Spring naar content
Naar alle interventies

Sportmaat voor Werkdaad

De interventie Sportmaat voor Werkdaad (SMvWD) is bedoeld voor volwassen tussen de 18 en 65 jaar met bijstandsuitkering die door mentale of fysieke omstandigheden niet (meer) zelfstandig kunnen (terug)keren naar betaald werk. Het doel van de interventie is om de deelnemers te activeren om in de richting van de arbeidsmarkt te bewegen door het vergroten van de mentale en fysieke belastbaarheid. Hierbij wordt sport als middel gebruikt. Tijdens de module werkt de deelnemer aan verschillende factoren die belangrijk zijn binnen het werkveld. De deelnemers zullen verschillende fases doorlopen, waarin zij deelnemen aan individuele- en groepslessen van leefstijlcoaches, een bewegingsdeskundige en een psychomotorische therapeut (PMT). Daarnaast wordt er een passende werkervaringsplek gezocht, waardoor de deelnemers stap voor stap (weer) vertrouwd worden met de arbeidsmarkt.

Aard

SMvWD richt zich met name op mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, die door fysieke of mentale omstandigheden niet (meer) zelfstandig kunnen participeren. Het gaat doorgaans om laagopgeleide bijstandsontvangers, met een lange bijstandsduur en als gevolg daarvan gebrek aan recente werkervaring. Bij een groot deel spelen problemen rondom gezondheid, taalbeheersing, financiën of sociale omstandigheden een rol (Van Echtelt & Guiaux, 2012). Er zijn geen duidelijke aanwijzingen te vinden wat de beste manier van participeren is. Daarom zal SMvWD de deelnemers indelen aan de hand van de treden op de participatieladder (trede 1 t/m 5), zoals wordt geadviseerd door het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) (SRG, 2014).

Ernst

Al een aantal jaar is er een stijging te zien in het aantal bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd (CBS, 2017). Ten opzichte van 2016 is dit in het eerste kwartaal van 2017 gestegen tot 474 duizend. Eind 2016 waren er 46 duizend mensen jonger dan 27 jaar, 186 duizend 27 tot 45 jaar en 229 duizend 45 jaar tot AOW leeftijd. Het aantal bijstandsontvangers met een niet-westerse migratieachtergrond is toegenomen (CBS, 2017). Deze toename heeft verschillende oorzaken (Van Echtelt & Guiaux, 2012). Ten eerste zijn de gevolgen van de economische crisis te zien. Ten?­tweede is in 2006 de uitkeringsduur van de Werkloosheidswet (WW) verkort, waardoor mensen mogelijk eerder in de bijstand komen (Nanninga & Westerhof, 2011).

Spreiding

Het aantal bijstandsgerechtigden met een niet-westerse achtergrond is gestegen (CBS, 2017). Tussen juni 2016 en juni 2017 nam hun aantal met 16 duizend toe naar ruim 239 duizend. De groei heeft voornamelijk betrekking op asielzoekers, Syriërs en Eritreeërs, die een verblijfsvergunning hebben gekregen, waarna ze een beroep kunnen doen op bijstand (CBS, 2017). De bijstandsafhankelijkheid onder 27- tot 45-jarigen is licht afgenomen. Eind juni 2017 telde deze groep bijna 1.400 bijstandsgerechtigden minder dan een jaar eerder. Voor het tweede kwartaal op rij zitten nu minder 27- tot 45-jarigen in de bijstand ten opzichte van een jaar eerder. Onder jongeren en 45-plussers groeit het aantal bijstandontvangers echter nog steeds. Bij de jongeren tot 27 jaar ging het om 5 duizend in een jaar tijd, bij de groep van 45 jaar tot de AOW-leeftijd om bijna 8 duizend (CBS, 2017).

De doelgroep voor de interventie sportmaat voor werkdaad zijn volwassen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt tussen de 18 en 65 jaar met bijstandsuitkering die door mentale of fysieke omstandigheden niet meer zelfstandig kunnen terugkeren naar betaald werk. Het gaat vaak om uitkeringsgerechtigden en/of laagopgeleide mensen van diverse nationaliteiten.

Hoofddoel

Het hoofddoel van de interventie is dat de deelnemers binnen 16 weken in de richting van de arbeidsmarkt bewegen, gemeten door een stijging op de participatieladder. De doelgroep is complex met mentale en/of fysieke problemen met diverse nationaliteiten. Tijdens de aanpak wordt hier rekening mee gehouden en zo goed mogelijk afgestemd op het individu. Door individuele lessen en groepslessen PMT, sportlessen, leefstijllessen en werkervaringsplekken werken de deelnemers aan de competenties (samenwerken, stiptheid, grenzen stellen, luisteren, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, plannen, doorzettingsvermogen) die belangrijk zijn binnen het werkveld en wordt de mentale en/of fysieke belastbaarheid vergroot.

 

Subdoel

De subdoelen zijn onderverdeeld in de drie factoren die belangrijk zijn bij het vergroten van de kans op het re-integreren naar de arbeidsmarkt.

(sociale) Capaciteiten:

Subdoel 1: De deelnemers zijn van de module vooruit gegaan t.o.v. de eerste week op de volgende punten: samenwerken, stiptheid, grenzen stellen, luisteren, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, contact met anderen, plannen, doorzettingsvermogen, voor mijzelf opkomen. Dit wordt gemeten in de remoralisatieschaal, zelfwaardering vragenlijst en competentiematrix. In de competentiematrix wordt zowel door de deelnemer zelf als door de PMT gescoord.

Lichamelijke factoren:

Subdoel 2: De deelnemers hebben een gezondere leefstijl (gemeten d.m.v. de competentiematrix en vragenlijst NNGB) dan bij aanvang van het programma. voeding, fysiek fit, beweging, roken, alcohol, ontspanning.

Subdoel 3: De deelnemers zijn op van de fit-test gestegen. De onderdelen zijn: BMI, Harvard Steptest, handknijpkracht, sit and reach, 6 minuten wandeltest.

Psychische factoren:

Subdoel 4: De deelnemers zijn minimaal 1 punt vooruit gegaan t.o.v. de eerste week op de volgende punten: zelfwaardering, zelfvertrouwen, positivisme, ontspanning.Dit wordt gemeten in de zelfwaardering vragenlijst, remoralisatieschaal en de competentiematrix. In de competentiematrix wordt zowel door de deelnemer zelf als door de PMT gescoord

Subdoel 5: De deelnemers geven in de eindevaluatie aan dat zij sociale steun ervaren.

In bijlage 2 vindt u een schema met de koppeling van de subdoelen.

Opzet van de interventie

Het ideale tijdspad van de deelnemer is schematisch weergegeven in bijlage 1. In het beste geval zal de interventie met werving en evaluatie/borging in totaal 42 weken duren.

Stap 1: Voorbereiding

Week 1 t/m 4

Door: projectmedewerkers SEC en contactpersoon opdrachtgever.

Stap 2: Werving deelnemers

Leden werven: week 4 t/m 8

Informatiebijeenkomst: week 8

Door: contactpersoon van de opdrachtgever en projectmedewerkers SEC

Stap 3: Intake inplannen

Week 8 t/m 10

Door: medewerker SEC, Sportarts en PMT

Stap 4: Baseline meting

Week 11 t/m 14

Door: sportarts en bewegingsdeskundige

Stap 5: Start uitvoeringsperiode interventie

Week 14 t/m 29

Door: leefstijlcoaches, PMT, bewegingsdeskundige, werkervaringsplek en backoffice

Stap 6: Afronding interventie fase 1

Na week 18 fase 1 afgerond

Door: leefstijlcoaches, PMT, bewegingsdeskundige, werkervaringsplek

Stap 7: Afronding interventie fase 2

Na week 22 fase 2 afgerond

Door: leefstijlcoaches, PMT, bewegingsdeskundige, werkervaringsplek

Stap 8: Afronding interventie fase 3

Na week 26 fase 3 afgerond

Door: leefstijlcoaches, PMT, bewegingsdeskundige, werkervaringsplek

Stap 9: Afronding interventie fase 4

Na week 29: fase 4 afgerond.

Door: leefstijlcoaches, PMT, bewegingsdeskundige, werkervaringsplek

Stap 10: Evaluatie en borging

Duur 4 weken afsluiting programma= week 30 t/m 24

12 weken contact met de deelnemer = week 30 t/m 42

Door: jobcoach en contactpersoon opdrachtgever

Locaties en Uitvoering

SMvWD wordt uitgevoerd door Sport Expertise Centrum (SEC). SEC streeft ernaar om in de regio Oss mensen van jong tot oud en van individu tot organisatie, actief en/of passief kunnen genieten van sport. Dit doen wij door professionele ondersteuning te bieden. Alle projectleiders en coaches zijn in dienst van Sport Expertise Centrum. De interventie kan landelijk worden uitgevoerd indien er voldoende deelnemers en sportfaciliteiten aanwezig zijn. Dit kan gedaan worden door gemeentes of sportorganisaties in dienst van de gemeente. De interventie SMvWD is een keer volledig uitgevoerd op locatie bij SEC en momenteel is tweede van start gegaan.
SEC biedt mogelijkheden om toekomstige projectleiders van de interventie, van bijvoorbeeld andere gemeenten, op andere locaties op te leiden. Kosten en mogelijkheden zijn te vinden in de paragraaf implementatie.

Model A: Lokale uitvoerder wordt opgeleid.

Kosten opleiding en implementatie: € 9.400,00 eenmalig en jaarlijkse opfriscursus en licentieverlenging €2.800,00.

Volgen van 2 workshops algemeen: 2 x 1 dag van 6 uur.

De workshops bestaan uit een ochtendprogramma theorie en middagprogramma praktijk.

Volgen van 2 verdiepingsworkshops over Sport en PMT: 2 x 1 dagdeel van 4 uur.

Volgen van 1 meeloop dag a 4 uur praktijk en 1 uur terugkoppeling theorie en praktijktips, waarbij minimaal 2 tot maximaal 4 professionals in onze keuken in Oss meekijken.

De uitvoerende instantie kan daarna zelf aan de slag met de uitvoer van de module met 1 meeloop dag, waarbij onze expert meekijkt bij de uitvoer bij hen op locatie.

Telefonische en digitale ondersteuning gedurende 12 maanden.

Jaarlijks vindt er een verplichte opfriscursus plaats van 2 x een dagdeel van 4 uur, waarbij de licentie verlengd kan worden bij een positieve uitslag.

Model B: Lokale uitvoer door SEC

Voor gemeenten bestaat ook de mogelijkheid de module in zijn geheel in te kopen bij het SEC. De implementatiekosten zijn dan ongeveer gelijk aan de eerder gestuurde reguliere begroting, a € 2.500,00 per deelnemer exclusief reiskosten, lokale werkplek en reistijdvergoeding.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Sport – en spelmaterialen

 • Vb. diverse ballen, matten, pionnen, hoepels etc. Deze zijn standaard aanwezig in vrijwel alle sport- en gymzalen.

Psychomotorische Therapie materialen aangeleverd door de PMT

Vragenlijsten

 • Zelfwaarderingsvragenlijst
 • Remoralisatieschaal
 • Competentiematrix

Fit-test materialen:

6 minuten wandeltest:

 • Stopwatch
 • Ruimte voor een parcours van 150 meter
 • 6 kegels
 • Meetlint van 50 meter
 • Scoreformulier
 • Schrijfmaterialen

Handknijpkracht

 • Handdynamometer
 • Stoel
 • Scoreformulier
 • Schrijfmaterialen

Sit and reach

 • Meetkist
 • Score formulier
 • Schrijfmateriaal

Harvard steptest

 • Weegschaal
 • Hardslagmeter
 • Opstapbank 33 cm-40 cm hoog

BMI

 • Lengtemeter
 • Weegschaal
 • Scoreformulier
 • Schrijfmaterialen
 • Vragenlijst
 • NNGB vragenlijst
 • Schrijfmaterialen

Diverse materialen voor de volgende onderdelen van de sportkeuring:

 • Ogentest
 • Lichamelijk onderzoek (lenigheid, coördinatie, kracht)
 • Urineonderzoek
 • bloedonderzoek
 • Spirometrie
 • Bloeddrukmeting en hartfrequentie in rust
 • Biometrie (lengte, gewicht, vetpercentage)

Leefstijlmaterialen aangeleverd door de coaches

Belangrijke documenten

Uitgebreide beschrijving (pdf)

Contactpersonen


Beoordeling / erkenning

 • Goed onderbouwd
Dit is een erkende interventie