Spring naar content
Naar alle interventies

Sport Heroes

Sport Heroes laat leerlingen in het speciaal onderwijs kennismaken met verschillende sport- en beweegactiviteiten via een stapsgewijze aanpak: eerst in de ‘veilige’ schoolsetting, daarna naschools en buitenschools aanbod. De vakleerkracht lichamelijke opvoeding begeleidt de leerlingen en zorgt voor een warme overdracht naar de lokale sport- en beweegaanbieders.

De projectleider (van Stichting Special Heroes of een combinatiefunctionaris) begeleidt de samenwerking tussen scholen en sportverenigingen. De sportverenigingen verzorgen de clinics op school en ontvangen deskundigheidsbevordering t.a.v. de doelgroep leerlingen met een beperking. Ouders worden betrokken door brieven/folders, ouderavonden en aanwezigheid bij een aantal sportlessen van hun kind.

In de laatste fase worden kinderen lid van een sportvereniging en worden ouders indien nodig geholpen om praktische barrieres t.a.v. vervoer en financiën te slechten. Na een 2- of 3-jarig programma (afhankelijk van de school) wordt de fase van borging ingegaan waarbij de taken structureel worden ingebed in het schoolbeleid en continue financieringsbronnen worden gezocht.

Doelgroep

Leerlingen met een beperking in het speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs (sbo) en praktijkonderwijs in de leeftijd van 6 tot en met 19 jaar.

Doel

Meer leerlingen met een beperking in het speciaal onderwijs sporten/bewegen structureel (i.e. tenminste tweemaal per week) en zijn lid van een sport/beweegaanbieder (vereniging).

Aanpak in het kort

Fase 0 bestaat uit het creëren van draagvlak binnen de school op zowel managementniveau als uitvoerend niveau. Tijdens fase 1 (Binnenschools aanbod) bieden sportaanbieders tijdens de reguliere gymlessen sportactiviteiten aan. In fase 2 (Naschools aanbod/ buitenschools aanbod) kunnen leerlingen de stap maken naar de vereniging. Het programma eindigt met fase 3 (Nazorgtraject): de leerlingen worden lid van de vereniging; centraal staat het borgen van de continuïteit van het programma en de sportdeelname van de leerlingen.

Ten behoeve van het programma Sport Heroes is divers materiaal ontwikkeld, waaronder een handboek voor regionale projectleiders, diverse folders en PR-middelen. Voor sportverenigingen die een aanbod voor de doelgroep hebben of gaan starten is een aparte handleiding beschikbaar.

Alle scholen voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs (sbo), praktijkonderwijs die beschikken over een sportruimte kunnen de interventie uitvoeren. 

De uitvoering vindt plaats door vakleerkrachten lichamelijke opvoeding in samenwerking met trainers van sportvereniging en sportaanbieders. Regionaal projectleiders vanuit de interventie-eigenaar en combinatiefunctionarissen van de gemeente ondersteunen de uitvoerders.

Meer informatie

Interventie-eigenaar

Contactpersoon

Erkenning

  • Niveau: Goed onderbouwd
  • Datum erkenning: 16 april 2019
Dit is een erkende interventie