het aanpassingen in de buitenruimte betreft.

Het Mulier Instituut zal bekendheid geven aan de NEW.ROADS-interventies, via gebruikelijke wegen (social media, website, mailings) en in advies-trajecten rondom de openbare ruimte. Geïnteresseerde gemeenten kunnen zich melden bij Rick Prins (r.prins@mulierinstituut.nl).

De handleiding van NEW.ROADS is erop gericht om de wandelgroepen in de lokale context te implementeren en is kosteloos aan te vragen bij de interventie eigenaar. In een stappenplan kan de coalitie komen tot een wandelroute die gebaseerd is op wetenschappelijke literatuur, en op de mogelijkheden en wensen en behoeften die de lokale context vraagt.

Het is mogelijk om ondersteuning te krijgen voor de implementatie van de interventies en het geven van trainingen aan wandelgroepleiders vanuit het Mulier Instituut (r.prins@mulierinstituut.nl). De geboden ondersteuning zal vraaggestuurd zijn en kan gaan om advisering, om coördinatie van het traject (voorzitten van de coalitie), het uitvoeren van behoefteanalyses en ankerpuntanalyses.

Voor de uitvoering van de NEW.ROADS-interventies is een handleiding aanwezig. In deze handleiding staat stap voor stap beschreven hoe de wandelroutes aan te leggen zijn, en hoe de wandelgroepen op te starten. Ook is een handleiding voor de vrijwilligers die de wandelgroepen gaan leiden beschikbaar.

Momenteel zijn geen pr-materialen beschikbaar.

New roads is een sympathieke interventie door aard en eenvoud van de opzet. Het concept om de omgeving in te zetten om beweging bij ouderen te nudgen is interessant en veelbelovend.

Belangrijke documenten

Uitgebreide beschrijving (pdf)

Organisatie

Contactpersonen


Beoordeling / erkenning

 • Goed onderbouwd
Dit is een erkende interventie