Spring naar content
Naar alle interventies

Stapjefitter

Stapjefitter is een 18 weken durende interventie die stimuleert dat mensen die langdurig in de bijstand zitten weer actief gaan deelnemen aan de samenleving. Dit bereiken ze door competenties voor vrijwilligerswerk te bevorderen en hun leefstijl en fitheid te verbeteren. De doelgroep betreft re-integratie cliënten uit de participatieladder treden 1-2 met een ongezonde leefstijl.

De trainingsvorm is in groepsverband. Deelnemers wonen daarbij wekelijks twee bijeenkomsten bij 1) theoretische voorlichtingsbijeenkomst m.b.t. sport en bewegen, gezonde voeding en sociaal participeren; 2) sportactiviteit – bij voorkeur bij een buitensport vereniging.

Hiermee leveren de partners een bijdrage aan een optimale deelname in de samenleving en de gezondheid van uitkeringsgerechtigden. Bij Stapjefitter wordt door diverse organisaties samengewerkt, waaronder een fysiotherapie praktijk, een lokale welzijnsorganisatie, een re-integratiebedrijf of sociale werkvoorziening en lokale sportorganisaties en -verenigingen.

 

Doelgroep

Uitkeringsgerechtigden die onderaan de participatieladder staan (treden 1 of 2) en die belemmeringen ondervinden in een gezonde leefstijl, door onvoldoende te sporten en bewegen en ongezond te eten. Er wordt geen onderscheid gemaakt in cultuur, leeftijd of geslacht. De ervaring leert dat er meer vrouwen (en vooral die met een migranten achtergrond) meedoen.

Doel

Na afloop van het 18 weken durende programma zijn de deelnemers van Stapjefitter minimaal 1 trede gestegen op de participatieladder. De subdoelen zijn het verbeteren van de competenties voor vrijwilligerswerk (zoals het aanbrengen van een dagstructuur, het stellen van doelen, leren samenwerken en het vergroten van hun sociale netwerk), het verbeteren van de leefstijl – met name voldoende sporten en bewegen, gezonder gaan eten en een toename van de fysieke fitheid.

Aanpak in het kort

Deelnemers worden door hun re-integratie consulent geselecteerd. Ze ondergaan een initiële fitheidstest en vullen een gezondheidsvragenlijst in. Samen met de consulent en een leefstijlcoach stellen ze doelen op voor het programma. De competenties m.b.t. vrijwilligerswerk wordt besproken in dit gesprek. Vervolgens worden wekelijks 2 interactieve groepsbijeenkomsten georganiseerd m.b.t. 1) participatie, 2) gezonde voeding en 3) actieve sportactiviteiten. Na afloop van de 18 weken ondergaan de deelnemers een eindmeting. Op basis van de resultaten van de testcyclus wordt een individueel vervolgplan opgesteld.

 • docenten Handleiding

 • PowerPoint presentaties

 • lesbladen

 • uitnodigingsbrief (in concept)

 • persberichten (in concept)

Waar kan de interventie uitgevoerd worden en welk(e) soort(en) organisatie(s) kan/kunnen de interventie uitvoeren? 
Stapjefitter betreft een integrale aanpak waarbij diverse partijen betrokken zijn. De eerste bijeenkomst m.b.t gezond bewegen en voeding wordt gegeven door resp. de leefstijl coach resp. fysiotherapeut en een diëtist of een voedingskundige, de locatie kan divers zijn, bijvoorbeeld bij een welzijnsorganisatie of een sportvereniging. De sportactiviteit (dagdeel 2) wordt gegeven door een fysiotherapeut of een leefstijlcoach en vindt plaats bij een sportvereniging. De theoretische sessie wordt gegeven in een ruimte waar tenminste 11 deelnemers en de docent terecht kunnen. Er kan koffie/thee worden geserveerd. Men kiest een goed bereikbare locatie, denk daarbij ook aan het openbaar vervoer en het moet een neutrale ruimte zijn, d.w.z. liefst niet bij de gemeente of de sociale werkvoorziening. De sport sessie kan men het beste bij een buitensport accommodatie aanbieden.

Er ontstaat een integrale aanpak waarbij zowel sport, welzijn, sociale zaken en WMO betrokken zijn. Er zijn vier partijen betrokken bij de uitvoeringen:

 • re-integratie bedrijf of een sociale werkvoorziening: deze organisatie kan het gehele traject van re-integratie op zich nemen, als intermediair tussen sport en welzijn. Deelnemers worden door hun vervolgens ook richting werk begeleid;

 • fysiotherapiepraktijk die de leefstijlcoach levert die het hele traject mede coördineert;

 • welzijnsorganisatie: deze organisatie is verantwoordelijk voor vrijwilligerswerk en participeren;

 • sportorganisatie: hierbij ligt de nadruk op de sport-/beweegdeelname en het aanbieden van vrijwilligerswerk binnen de club.

Meer informatie

Contactpersoon

Erkenning

 • Niveau: Goed onderbouwd
 • Datum erkenning: 25 maart 2021
Dit is een erkende interventie